Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari–februari 2023

24 februari 2023

Penningpolitik

Detaljerade modaliteter för att reducera innehav i programmet för köp av tillgångar (APP)

Den 2 februari 2023 beslutade ECB-rådet om närmare villkor för att minska Eurosystemets innehav av värdepapper inom ramen för APP genom partiell återinvestering av förfall från värdepapper. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Ändringar av ramverket för riskkontroll för kollateraliserade kredittransaktioner

Den 16 december 2022 antog ECB-rådet följande rättsakter efter 2022 års översyn av ECB:s ramverk för riskkontroll av kollateraliserade kredittransaktioner:

  • Riktlinje ECB/2022/48 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk.
  • Riktlinje ECB/2022/49 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk.
  • Riktlinje ECB/2022/50 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas.

De åtgärder som antagits förbättrar den övergripande enhetligheten i ramverket för riskkontroll och kommer att tillämpas från och med den 29 juni 2023. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Utvidgning av tjänster som fiskalt ombud inom NextGenerationEU (NGEU) till att omfatta finansiellt stöd till Ukraina

Den 16 december 2022 antog ECB-rådet följande rättsakt för att utvidga de NGEU-relaterade tjänster som ECB, i egenskap av fiskalt ombud, tillhandahåller till Europeiska kommissionen. Dessa tjänster ska nu även omfatta programmet för makroekonomiskt stöd plus (MFA+) för Ukraina:

  • Beslut ECB/2022/47 om ändring av beslut (EU) 2019/1743 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning och beslut (EU) 2022/1521 om tillfälliga justeringar av förräntningen på viss icke-penningpolitisk inlåning som innehas hos nationella centralbanker och Europeiska centralbanken.

Denna ändring av ECB:s rättsliga ram följer på en begäran från Europeiska kommissionen om att finansiering ska kunna tillhandahållas Ukraina på en strukturerad och förutsägbar grund under hela 2023.

Revidering av avtalet om finansiella nettotillgångar (ANFA)

Den 19 december 2022 godkände ECB-rådet ändringar i ANFA för att öka effektiviteten i relaterade processer, men lämna innehållet i avtalet i stort sett oförändrat. Det reviderade avtalet finns på EUR-Lex.

Godtagbarhet för skuldinstrument som emitterats på grundval av DG Bank-Umwandlungsgesetz

Den 29 december 2022 beslutade ECB-rådet att med verkan från den 28 februari 2023 stryka de skuldinstrument som emitterats enligt DG Bank-Umwandlungsgesetz från listan över godtagbara tillgångar. Dessa instrument klassificeras inte som säkerställda obligationer enligt EES-lagstiftningen såsom dessa definieras i Allmänna dokumentationen (artikel 2.24a) och kan därför från och med den 1 mars 2023 inte längre användas som säkerhet. Utfasningen meddelades genom en uppdatering av Collateral/Marketable assets-sektionen på ECB:s webbplats efter ECB-rådets beslut om att ge motparter som har använt instrumenten som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner tillräckligt med tid för att ersätta dem.

Justeringar av förräntningen på viss icke-penningpolitisk inlåning

Den 6 februari 2023 beslutade ECB-rådet att justera taket för förräntningen av statlig inlåning i Eurosystemet för att skapa incitament till en gradvis och ordnad minskning av dessa innehav och därigenom minimera risken för negativa effekter på marknadens funktion och säkerställa en smidig transmission av penningpolitiken. Detta beslut, som gäller från och med den 1 maj 2023, ändrar också förräntningen av inlåning som hålls inom Eurosystemets ramverk för reservförvaltningstjänster. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Uttalande om reviderad golvmetod för bedömning av kapitalbuffertar för andra systemviktiga institut

Den 21 december 2022 tog ECB-rådet del av den reviderade golvmetoden för bedömning av kapitalbuffertar för andra systemviktiga institut som föreslagits av nationella myndigheter samt godkände det offentliga uttalandet om makrotillsyn.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om genomförandet av rekommendationerna i ECB:s konvergensrapport vad gäller centralbankers oberoende

Den 21 december 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/45 på begäran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), som företrädde Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om Italiens deltagande i Internationella valutafondens Resilience and Sustainability Trust

Den 30 december 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/46 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om betalnings- och avvecklingssystem

Den 6 januari 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/1 på begäran av finansministeriet i Estland.

ECB:s yttrande om ett förslag till direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Den 16 januari 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/2 som förberetts på ECB:s initiativ.

ECB:s yttrande om en utfasning av spar- och lånekassor

Den 2 februari 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/3 på begäran av finansministeriet i Estland.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 260/2012 och (EU) 2021/1230 vad gäller expressbetalningar i euro

Den 1 februari 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/4 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om att utse Central Bank of Cyprus som behörig myndighet för genomförandet av unionens rättsakter

Den 20 februari 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/5 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

Organisationsstyrning

Ändringar i den rättsliga ramen avseende Hrvatska narodna bankas inträde i Eurosystemet

I december 2022 antog ECB-rådet följande rättsakter för att återspegla Hrvatska narodna bankas ändrade status från centralbank utanför euroområdet till centralbank i euroområdet, till följd av att Republiken Kroatiens undantag från och med den 1 januari 2023 upphävdes:

  • Beslut ECB/2022/46 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivning av eurosedlar.
  • Beslut ECB/2022/51 om Hrvatska narodna bankas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till Europeiska centralbankens reserver och avsättningar.
  • Avtalet av den 30 december 2022 mellan Hrvatska narodna banka och Europeiska centralbanken om den fordran med vilken Europeiska centralbanken ska kreditera Hrvatska narodna banka i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbanken.

I december 2022 godkände Allmänna rådet avtalet om ändring av ERM2:s centralbanksavtal i syfte att från och med den 1 januari 2023 upphäva Republiken Kroatiens undantag.

Införande av rotationssystemet för rösträtter i ECB-rådet inför Hrvatska narodna bankas inträde i Eurosystemet

I december 2022 tog ECB-rådet del av översynen av rotationssystemet för rösträtter i ECB-rådet som resultat av att Hrvatska narodna banka går med i Eurosystemet och deltar i dess beslutsfattande. Den uppdaterade kalendern för rotationssystemet för 2023 och 2024 finns på ECB:s webbplats.

Ny ordförande för ECB:s etikkommitté

Den 10 januari 2023 informerades ECB-rådet om att etikkommittén hade valt Erkki Liikanen till ny ordförande. Han tar över efter Patrick Honohan, vars mandat löpte ut den 31 december 2022.

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Den 15 februari 2023 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2023/1 till EU-rådet om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Utnämning av ledamot till administrativa omprövningsnämnden

Den 22 februari 2023 utnämnde ECB-rådet Christiane Campill till ledamot av administrativa omprövningsnämnden från och med mars 2023.

ECB:s årsbokslut 2022

Den 22 februari 2023 godkände ECB-rådet ECB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsbokslutet publicerades tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 23 februari 2023.

Statistik

Offentliggörande av nya klimatrelaterade statistikindikatorer

Den 24 januari 2023 meddelade ECB att en första uppsättning klimatrelaterade statistikindikatorer skulle offentliggöras för att bättre kunna bedöma de klimatrelaterade riskernas påverkan på den finansiella sektorn och övervaka utvecklingen av hållbar och grön finansiering. Offentliggörandet av dessa indikatorer utgör ytterligare ett steg för att uppfylla ECB:s åtaganden i sin klimathandlingsplan. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Sedlar och mynt

Beslut om ändring av den mängd mynt som ges ut 2022

Den 13 december 2022 antog ECB-rådet beslut ECB/2022/45 om ändring av beslut (EU) 2021/2255 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2022. Den myntvolym som skulle ges ut under 2022 behövde ändras eftersom det hade inkommit en ansökan om ad hoc-godkännande av ytterligare volymer.

ECB:s banktillsyn

Samförståndsavtal om tillsyn mellan ECB och de behöriga myndigheterna i icke-deltagande EU-medlemsstater

Den 29 december 2022 ingick ECB ett samförståndsavtal om tillsynssamarbete mellan ECB och behöriga myndigheter i de sex EU-medlemsstater som inte ingår i den europeiska banktillsynen. Samförståndsavtalet syftar till att ytterligare förbättra tillsynssamarbetet på EU-nivå genom att tillhandahålla en ram för Tjeckien, Danmark, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige att regelbundet utbyta information om tillsynsfrågor och frågor som rör gränsöverskridande institut som står under tillsyn samt om metoder, tillvägagångssätt och prioriteringar i tillsynsfrågor. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s ändrade riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

Den 10 januari 2023 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s ändrade riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2022/12).

Resultat av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) för 2022

Den 12 januari 2023 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera resultaten av ÖUP för 2022. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s ändrade riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

Den 13 januari 2023 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att, för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s ändrade riktlinjer om nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd EBA/GL/2022/13).

Eurosystemets stresstest 2023

Den 31 januari 2023 publicerade ECB information om 2023 års stresstest som utförs gemensamt med EBA. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media