Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Tammi-helmikuu 2023

24.2.2023

Rahapolitiikka

Omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP) hankittujen sijoitusten vähentäminen

EKP:n neuvosto teki 2.2.2023 päätöksen APP-ohjelmassa hankittujen eurojärjestelmän arvopaperien vähentämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Kun varoja palautuu eurojärjestelmälle, vain osa sijoitetaan uudelleen. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Markkinaoperaatiot

Muutoksia vakuudellisten luotto-operaatioiden riskienvalvontaan

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.12.2022 joukon muutossuuntaviivoja, jotka perustuivat samana vuonna tehtyyn arvioon EKP:n vakuudellisten luotto-operaatioiden riskienvalvonnasta:

  • Suuntaviivat EKP/2022/48 eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta
  • Suuntaviivat EKP/2022/49 eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta
  • Suuntaviivat EKP/2022/50 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta

Tavoitteena on yhdenmukaistaa riskien valvontaa. Uusia sääntöjä noudatetaan 29.6.2023 alkaen. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu muutoksia käsittelevä lehdistötiedote.

Ukrainalle annettavaan rahoitusapuun liittyvien varojen säilyttäminen

EKP:n neuvosto antoi 16.12.2022 päätöksen, jonka myötä paitsi NextGenerationEU-ohjelmaan myös Ukrainalle annettavaan makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyviä varoja voidaan säilyttää tilillä EKP:ssä:

  • päätös EKP/2022/47 varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen (EU) 2019/1743 ja tietyille rahapolitiikkaan liittymättömille, kansallisissa keskuspankeissa ja Euroopan keskuspankissa pidettäville talletuksille maksettavan koron väliaikaisista muutoksista annetun päätöksen (EU) 2022/1521 muuttamisesta

Muutos tehtiin Euroopan komission toivomuksesta, jotta Ukrainalle voitaisiin toimittaa rahoitusta luotettavasti ja ennakoitavasti vuonna 2023.

Nettorahoitusvaroja koskeva sopimus (ANFA)

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.12.2022 joukon muutoksia, joilla tehostetaan ns. ANFA-sopimukseen liittyviä prosesseja. Sopimuksen sisältöön ei juurikaan tehty muutoksia. Päivitetty sopimusteksti on luettavissa EUR-Lex-sivustossa.

Velkapaperien vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 29.12.2022, että DG Bankin yhtiömuodon muuttamista koskeneen lain perusteella liikkeeseen lasketut velkapaperit lakkaavat olemasta vakuuskelpoisia eurojärjestelmän operaatioissa 28.2.2023. Niitä ei pidetä eurojärjestelmän rahapolitiikkaa koskevan yleisasiakirjan artiklan 2 kohdassa 24 a tarkoitettuina ETA-lainsäädäntöön perustuvina katettuina joukkolainoina eikä niitä voi siksi 1.3.2023 lähtien enää käyttää vakuutena eurojärjestelmän operaatioissa. Vakuuskäytäntöä koskeva osio EKP:n verkkosivuilla päivitettiin hyvissä ajoin, eli vastapuolilla on ollut aikaa toimittaa korvaavia vakuuksia.

Julkisyhteisöjen talletuksille maksettavat korot

EKP:n neuvosto päätti 6.2.2023 muuttaa julkisyhteisöjen talletuksille eurojärjestelmän keskuspankeissa maksettavan koron ylärajaa, jotta talletusten määrä pienenee hallitusti. Itse talletukset eivät liity rahapolitiikkaan, mutta julkisyhteisöjä kannustetaan vähentämään niitä, jotta markkinoiden toiminta ei hankaloidu ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Muutos tulee voimaan 1.5.2023 ja koskee myös eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu korkojen muutosta koskeva lehdistötiedote.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

Pääomapuskurien arviointi

EKP:n neuvosto tutustui 21.12.2022 uusiin rajoihin, joiden pohjalta arvioidaan ns. muille järjestelmän kannalta merkittäville laitoksille asetettavia pääomapuskureita, ja hyväksyi makrovakauspolitiikkaa koskevan julkilausuman.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto keskuspankin riippumattomuutta koskevien EKP:n lähentymisraportin suositusten täytäntöönpanosta

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2022 Bulgarian keskuspankin (Bulgarian valtiovarainministerin puolesta esittämästä) pyynnöstä lausunnon CON/2022/45.

EKP:n lausunto Italian osallistumisesta Kansainvälisen valuuttarahaston kestävyyden ja vakauden rahastoon

EKP:n neuvosto antoi 30.12.2022 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2022/46.

EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmistä

EKP:n neuvosto antoi 6.1.2023 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2023/1.

EKP:n lausunto ehdotuksesta direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

EKP:n neuvosto antoi 16.1.2023 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2023/2.

EKP:n lausunto säästö- ja lainayhdistysten asteittaisesta lakkauttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 2.2.2023 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2023/3.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi asetusten (EU) N:o 260/2012 ja (EU) 2021/1230 muuttamisesta euromääräisten pikasiirtojen osalta

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2023 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2023/4.

EKP:n lausunto Central Bank of Cyprusin nimeämisestä toimivaltaiseksi viranomaiseksi unionin säädösten täytäntöönpanoa varten

EKP:n neuvosto antoi 20.2.2023 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2023/5.

Hallinto ja valvonta

Säädökset Kroatian keskuspankin liittymisestä eurojärjestelmään

Kroatian liittyessä euroalueeseen 1.1.2023 sen keskuspankista tuli yksi euroalueen keskuspankeista. EKP:n neuvosto teki joulukuussa 2022 Kroatian kanssa sopimuksen ja muutoksia joihinkin päätöksiin:

  • päätös EKP/2022/46 euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta
  • päätös EKP/2022/51 Hrvatska narodna bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin
  • Hrvatska narodna bankan ja Euroopan keskuspankin välinen sopimus saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Hrvatska narodna bankaa

Yleisneuvosto hyväksyi samoin joulukuussa 2022 sopimuksen keskuspankkien välisen ERM II ‑sopimuksen muuttamisesta 1.1.2023.

Äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa Kroatian keskuspankin liityttyä eurojärjestelmään

EKP:n neuvosto perehtyi joulukuussa 2022 äänioikeuksien kiertoaikatauluun tehtäviin muutoksiin, jotka johtuivat Kroatian keskuspankin liittymisestä eurojärjestelmään. Äänioikeuksien kiertoaikataulu vuosille 2023 ja 2024 on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Eettiselle komitealle uusi puheenjohtaja

EKP:n neuvosto otti 10.1.2023 vastaan tiedon, että eettinen komitea oli valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Erkki Liikasen. Edellisen puheenjohtajan Patrick Honohanin kausi päättyi 31.12.2022.

EKP:n suositus Irlannin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 15.2.2023 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banc Ceannais na hÉireannin / Central Bank of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2023/1).

Oikaisulautakunnan jäsenyys

EKP:n neuvosto nimitti 22.2.2023 oikaisulautakunnan jäseneksi Christiane Campillin maaliskuussa 2023 alkavalle kaudelle.

EKP:n tilinpäätös 2022

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.2.2023 EKP:n tarkastetun tilinpäätöksen tilikaudelta 2022. Tilinpäätös ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 23.2.2023.

Tilastot

Ilmastonmuutokseen liittyvien uusien tilastoindikaattoreiden julkaiseminen

EKP ilmoitti 24.1.2023 julkaisevansa uusia tilastoindikaattoreita, joiden avulla on tarkoitus arvioida ilmastoriskien vaikutusta rahoitussektoriin ja seurata ympäristö- ja yhteisvastuullisen rahoitustoiminnan kehitystä. Tiedot julkaistaan osana ilmastonmuutosta koskevaa EKP:n toimintaohjelmaa. Indikaattorien julkaisemisesta ilmoitettiin lehdistötiedotteella.

Setelit ja kolikot

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä

EKP:n neuvosto antoi 13.12.2022 päätöksen EKP/2022/45, jolla muutetaan päätöstä (EU) 2021/2255 vuonna 2022 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä. Liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrää oli muutettava EKP:n johtokunnan saatua yksittäisen pyynnön määrän lisäämisestä.

EKP:n pankkivalvonta

Pöytäkirja valvontayhteistyöstä yhteiseen pankkivalvontaan kuulumattomien EU-maiden pankkivalvojien kanssa

EKP teki 29.12.2022 yhteisymmärryspöytäkirjan valvontayhteistyöstä niiden kuuden EU-maan pankkivalvontaviranomaisten kanssa, jotka eivät ole mukana yhteisessä pankkivalvonnassa. Tavoitteena on säännöllisempi kanssakäyminen Puolan, Romanian, Ruotsin, Tanskan, Tšekin ja Unkarin viranomaisten kanssa niin, että valvojat jakavat keskenään tietoja etenkin useammassa maassa toimivien pankkien valvonnasta sekä valvontamenetelmistä, ‑käytännöistä ja ‑prioriteeteista. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Järjestelmällisen merkittävyyden indikaattoreita koskevien Euroopan pankkiviranomaisen muutettujen ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto ei vastustanut 10.1.2023 valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2022/12, joilla muutetaan järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta annettuja ohjeita.

Valvojan arviointiprosessin tulokset vuodelta 2022

EKP:n neuvosto ei vastustanut 12.1.2023 valvontaelimen ehdotusta julkaista vuoden 2022 valvojan arviointiprosessin tuloksia. Yhteenveto pankkijärjestelmän tilanteesta ja tuloksia koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamista koskevien EPV:n muutettujen ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto ei vastustanut 13.1.2023 valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2022/13, joilla muutetaan ohjeita järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta.

Stressitestaus vuonna 2023

EKP julkaisi 31.1.2023 tietoja vuoden 2023 stressitestistä, joka järjestetään yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu stressitestausta käsittelevä lehdistötiedote.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle