Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

siječanj i veljača 2023.

24. veljače 2023.

Monetarna politika

Pojedinosti načina smanjenja držanja u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira

Upravno vijeće utvrdilo je 2. veljače 2023. pojedinosti načina smanjenja držanja vrijednosnih papira Eurosustava u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP), koje će se provesti djelomičnim reinvestiranjem glavnica dospjelih vrijednosnih papira. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišne operacije

Izmjene okvira za kontrolu rizika povezanih s kolateraliziranim kreditnim poslovima

Upravno vijeće donijelo je 16. prosinca 2022. sljedeće pravne akte na temelju preispitivanja ESB‑ova okvira za kontrolu rizika povezanih s kolateraliziranim kreditnim poslovima provedenog u 2022. godini:

  • Smjernica ESB/2022/48 o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava
  • Smjernica ESB/2022/49 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava
  • Smjernica ESB/2022/50 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja.

Donesene mjere, kojima se postiže veća dosljednost cjelokupnog okvira za kontrolu rizika, stupaju na snagu 29. lipnja 2023. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Proširenje usluga fiskalnog agenta povezanih s programom NextGenerationEU na financijsku potporu Ukrajini

Upravno vijeće donijelo je 16. prosinca 2022. sljedeći pravni akt radi proširenja usluga fiskalnog agenta koje ESB pruža Europskoj komisiji u vezi s programom NextGenerationEU (NGEU) kako bi obuhvatile i program makrofinancijske pomoći plus (engl. Macro Financial Assistance plus, MFA+) za Ukrajinu:

  • Odluka ESB/2022/47 o izmjeni Odluke (EU) 2019/1743 o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita i Odluke (EU) 2022/1521 o privremenim prilagodbama remuneracije određenih depozita koji se ne odnose na operacije monetarne politike koje drže nacionalne središnje banke i Europska središnja banka.

Ta je izmjena pravnog okvira ESB‑a donesena na temelju zahtjeva Europske komisije za strukturirano i predvidljivo pružanje financijskih sredstava Ukrajini tijekom 2023.

Revizija Sporazuma o neto financijskoj imovini

Upravno vijeće odobrilo je 19. prosinca 2022. izmjene Sporazuma o neto financijskoj imovini (engl. Agreement on Net Financial Assets, ANFA) kojima se nastoji povećati učinkovitost postupaka povezanih sa sporazumom, a da pritom njegov sadržaj ostane uglavnom nepromijenjen. Revidirani sporazum dostupan je na stranicama EUR‑Lex.

Prihvatljivost dužničkih instrumenata izdanih na temelju zakona DG Bank-Umwandlungsgesetz

Upravno vijeće donijelo je 29. prosinca 2022. odluku o uklanjanju dužničkih instrumenata izdanih na temelju zakona DG Bank-Umwandlungsgesetz s popisa prihvatljive imovine, koja počinje proizvoditi učinke 28. veljače 2023. Ti instrumenti ne ispunjavaju uvjete za pokrivene obveznice Europskog gospodarskog prostora uređene zakonom kako su definirane u Općoj dokumentaciji (članak 2. stavak 24.a.), stoga se od 1. ožujka 2023. više ne mogu rabiti kao kolateral. Uklanjanje tih instrumenata s popisa prihvatljive imovine najavljeno je na posuvremenjenoj stranici o utrživoj imovini unutar odjeljka o kolateralu na mrežnim stranicama ESB‑a nakon donošenja odluke Upravnog vijeća kako bi se drugim ugovornim stranama koje te instrumente rabe kao kolateral za kreditne poslove Eurosustava dalo dovoljno vremena za njihovu zamjenu.

Prilagodbe remuneracije određenih depozita koji se ne odnose na operacije monetarne politike

Upravno vijeće odlučilo je 6. veljače 2023. prilagoditi gornju granicu remuneracije državnih depozita kod Eurosustava kako bi se potaknulo postupno i pravilno smanjenje tih držanja i tako na najmanju mjeru smanjio rizik nepovoljnih učinaka na funkcioniranje tržišta i omogućila neometana transmisija monetarne politike. Tom odlukom, koja stupa na snagu 1. svibnja 2023., izmjenjuje se i remuneracija depozita koji se drže u okviru za usluge Eurosustava na području upravljanja pričuvama. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Priopćenje o revidiranoj metodologiji izračuna donje granice za procjenu zaštitnih slojeva kapitala ostalih sistemski važnih institucija

Upravno vijeće primilo je 21. prosinca 2022. na znanje revidiranu metodologiju izračuna donje granice za procjenu zaštitnih slojeva kapitala ostalih sistemski važnih institucija koju su predložila nacionalna tijela te je odobrilo povezano priopćenje o makrobonitetnim politikama.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o provedbi preporuka iz ESB‑ova Izvješća o konvergenciji u pogledu neovisnosti središnjih banaka

Upravno vijeće donijelo je 21. prosinca 2022. Mišljenje CON/2022/45 na zahtjev koji je središnja banka Българска народна банка (Bugarska narodna banka) uputila u ime bugarskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o sudjelovanju Italije u Zakladi za otpornost i održivost Međunarodnog monetarnog fonda

Upravno vijeće donijelo je 30. prosinca 2022. Mišljenje CON/2022/46 na zahtjev talijanskog ministarstva gospodarstva i financija.

Mišljenje ESB‑a o platnim sustavima i sustavima namire

Upravno vijeće donijelo je 6. siječnja 2023. Mišljenje CON/2023/1 na zahtjev estonskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka)

Upravno vijeće donijelo je 16. siječnja 2023. Mišljenje CON/2023/2 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o postupnom ukidanju štednih i kreditnih udruga

Upravno vijeće donijelo je 2. veljače 2023. Mišljenje CON/2023/3 na zahtjev estonskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu uredbe o izmjeni uredbi (EU) br. 260/2012 i (EU) 2021/1230 u pogledu trenutačnih kreditnih transfera u eurima

Upravno vijeće donijelo je 1. veljače 2023. Mišljenje CON/2023/4 na zahtjev Vijeća Europske unije i zahtjev Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o određivanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao nadležnog tijela za provedbu pravnih akata Unije

Upravno vijeće donijelo je 20. veljače 2023. Mišljenje CON/2023/5 na zahtjev Ministarstva financija Republike Cipar.

Upravljanje

Izmjene pravnog okvira povezane s ulaskom Hrvatske narodne banke u Eurosustav

U prosincu 2022. Upravno vijeće donijelo je sljedeće pravne akte kako bi se uzela u obzir promjena statusa Hrvatske narodne banke iz središnje banke izvan europodručja u središnju banku europodručja zbog prestanka odstupanja Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023.:

  • Odluka ESB/2022/46 o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica
  • Odluka ESB/2022/51 o uplati kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima Hrvatske narodne banke u pričuve i rezervacije Europske središnje banke
  • Sporazum od 30. prosinca 2022. između Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke o potraživanju koje Europska središnja banka priznaje Hrvatskoj narodnoj banci na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Upravno vijeće potvrdilo je u prosincu 2022. sporazum o izmjeni sporazuma između središnjih banaka o mehanizmu ERM II s obzirom na prestanak odstupanja Republike Hrvatske 1. siječnja 2023.

Provedba sustava rotacije glasačkog prava u Upravnom vijeću s obzirom na ulazak Hrvatske narodne banke u Eurosustav

U prosincu 2022. Upravno vijeće primilo je na znanje izmjene u provedbi sustava rotacije glasačkog prava u Upravnom vijeću koje su posljedica ulaska Hrvatske narodne banke u Eurosustav i njezina sudjelovanja u odlučivanju Eurosustava. Posuvremenjeni kalendar rotacije glasačkog prava za 2023. i 2024. može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Novi predsjednik Odbora ESB‑a za etiku

Upravno vijeće obaviješteno je 10. siječnja 2023. da je Odbor za etiku za novog predsjednika izabrao Erkkija Liikanena. Liikanen preuzima dužnost Patricka Honohana, čiji je mandat istekao 31. prosinca 2022.

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Upravno vijeće donijelo je 15. veljače 2023. Preporuku ESB/2023/1 Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Ireland.

Imenovanje članice Administrativnog odbora za preispitivanja

Upravno vijeće imenovalo je 22. veljače 2023. Christiane Campill za članicu Administrativnog odbora za preispitivanja od ožujka 2023.

Godišnji financijski izvještaji ESB‑a za 2022.

Upravno vijeće odobrilo je 22. veljače 2023. revidirane financijske izvještaje ESB‑a za financijsku godinu 2022. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB‑a 23. veljače 2023.

Statistika

Objava novih statističkih pokazatelja povezanih s klimom

ESB je 24. siječnja 2023. najavio objavljivanje prvog skupa statističkih pokazatelja povezanih s klimom kako bi se bolje procijenio utjecaj rizika povezanih s klimatskim promjenama na financijski sektor te pratila kretanja održivog i zelenog financiranja. Objavljivanjem tih pokazatelja poduzima se sljedeći korak u ispunjenju obveza ESB‑a iz klimatskog akcijskog plana. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Novčanice i kovanice

Odluka o izmjeni količine izdavanja kovanica u 2022.

Upravno vijeće donijelo je 13. prosinca 2022. Odluku ESB/2022/45 o izmjeni Odluke (EU) 2021/2255 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2022. Trebalo je izmijeniti količinu izdavanja kovanica u 2022. zbog zahtjeva za ad hoc odobrenje dodatne količine izdavanja kovanica.

Nadzor banaka ESB‑a

Nadzorni memorandum o razumijevanju između ESB‑a i nacionalnih nadležnih tijela država članica EU‑a nesudionica

ESB je 29. prosinca 2022. zaključio memorandum o razumijevanju o suradnji na području nadzora između ESB‑a i nadležnih tijela šest država članica EU‑a koje nisu dio europskog nadzora banaka. Memorandum o razumijevanju ima za cilj jačanje suradnje na području nadzora na razini EU‑a stvaranjem okvira koji Češkoj, Danskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj omogućuje redovitu razmjenu informacija o nadzoru, među ostalim o pitanjima prekograničnog nadzora institucija te nadzornim metodologijama, pristupima i prioritetima. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banka.

Usklađenost s EBA‑inim Smjernicama kojima se izmjenjuju Smjernice o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti

Upravno vijeće 10. siječnja 2023. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s EBA‑inim Smjernicama kojima se izmjenjuju Smjernice o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti (EBA/GL/2022/12).

Rezultati postupka nadzorne provjere i ocjene za 2022.

Upravno vijeće nije 12. siječnja 2023. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave rezultati postupka nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) za 2022. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA‑inim Smjernicama kojima se izmjenjuju Smjernice o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti

Upravno vijeće 13. siječnja 2023. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s EBA‑inim Smjernicama kojima se izmjenjuju Smjernice o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti (EBA/GL/2022/13).

Testiranje otpornosti na stres u Eurosustavu u 2023.

ESB je 31. siječnja 2023. objavio informacije o testiranju otpornosti na stres koje će u 2023. provesti zajedno s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije