Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden–únor 2023

24. února 2023

Měnová politika

Podrobné podmínky snižování objemu aktiv držených v rámci programu nákupu aktiv (APP)

Rada guvernérů rozhodla 2. února 2023 o podrobných podmínkách snižování objemu cenných papírů držených Eurosystémem v rámci APP prostřednictvím částečného reinvestování splátek jistiny ze splatných cenných papírů. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Změny rámce pro kontrolu rizik zajištěných úvěrových operací

V návaznosti na přezkum rámce ECB pro kontrolu rizik zajištěných úvěrových operací v roce 2022 přijala Rada guvernérů 16. prosince 2022 tyto právní akty:

  • Obecné zásady ECB/2022/48, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému;
  • Obecné zásady ECB/2022/49, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému;
  • Obecné zásady ECB/2022/50, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění.

Přijatá opatření zlepšují celkovou konzistentnost rámce pro kontrolu rizik a použijí se od 29. června 2023. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rozšíření služeb fiskálního agenta NextGenerationEU (NGEU) na finanční pomoc Ukrajině

Rada guvernérů přijala 16. prosince 2022 následující právní akt, který rozšiřuje služby fiskálního agenta v souvislosti s NGEU, jež ECB poskytuje Evropské komisi také na program makrofinanční pomoci plus (MFA+) pro Ukrajinu:

  • Rozhodnutí ECB/2022/47, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1743 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů a rozhodnutí (EU) 2022/1521 o dočasných úpravách úročení některých vkladů nesouvisejících s měnovou politikou vedených u národních centrálních bank a Evropské centrální banky.

Tato změna právního rámce ECB navazuje na žádost Evropské komise, aby bylo v průběhu roku 2023 možné poskytovat Ukrajině financování na strukturovaném a předvídatelném základě.

Přezkum dohody o čistých finančních aktivech

Rada guvernérů schválila 19. prosince 2022 změny ANFA, jejichž cílem je zvýšit účinnost souvisejících procesů a zároveň ponechat podstatu dohody v podstatě beze změny. Revidovaná dohoda je k dispozici na portálu EUR-Lex.

Způsobilost dluhových nástrojů vydaných na základě DG Bank-Umwandlungsgesetz

Rada guvernérů rozhodla 29. prosince 2022 vyjmout s účinností od 28. února 2023 ze seznamu způsobilých aktiv dluhové nástroje vydané na základě DG Bank-Umwandlungsgesetz. Tyto nástroje se nepovažují za kryté dluhopisy podle právních předpisů Evropského hospodářského prostoru, jak jsou definovány v obecné dokumentaci (čl. 2 odst. 24a), a od 1. března 2023 proto již nemohou být používány jako zajištění. Toto ukončení bylo po rozhodnutí Rady guvernérů oznámeno prostřednictvím aktualizace internetové stránky ECB věnované zajištění / obchodovatelným aktivům s cílem poskytnout protistranám, které nástroje používaly jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, dostatek času na jejich nahrazení.

Úpravy úročení některých vkladů nesouvisejících s měnovou politikou

Rada guvernérů rozhodla 6. února 2023 upravit horní hranici úročení vládních vkladů u Eurosystému s cílem motivovat k postupnému a spořádanému snižování objemu těchto aktiv, a tím minimalizovat riziko nepříznivých dopadů na fungování trhu a zajistit hladkou transmisi měnové politiky. Toto rozhodnutí, platné od 1. května 2023, rovněž mění úročení vkladů držených podle rámce Eurosystému pro služby správy rezerv. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Prohlášení o revidované metodice posuzování kapitálových rezerv pro jiné systémově významné instituce

Rada guvernérů vzala 21. prosince 2022 na vědomí revidovanou metodiku hodnocení kapitálových rezerv pro jiné systémově významné instituce navrženou vnitrostátními orgány a schválila související veřejné prohlášení o makroobezřetnostních politikách.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k provádění doporučení konvergenční zprávy ECB k nezávislosti centrální banky

Rada guvernérů přijala 21. prosince 2022 stanovisko CON/2022/45 na žádost Българска народна банка (Bulharská národní banka), jednající jménem bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k účasti Itálie ve svěřenském fondu pro odolnost a udržitelnost zřízeného Mezinárodním měnovým fondem

Rada guvernérů přijala 30. prosince 2022 stanovisko CON/2022/46 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k platebním a vypořádacím systémům

Rada guvernérů přijala 6. ledna 2023 stanovisko CON/2023/1 na žádost estonského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice o energetické náročnosti budov (přepracované znění)

Rada guvernérů přijala 16. ledna 2023 stanovisko CON/2023/2 připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB k postupnému ukončování činnosti spořitelních a úvěrních družstev

Rada guvernérů přijala 2. února 2023 stanovisko CON/2023/3 na žádost estonského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité úhrady v eurech

Rada guvernérů přijala 1. února 2023 stanovisko CON/2023/4 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu příslušného k provádění právních aktů Unie

Rada guvernérů přijala 20. února 2023 stanovisko CON/2023/5 na žádost ministerstva financí Kyperské republiky.

Správa a řízení

Změny právního rámce týkající se vstupu Hrvatska narodna banka do Eurosystému

Rada guvernérů přijala v prosinci 2022 následující právní akty, které odrážejí změnu postavení Hrvatska narodna banka z centrální banky země mimo eurozónu na centrální banku země eurozóny v důsledku zrušení výjimky Chorvatské republiky od 1. ledna 2023:

  • Rozhodnutí ECB/2022/46, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek;
  • Rozhodnutí ECB/2022/51 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany Hrvatska narodna banka;
  • Dohoda ze dne 30. prosince 2022 mezi Hrvatska narodna banka a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Hrvatska narodna banka podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Generální rada schválila v prosinci 2022 dohodu, kterou se mění dohoda centrálních bank o ERM II s ohledem na zrušení výjimky Chorvatské republiky od 1. ledna 2023.

Zavedení rotačního systému hlasovacích práv v Radě guvernérů v souvislosti se vstupem Hrvatska narodna banka do Eurosystému

Rada guvernérů vzala v prosinci 2022 na vědomí přezkum rotačního systému hlasovacích práv v Radě guvernérů v důsledku vstupu Hrvatska narodna banka do Eurosystému a účasti na jejím rozhodování. Aktualizovaný kalendář rotace hlasovacích práv na roky 2023 a 2024 je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Jmenování nového předsedy Etického výboru ECB

Rada guvernérů byla 10. ledna 2023 informována, že Etický výbor vybral za svého nového předsedu Erkkiho Liikanena. Erkki Liikanen převezme funkci od Patricka Honohana, jehož funkční období skončilo 31. prosince 2022.

Doporučení ECB o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Rada guvernérů přijala 15. února 2023 doporučení ECB/2023/1 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland.

Jmenování členky správní revizní komise (ABoR)

Rada guvernérů jmenovala 22. února 2023 Christiane Campillovou členkou ABoR od března 2023.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2022

Rada guvernérů schválila 22. února 2023 auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2022. Roční účetní závěrka a příslušná a tisková zpráva byly zveřejněny na internetových stránkách ECB 23. února 2023.

Statistika

Zveřejnění nových statistických ukazatelů souvisejících s klimatem

ECB oznámila 24. ledna 2023 zveřejnění prvního souboru statistických ukazatelů souvisejících s klimatem s cílem lépe posoudit dopad klimatických rizik na finanční sektor a sledovat rozvoj udržitelného a ekologického financování. Zveřejnění těchto ukazatelů představuje další krok směrem ke splnění závazků ECB obsažených v jejím akčním plánu týkajícím se změny klimatu. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky a mince

Rozhodnutí o změně objemu emise mincí v roce 2022

Rada guvernérů přijala 13. prosince 2022 rozhodnutí ECB/2022/45, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2021/2255 o schválení objemu emise mincí v roce 2022. Objem emise mincí v roce 2022 musel být změněn v reakci na obdrženou žádost o ad hoc schválení dodatečného objemu.

Bankovní dohled ECB

Memorandum o porozumění v oblasti dohledu mezi ECB a příslušnými orgány nezúčastněných členských států EU

ECB uzavřela 29. prosince 2022 memorandum o porozumění týkající se spolupráce v oblasti dohledu mezi ECB a příslušnými orgány šesti členských států EU, které nejsou součástí evropského bankovního dohledu. Cílem memoranda je dále posílit spolupráci v oblasti dohledu na úrovni EU tím, že poskytne České republice, Dánsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Švédsku rámec pro pravidelnou výměnu informací o věcech dohledu a otázkách týkajících se přeshraničních dohlížených institucí, jakož i o metodikách, přístupech a prioritách dohledu. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování pozměňujících obecných pokynů orgánu EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu

Rada guvernérů nevznesla 10. ledna 2023 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB dodržuje pozměňující obecné pokyny EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2022/12).

Výsledky procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) za rok 2022

Rada guvernérů nevznesla 12. ledna 2023 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit výsledky jejího SREP pro rok 2022. Zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Dodržování pozměňujících obecných pokynů EBA ke zveřejňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou

Rada guvernérů nevznesla 13. ledna 2023 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB dodržuje pozměňující obecné pokyny EBA ke zveřejňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou (EBA/GL/2022/13).

Zátěžový test Eurosystému v roce 2023

ECB zveřejnila 31. ledna 2023 informace o zátěžovém testu 2023, který provede společně s Evropským orgánem pro bankovnictví. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média