Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2023

24 Φεβρουαρίου 2023

Νομισματική πολιτική

Λεπτομερείς όροι για τη μείωση των διακρατήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme — APP)

Στις 2 Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τις λεπτομέρειες για τη μείωση των τίτλων που διακρατεί το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος APP μέσω της μερικής επανεπένδυσης των ποσών από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποιήσεις του πλαισίου ελέγχου κινδύνων για τις πιστοδοτικές πράξεις που καλύπτονται από ασφάλεια

Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τις ακόλουθες νομικές πράξεις σε συνέχεια της επανεξέτασης του πλαισίου ελέγχου κινδύνων της ΕΚΤ για τις πιστοδοτικές πράξεις που καλύπτονται από ασφάλεια το 2022:

  • Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/48 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος·
  • Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/49 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος·
  • Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2022/50 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν βελτιώνουν τη συνολική συνέπεια του πλαισίου ελέγχου κινδύνων και θα εφαρμοστούν από τις 29 Ιουνίου 2023. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επέκταση των υπηρεσιών δημοσιονομικού αντιπροσώπου NextGenerationEU (NGEU) στη χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία

Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την ακόλουθη νομική πράξη για την επέκταση των υπηρεσιών δημοσιονομικού αντιπροσώπου που σχετίζονται με το NGEU και τις οποίες παρέχει η ΕΚΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να καλύπτει επίσης το πρόγραμμα πρόσθετης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ+) για την Ουκρανία:

  • Απόφαση ΕΚΤ/2022/47 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1743 σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων και την απόφαση (ΕΕ) 2022/1521 σχετικά με προσωρινές προσαρμογές των επιτοκίων ορισμένων καταθέσεων μη σχετιζόμενων με τη νομισματική πολιτική που τηρούνται σε εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αυτή η αλλαγή στο νομικό πλαίσιο της ΕΚΤ έγινε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή χρηματοδότησης προς την Ουκρανία σε δομημένη και προβλέψιμη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023.

Αναθεώρηση της Συμφωνίας για τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού (ANFA)

Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις της ANFA που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών διαδικασιών, αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη την ουσία της συμφωνίας. Η αναθεωρημένη συμφωνία είναι διαθέσιμη στο EUR-Lex.

Επιλεξιμότητα των χρεογράφων που εκδίδονται βάσει του νόμου DG Bank-Umwandlungsgesetz

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαγράψει, με ισχύ από τις 28 Φεβρουαρίου 2023, τα χρεόγραφα που εκδίδονται βάσει του νόμου DG Bank-Umwandlungsgesetz από τον κατάλογο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Τα εν λόγω μέσα δεν θεωρούνται καλυμμένες ομολογίες που εκδίδονται εντός του νομοθετικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως ορίζονται στη Γενική Τεκμηρίωση (άρθρο 2 παράγραφος 24α) και, ως εκ τούτου, από την 1η Μαρτίου 2023 δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις. Η σταδιακή διαγραφή κοινοποιήθηκε μέσω επικαιροποίησης της ενότητας του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ σχετικά με εξασφαλίσεις/εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παράσχει στους αντισυμβαλλομένους που χρησιμοποιούν τα μέσα ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος επαρκή χρόνο ώστε να τα αντικαταστήσουν.

Προσαρμογές του εκτοκισμού ορισμένων καταθέσεων που δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής

Στις 6 Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει το ανώτατο όριο για τον εκτοκισμό των καταθέσεων του Δημοσίου που τηρούνται στο Ευρωσύστημα προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τη σταδιακή και ομαλή μείωση αυτών των καταθέσεων, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στη λειτουργία των αγορών και διασφαλίζοντας την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την 1η Μαΐου 2023, τροποποιεί επίσης τον εκτοκισμό των καταθέσεων που τηρούνται σύμφωνα με το πλαίσιο υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων τις οποίες προσφέρει το Ευρωσύστημα. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Δήλωση σχετικά με την αναθεωρημένη μεθοδολογία του κατώτατου ορίου για την αξιολόγηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας για τα λοιπά συστημικώς σημαντικά ιδρύματα (O-SII)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της αναθεωρημένης μεθοδολογίας του κατώτατου ορίου για την αξιολόγηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας O-SII που πρότειναν οι εθνικές αρχές και ενέκρινε τη σχετική δημόσια δήλωση σχετικά με τις μακροπροληπτικές πολιτικές.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης σύγκλισης της ΕΚΤ σχετικά με την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Στις 21 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/45, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας), για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/46, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

Στις 6 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/1, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

Στις 16 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/2, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των στεγαστικών ταμιευτηρίων

Στις 2 Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/3, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 260/2012 και (ΕΕ) 2021/1230 όσον αφορά τις άμεσες μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ

Την 1η Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/4, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή νομικών πράξεων της Ένωσης

Στις 20 Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου που αφορούν την ένταξη της Hrvatska narodna banka στο Ευρωσύστημα

Τον Δεκέμβριο του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τις ακόλουθες νομικές πράξεις προκειμένου να αποτυπώσει τη μεταβολή της ικανότητας της Hrvatska narodna banka από κεντρική τράπεζα εκτός ζώνης ευρώ σε κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ, ως συνέπεια της κατάργησης, από την 1η Ιανουαρίου 2023, της παρέκκλισης της Δημοκρατίας της Κροατίας:

  • Απόφαση ΕΚΤ/2022/46 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ·
  • Απόφαση ΕΚΤ/2022/51 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την Hrvatska narodna banka·
  • Συμφωνία της 30ας Δεκεμβρίου 2022 μεταξύ της Hrvatska narodna banka και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Hrvatska narodna banka από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά το άρθρο 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τον Δεκέμβριο του 2022 το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία για την τροποποίηση της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον ΜΣΙ ΙΙ ενόψει της κατάργησης, από την 1η Ιανουαρίου 2023, της παρέκκλισης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Εφαρμογή του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει της ένταξης της Hrvatska narodna banka στο Ευρωσύστημα

Τον Δεκέμβριο του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της επανεξέτασης του συστήματος εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως αποτέλεσμα της ένταξης της Hrvatska narodna banka στο Ευρωσύστημα και της συμμετοχής της στη λήψη αποφάσεων. Το επικαιροποιημένο ημερολόγιο της εκ περιτροπής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για το 2023 και το 2024 είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Στις 10 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας επέλεξε τον Erkki Liikanen ως νέο πρόεδρό της. Ο κ. Liikanen διαδέχεται τον Patrick Honohan, η θητεία του οποίου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2023/1 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κ. Christiane Campill ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης από τον Μάρτιο του 2023.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2022

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2022. Οι ετήσιοι λογαριασμοί, μαζί με το σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 23 Φεβρουαρίου 2023.

Στατιστικά στοιχεία

Δημοσίευση νέων στατιστικών δεικτών που σχετίζονται με το κλίμα

Στις 24 Ιανουαρίου 2023 η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη δημοσίευση μιας πρώτης σειράς στατιστικών δεικτών που σχετίζονται με το κλίμα, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των κλιματικών κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την παρακολούθηση της ανάπτυξης βιώσιμης και πράσινης χρηματοδότησης. Η δημοσίευση αυτών των δεικτών αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΚΤ που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της για το κλίμα. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2022

Στις 13 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/45 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2021/2255 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2022. Η ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2022 χρειάστηκε να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος για ad hoc έγκριση πρόσθετης ποσότητας.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Μνημόνιο συνεννόησης σε θέματα εποπτείας μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών των μη συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022 η ΕΚΤ υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα εποπτείας μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων αρχών των έξι κρατών-μελών της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Στόχος του μνημονίου συνεννόησης είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία σε θέματα εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ παρέχοντας ένα πλαίσιο για την Τσεχία, τη Δανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία για την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για εποπτικά θέματα και ζητήματα που αφορούν διασυνοριακά εποπτευόμενα ιδρύματα, καθώς και για εποπτικές μεθοδολογίες, προσεγγίσεις και προτεραιότητες. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις τροποποιητικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας

Στις 10 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις τροποποιητικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας (EBA/GL/2022/12).

Αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2022

Στις 12 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης για το 2022. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις τροποποιητικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων

Στις 13 Ιανουαρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις τροποποιητικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων (EBA/GL/2022/13).

Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023

Στις 31 Ιανουαρίου 2023 η ΕΚΤ δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023 που θα διενεργήσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου