Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar–februar 2023

24. februar 2023

Denarna politika

Podrobnosti o načinu zmanjševanja imetij v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 2. februarja 2023 določil podrobnosti o načinu zmanjševanja Eurosistemovih imetij vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev. Zmanjševanje bo potekalo z delnim ponovnim investiranjem glavnice zapadlih vrednostnih papirjev. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Spremenjen okvir za obvladovanje tveganj v zvezi z zavarovanimi kreditnimi operacijami

Svet ECB je 16. decembra 2022 po reviziji okvira ECB za obvladovanje tveganj v zvezi z zavarovanimi kreditnimi operacijami, ki je bila opravljena leta 2022, sprejel naslednje pravne akte:

  • Smernico ECB/2022/48 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema;
  • Smernico ECB/2022/49 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema;
  • Smernico ECB/2022/50 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja.

S sprejetimi ukrepi se izboljšuje splošna konsistentnost okvira za obvladovanje tveganj, uporabljali pa se bodo od 29. junija 2023 dalje. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Storitve fiskalnega agenta v okviru programa »EU naslednje generacije« razširjene na finančno pomoč Ukrajini

Svet ECB je 16. decembra 2022 sprejel pravni akt, s katerim razširja storitve fiskalnega agenta, ki jih ECB v okviru programa »EU naslednje generacije« zagotavlja Evropski komisiji, tudi na program razširjene makrofinančne pomoči Ukrajini:

  • Sklep ECB/2022/47 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1743 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog ter Sklepa (EU) 2022/1521 o začasni prilagoditvi obrestovanja nekaterih vlog, ki niso povezane z denarno politiko, pri nacionalnih centralnih bankah in Evropski centralni banki.

Sprememba pravnega okvira ECB sledi zahtevi Evropske komisije, da se omogoči strukturirano in predvidljivo zagotavljanje financiranja Ukrajini tudi v letu 2023.

Revizija Sporazuma o neto finančnih sredstvih (ANFA)

Svet ECB je 19. decembra 2022 odobril spremembe sporazuma ANFA, da bi povečal učinkovitost s tem povezanih procesov, medtem ko vsebina sporazuma ostaja večinoma nespremenjena. Revidirani sporazum je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Primernost dolžniških instrumentov, izdanih na podlagi DG Bank-Umwandlungsgesetz

Svet ECB je 29. decembra 2022 sklenil, da z 28. februarjem 2023 s seznama primernega finančnega premoženja umakne dolžniške instrumente, izdane na podlagi DG Bank-Umwandlungsgesetz. Ti instrumenti niso krite obveznice, urejene z zakonodajo Evropskega gospodarskega prostora, kot so opredeljene v Splošni dokumentaciji (člen 2 (24a)), zato se od 1. marca 2023 ne morejo več uporabljati kot zavarovanje. Postopno umikanje je bilo napovedano v razdelku o zavarovanju/tržnem finančnem premoženju na spletnem mestu ECB po odločitvi Sveta ECB, da nasprotnim strankam, ki so te instrumente uporabljale kot zavarovanje v Eurosistemovih kreditnih operacijah, zagotovi dovolj časa, da jih nadomestijo.

Prilagojeno obrestovanje nekaterih vlog, ki niso povezane z denarno politiko

Svet ECB je 6. februarja 2023 sklenil, da prilagodi zgornjo mejo obrestovanja vlog države pri Eurosistemu, s čimer želi spodbuditi postopno in urejeno zmanjševanje teh imetij ter tako čim bolj zmanjšati tveganje negativnih učinkov na delovanje trga in zagotoviti nemoteno transmisijo denarne politike. S to odločitvijo, ki velja od 1. maja 2023, se spreminja tudi obrestovanje vlog v okviru storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Izjava o revidirani metodologiji za določanje najnižje ravni kapitalskih blažilnikov v drugih sistemsko pomembnih institucijah (DSPI)

Svet ECB se je 21. decembra 2022 seznanil z revidirano metodologijo za določanje najnižje ravni kapitalskih blažilnikov v drugih sistemsko pomembnih institucijah, ki so jo predlagali nacionalni organi, ter odobril javno izjavo o makrobonitetnih politikah.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o izvajanju priporočil iz konvergenčnega poročila ECB glede neodvisnosti centralnih bank

Svet ECB je 21. decembra 2022 Mnenje CON/2022/45 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka), ki je za mnenje zaprosila v imenu bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o udeležbi Italije v skladu za odpornost in vzdržnost pri Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 30. decembra 2022 Mnenje CON/2022/46 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o plačilnih in poravnalnih sistemih

Svet ECB je 6. januarja 2023 Mnenje CON/2023/1 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive o energijski učinkovitosti stavb (prenovitev)

Svet ECB je 16. januarja 2023 Mnenje CON/2023/2 sprejel na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o postopni odpravi hranilnih in posojilnih združenj

Svet ECB je 2. februarja 2023 Mnenje CON/2023/3 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o spremembi uredb (EU) št. 260/2012 in (EU) 2021/1230 glede takojšnjih kreditnih prenosov v eurih

Svet ECB je 1. februarja 2023 Mnenje CON/2023/4 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o imenovanju centralne banke Central Bank of Cyprus za pristojni organ za izvajanje pravnih aktov Unije

Svet ECB je 20. februarja 2023 Mnenje CON/2023/5 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Spremenjen pravni okvir ob vstopu Hrvatske narodne banke v Eurosistem

Svet ECB je decembra 2022 sprejel pravne akte, da bi se upošteval spremenjen status Hrvatske narodne banke, ki je kot centralna banka zunaj euroobmočja postala centralna banka v euroobmočju, potem ko je bilo odstopanje za Republiko Hrvaško s 1. januarjem 2023 odpravljeno:

  • Sklep ECB/2022/46 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev;
  • Sklep ECB/2022/51 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije Evropske centralne banke s strani centralne banke Hrvatska narodna banka;
  • Sporazum z dne 30. decembra 2022 med centralno banko Hrvatska narodna banka in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Hrvatska narodna banka s strani Evropske centralne banke po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Decembra 2022 je Razširjeni svet sprejel sporazum o spremembi sporazuma med centralnimi bankami o mehanizmu deviznih tečajev II zaradi odprave odstopanja za Republiko Hrvaško s 1. januarjem 2023.

Izvajanje sistema rotacije glasovalnih pravic v Svetu ECB zaradi pridružitve Hrvatske narodne banke Eurosistemu

Svet ECB se je decembra 2022 seznanil z revizijo sistema rotacije glasovalnih pravic v Svetu ECB, potem ko se je Hrvatska narodna banka pridružila Eurosistemu in sodeluje pri odločanju. Ažurirani koledar rotacije glasovalnih pravic za leti 2023 in 2024 je objavljen na spletnem mestu ECB.

Novi predsednik Odbora ECB za poklicno etiko

Svet ECB je bil 10. januarja 2023 obveščen, da je Odbor za poklicno etiko izbral Erkkija Liikanena za novega predsednika odbora. Erkki Liikanen bo nasledil Patricka Honohana, ki se mu je mandat iztekel 31. decembra 2022.

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Svet ECB je 15. februarja 2023 sprejel Priporočilo ECB/2023/1 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Imenovanje članice v Upravnem odboru za pregled

Svet ECB je 22. februarja 2023 imenoval Christiane Campill za članico Upravnega odbora za pregled. Imenovanje začne veljati marca 2023.

Zaključni račun ECB za leto 2022

Svet ECB je 22. februarja 2023 potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2022. Zaključni račun je bil skupaj s sporočilom za javnost 23. februarja 2023 objavljen na spletnem mestu ECB.

Statistika

Objava novih podnebnih statističnih kazalnikov

ECB je 24. januarja 2023 napovedala objavo prvega sklopa podnebnih statističnih kazalnikov, s katerimi bo lahko bolje ocenjevala vpliv podnebnih tveganj na finančni sektor ter spremljala razvoj trajnostnega in zelenega financiranja. Objava teh kazalnikov je še en korak v smeri izpolnjevanja zavez ECB iz podnebnega akcijskega načrta. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bankovci in kovanci

Sklep o spremenjenem obsegu izdaje kovancev v letu 2022

Svet ECB je 13. decembra 2022 sprejel Sklep ECB/2022/45 o spremembi Sklepa (EU) 2021/2255 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2022. Obseg izdaje kovancev v letu 2022 je bilo treba spremeniti zaradi prejete zahteve po izredni odobritvi dodatnega obsega.

Bančni nadzor

Nadzorniški memorandum o soglasju med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi nesodelujočih držav članic EU

ECB je 29. decembra 2022 sklenila memorandum o soglasju o sodelovanju pri nadzoru med ECB in pristojnimi organi šestih držav članic EU, ki niso del evropskega bančnega nadzora. Namen memoranduma o soglasju je dodatno okrepiti sodelovanje pri nadzoru na ravni EU, saj zagotavlja okvir, ki Češki, Danski, Madžarski, Poljski, Romuniji in Švedski omogoča redno izmenjavo informacij o nadzornih zadevah in vprašanjih v zvezi s čezmejnimi nadzorovanimi institucijami ter o nadzornih metodologijah, pristopih in prednostnih nalogah. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Upoštevanje smernic EBA o spremembi smernic o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti

Svet ECB 10. januarja 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva smernice EBA o spremembi smernic o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (EBA/GL/2022/12).

Rezultati procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) za leto 2022

Svet ECB 12. januarja 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi rezultate SREP za leto 2022. Poročilo in z njim povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Upoštevanje smernic EBA o spremembi smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti

Svet ECB 13. januarja 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva smernice EBA o spremembi smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2022/13).

Eurosistemov stresni test 2023

ECB je 31. januarja 2023 objavila informacije o stresnem testu 2023, ki ga bo izvedla skupaj z Evropskim bančnim organom. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije