Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar – veebruar 2023

24. veebruar 2023

Rahapoliitika

Varaostukava raames tehtavate varaostude vähendamise üksikasjad

2. veebruaril 2023 tegi EKP nõukogu otsuse üksikasjade kohta seoses eurosüsteemi poolt varaostukava raames hoitavate väärtpaberite mahu vähendamisega aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuva põhiosa tagasimaksete osalise reinvesteerimise kaudu. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Tagatud laenuoperatsioonide riskiohjeraamistiku muutmine

Pärast EKP tagatud laenuoperatsioonide riskiohjeraamistiku läbivaatamist 2022. aastal võttis EKP nõukogu 16. detsembril 2022 vastu järgmised õigusaktid:

  • suunis EKP/2022/48, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta;
  • suunis EKP/2022/49, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta;
  • suunis EKP/2022/50, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega.

Vastuvõetud meetmed parandavad riskiohjeraamistiku üldist järjepidevust ja neid hakatakse kohaldama alates 29. juunist 2023. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Taasterahastu NextGenerationEU (NGEU) fiskaalagendi teenuste laiendamine Ukrainale antava finantsabi hõlmamiseks

16. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu järgmise õigusakti, millega laiendatakse EKP poolt Euroopa Komisjonile osutatavaid taasterahastuga NGEU seotud fiskaalagendi teenuseid ka Ukrainale antavale makromajandusliku finantsabi programmile (MFA+):

  • otsus EKP/2022/47, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta ja otsust (EL) 2022/1521 riikide keskpankades ja Euroopa Keskpangas hoitavate teatavate rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamise ajutise kohandamise kohta.

See muudatus EKP õigusraamistikus on tingitud Euroopa Komisjoni taotlusest võimaldada pakkuda Ukrainale rahastamist struktureeritult ja prognoositaval alusel kogu 2023. aasta jooksul.

Netofinantsvarade kokkuleppe läbivaatamine

19. detsembril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks netofinantsvarade kokkuleppe muudatused, mille eesmärk on suurendada seonduvate protsesside tõhusust, jättes siiski kokkuleppe sisu suures osas muutmata. Muudetud kokkulepe on avaldatud EUR-Lexis.

DG Bank’i ümberkorraldamise seaduse alusel emiteeritud võlainstrumentide kõlblikkus

29. detsembril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse, et alates 28. veebruarist 2023 kustutatakse kõlblike varade loetelust DG Bank’i ümberkorraldamise seaduse (DG Bank-Umwandlungsgesetz) alusel emiteeritud võlainstrumendid. Need instrumendid ei ole kõlblikud EMP seaduses sätestatud pandikirjadena, mis on määratletud ülddokumentatsioonis (artikli 2 punkt 24a), ning seetõttu ei saa neid alates 1. märtsist 2023 enam tagatisena kasutada. Nende kasutuselt kõrvaldamisest teatati EKP veebilehe jaotise „Tagatisvarad / Turukõlblikud varad” ajakohastamisega pärast EKP nõukogu otsuse vastuvõtmist, et anda vastaspooltele, kes kasutavad neid instrumente eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatisena, piisavalt aega nende asendamiseks.

Teatavate rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamise kohandamine

6. veebruaril 2023 tegi EKP nõukogu otsuse kohandada eurosüsteemis hoitavate valitsemissektori hoiuste tasustamise piirmäära, et anda stiimul nende hoiuste järkjärguliseks ja korrakohaseks vähendamiseks, minimeerides seega võimalikku kahjulikku mõju turu toimimisele ja tagades rahapoliitika mõju sujuva ülekandumise. Seda otsust kohaldatakse alates 1. maist 2023 ja sellega muudetakse ka eurosüsteemi reservihaldusteenuste raamistiku alusel hoitavate hoiuste tasustamist. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Avaldus muude süsteemselt oluliste ettevõtjate kapitalipuhvrite hindamise muudetud alammäära metoodika kohta

21. detsembril 2022 tutvus EKP nõukogu muude süsteemselt oluliste ettevõtjate kapitalipuhvrite hindamise muudetud alammäära metoodikaga, mille pakkusid välja riikide ametiasutused, ja kiitis heaks sellekohase avalduse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta.

Õigusaktid

EKP arvamus EKP lähenemisaruande soovituste rakendamise kohta keskpankade sõltumatuse osas

21. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri nimel tegutsenud Bulgaaria keskpanga (Българска народна банка) taotlusel vastu arvamuse CON/2022/45.

EKP arvamus seoses Itaalia osalemisega Rahvusvahelise Valuutafondi vastupanuvõime ja kestlikkuse fondis

30. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/46.

EKP arvamus makse- ja arveldussüsteemide kohta

6. jaanuaril 2023 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/1.

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu direktiiv hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud)

16. jaanuaril 2023 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2023/2.

EKP arvamus hoiu-laenuühistute tegevuse järkjärgulise lõpetamise kohta

2. veebruaril 2023 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/3.

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 260/2012 ja (EL) 2021/1230 eurodes välkkreeditkorralduste osas

1. veebruaril 2023 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/4.

EKP arvamus seoses Küprose keskpanga pädevaks asutuseks määramisega liidu õigusaktide rakendamisel

20. veebruaril 2023 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/5.

Üldjuhtimine

Õigusraamistiku muudatused, mis käsitlevad Horvaatia keskpanga ühinemist eurosüsteemiga

Selleks et kajastada Horvaatia keskpanga muutumist euroalavälisest keskpangast euroala keskpangaks ja seoses Horvaatia Vabariigi suhtes kehtinud erandi tühistamisega alates 1. jaanuarist 2023, võttis EKP nõukogu 2022. aasta detsembris vastu järgmised õigusaktid:

  • otsus EKP/2022/46, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta;
  • otsus EKP/2022/51 kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta Euroopa Keskpanga reservidesse ja eraldistesse Hrvatska narodna banka poolt;
  • leping, 30. detsember 2022, Hrvatska narodna banka ja Euroopa Keskpanga vahel, mis käsitleb Euroopa Keskpanga poolt Hrvatska narodna banka krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 30.3 alusel.

2022. aasta detsembris kiitis EKP üldnõukogu heaks lepingu, millega muudetakse ERM II keskpankade lepingut, et tühistada Horvaatia Vabariigi suhtes kehtinud erand alates 1. jaanuarist 2023.

EKP nõukogu liikmete hääleõiguse rotatsiooni rakendamine seoses Horvaatia keskpanga ühinemisega eurosüsteemiga

2022. aasta detsembris võttis EKP nõukogu teadmiseks EKP nõukogu liikmete hääleõiguse rotatsioonisüsteemi läbivaatamise, mis tulenes Horvaatia keskpanga ühinemisest eurosüsteemiga ja osalemisest selle otsuste tegemises. Hääleõiguse roteerumise 2023. ja 2024. aasta ajakohastatud ajakava on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP eetikakomitee uus esimees

10. jaanuaril 2023 teatati EKP nõukogule, et eetikakomitee on valinud uueks esimeheks Erkki Liikaneni. Erkki Liikanen võtab esimehe kohustused üle Patrick Honohanilt, kelle ametiaeg lõppes 31. detsembril 2022.

EKP soovitus Iirimaa keskpanga välisaudiitorite kohta

15. veebruaril 2023 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2023/1 Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi välisaudiitorite kohta.

Vaidlustusnõukogu liikme ametisse nimetamine

22. veebruaril 2023 nimetas EKP nõukogu Christiane Campilli vaidlustusnõukogu liikmeks alates 2023. aasta märtsist.

EKP 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne

22. veebruaril 2023 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2022. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 23. veebruaril 2023.

Statistika

Uute kliimaga seotud statistiliste näitajate avaldamine

24. jaanuaril 2023 teatas EKP, et avaldatakse esimesed kliimaga seotud statistilised näitajad, mis aitavad paremini hinnata kliimariskide mõju finantssektorile ning jälgida kestliku ja rohelise rahanduse arengut. Nende näitajate avaldamine on järjekordne samm EKP kliimameetmete kavas sisalduvate kohustuste täitmisel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangatähed ja mündid

Otsus müntide emissiooni 2022. aasta mahu muutmise kohta

13. detsembril 2022 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2022/45, millega muudetakse otsust (EL) 2021/2255 müntide emissiooni 2022. aasta mahu heakskiitmise kohta. Müntide emissiooni 2022. aasta mahtu tuli muuta vastuseks erakorralisele taotlusele, mis esitati täiendava müntide emissioonimahu heakskiitmiseks.

EKP pangandusjärelevalve

EKP ja ELi mitteosalevate liikmesriikide riiklike pädevate asutuste vaheline järelevalvealane vastastikuse mõistmise memorandum

29. detsembril 2022 sõlmis EKP järelevalvealast koostööd käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi EKP ja nende kuue ELi liikmesriigi pädevate asutuste vahel, mis ei osale Euroopa pangandusjärelevalves. Vastastikuse mõistmise memorandumi eesmärk on tõhustada järelevalvealast koostööd ELi tasandil, luues Poola, Rootsi, Rumeenia, Taani, Tšehhi Vabariigi ja Ungari jaoks raamistiku, et vahetada korrapäraselt teavet järelevalveküsimustes ja järelevalve alla kuuluvate piiriüleste krediidiasutustega seotud teemadel, samuti järelevalvemeetodite, -lähenemisviiside ja -prioriteetide kohta. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised, millega muudetakse suuniseid süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta

10. jaanuaril 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid, millega muudetakse suuniseid süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2022/12).

2022. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) tulemused

12. jaanuaril 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2022. aasta SREPi tulemused. Aruanne ja seonduv pressiteade on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised, millega muudetakse suuniseid viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta

13. jaanuaril 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid, millega muudetakse suuniseid viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta (EBA/GL/2022/13).

Eurosüsteemi 2023. aasta stressitest

31. jaanuaril 2023 avaldas EKP teabe 2023. aasta stressitesti kohta, mille ta viib läbi koos Euroopa Pangandusjärelevalvega. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid