Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2023 m. sausio–vasario mėn.

2023 m. vasario 24 d.

Pinigų politika

Išsami pagal turto pirkimo programą (TPP) įgyto turto mažinimo tvarka

2023 m. vasario 2 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą, kuriame išdėstyta išsami tvarka, kaip bus mažinama pagal TPP Eurosistemos įsigytų vertybinių popierių portfelio apimtis dalinai reinvestuojant pagrindines sumas, gautas iš vertybinių popierių, suėjus jų terminui. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Įkaitu užtikrintų kredito operacijų rizikos kontrolės sistemos pakeitimai

2022 m. gruodžio 16 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į 2022 m. ECB rizikos kontrolės sistemos, taikomos įkaitu užtikrintoms kredito operacijoms, peržiūrą, priėmė šiuos teisės aktus:

  • Gaires ECB/2022/48, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo;
  • Gaires ECB/2022/49, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte;
  • Gaires ECB/2022/50, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu.

Priimtomis priemonėmis didinamas bendras rizikos kontrolės sistemos nuoseklumas; jos bus taikomos nuo 2023 m. birželio 29 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Priemonės „NextGenerationEU“ (NGEU) fiskalinio agento paslaugų išplėtimas įtraukiant finansinę pagalbą Ukrainai

Siekdama išplėsti su NGEU susijusias fiskalinio agento paslaugas, kurias ECB teikia Europos Komisijai, kad jos apimtų ir Ukrainai skirtą programą „Makrofinansinė parama plius“ (MFP+), 2022 m. gruodžio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/47, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius ir Sprendimas (ES) 2022/1521 dėl atlyginimo už tam tikrus su pinigų politika nesusijusius indėlius, laikomus nacionaliniuose centriniuose bankuose ir Europos Centriniame Banke, laikino koregavimo.

Šis ECB teisinės sistemos pakeitimas atliktas gavus Europos Komisijos prašymą leisti teikti finansavimą Ukrainai 2023 m. struktūrizuota ir iš anksto nustatyta tvarka.

Susitarimo dėl grynojo finansinio turto (ANFA) peržiūrėjimas

2022 m. gruodžio 19 d. Valdančioji taryba patvirtino ANFA susitarimo dalinius pakeitimus, kuriais siekiama padidinti susijusių procesų veiksmingumą iš esmės nekeičiant susitarimo turinio. Pakeistą susitarimą galima rasti portale EUR-Lex.

Skolos priemonių, išleistų remiantis DG Bank-Umwandlungsgesetz, tinkamumas

2022 m. gruodžio 29 d. Valdančioji taryba nusprendė nuo 2023 m. vasario 28 d. iš tinkamo turto sąrašo išbraukti skolos priemones, išleistas remiantis DG Bank-Umwandlungsgesetz. Šios priemonės nepriskiriamos prie Europos ekonominės erdvės teisės aktais nustatytų padengtųjų obligacijų, kaip apibrėžta bendruosiuose dokumentuose (2 straipsnio 24a dalis), todėl nuo 2023 m. kovo 1 d. nebegali būti naudojamos kaip įkaitas. Apie šį priemonių tinkamumo pasikeitimą buvo informuota po Valdančiosios tarybos sprendimo atitinkamai atnaujinus ECB interneto svetainės įkaito ir antrinę rinką turinčio turto skiltį, kad kitos sandorių šalys, kurios naudoja šias priemones kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms, turėtų pakankamai laiko jas pakeisti.

Atlygio už tam tikrus su pinigų politika nesusijusius indėlius koregavimas

2023 m. vasario 6 d. Valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti viršutinę atlygio už vyriausybės indėlius Eurosistemoje ribą, kad paskatintų laipsnišką ir tvarkingą šių indėlių mažinimą ir taip sumažintų neigiamo poveikio rinkos veikimui riziką ir užtikrintų sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą. Šiuo sprendimu, kuris įsigalios 2023 m. gegužės 1 d., taip pat keičiamas atlygis už indėlius, laikomus pagal Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų sistemą. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Pareiškimas dėl pakoreguotos apatinės ribos nustatymo metodikos, taikomos vertinant kitų sisteminės svarbos įstaigų (O-SII) kapitalo rezervus

2022 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba susipažino su nacionalinių institucijų pasiūlyta pakoreguota apatinės ribos nustatymo metodika, taikoma vertinant O-SII kapitalo rezervus, ir patvirtino susijusį viešą pareiškimą dėl makroprudencinės politikos.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl ECB konvergencijos ataskaitos rekomendacijų dėl centrinio banko nepriklausomumo įgyvendinimo

2022 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/45 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko), veikiančio Bulgarijos finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo Atsparumo ir tvarumo patikos fondo veikloje

2022 m. gruodžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/46 Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo ir atsiskaitymų sistemų

2023 m. sausio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/1 Estijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija)

2023 m. sausio 16 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2023/2.

ECB nuomonė dėl taupymo ir paskolų asociacijų laipsniško atsisakymo

2023 m. vasario 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/3 Estijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl momentinių kredito pervedimų eurais iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 260/2012 ir (ES) 2021/1230

2023 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/4 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo kompetentinga institucija Sąjungos teisės aktams įgyvendinti

2023 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/5 Kipro Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

Teisinės sistemos pakeitimai dėl Hrvatska narodna banka prisijungimo prie Eurosistemos

2022 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba priėmė toliau nurodytus teisės aktus, reaguodama į tai, kad, 2023 m. sausio 1 d. panaikinus Kroatijai taikytą nukrypti leidžiančią nuostatą, pasikeitė Hrvatska narodna banka statusas (iš ne euro zonos centrinio banko į euro zonos centrinį banką):

  • Sprendimą ECB/2022/46, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos;
  • Sprendimą ECB/2022/51 dėl Hrvatska narodna banka atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į Europos Centrinio Banko atsargas ir atidėjinius;
  • 2022 m. gruodžio 30 d. Hrvatska narodna banka ir Europos Centrinio Banko susitarimą dėl Europos Centrinio Banko kredituojamo Hrvatska narodna banka reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 30 straipsnio 3 dalį.

Atsižvelgdama į tai, kad 2023 m. sausio 1 d. panaikinama Kroatijai taikyta nukrypti leidžianti nuostata, 2022 m. gruodžio mėn. Bendroji taryba patvirtino Sutartį, kuria iš dalies keičiama Centrinio banko VKM II sutartis.

Valdančiosios tarybos balsavimo teisių rotacijos sistemos įgyvendinimas Hrvatska narodna banka prisijungus prie Eurosistemos

2022 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba susipažino su peržiūrėta Valdančiosios tarybos balsavimo teisių rotacijos sistema. Balsavimo tvarką reikėjo pakoreguoti dėl to, kad Hrvatska narodna banka prisijungė prie Eurosistemos ir pradėjo dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Atnaujintas balsavimo teisių rotacijos 2023 ir 2024 m. kalendorius paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Naujas ECB Etikos komiteto pirmininkas

2023 m. sausio 10 d. Valdančiajai tarybai buvo pranešta, kad Etikos komitetas naujuoju savo pirmininku išrinko Erkki Liikaneną. E. Liikanenas pareigas perims iš Patricko Honohano, kurio kadencija baigėsi 2022 m. gruodžio 31 d.

ECB rekomendacija dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus

2023 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2023/1, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus.

Administracinės peržiūros valdybos (APV) nario paskyrimas

2023 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba paskyrė Christiane Campill APV nare nuo 2023 m. kovo mėn.

ECB 2022 m. metinės ataskaitos

2023 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2022 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės ataskaitos ir atitinkamas pranešimas spaudai 2023 m. vasario 23 d. paskelbti ECB interneto svetainėje.

Statistika

Naujų su klimatu susijusių statistinių rodiklių skelbimas

Siekdamas geriau įvertinti su klimato kaita susijusios rizikos poveikį finansų sektoriui ir stebėti tvarių ir žaliųjų finansų raidą, 2023 m. sausio 24 d. ECB paskelbė pirmą su klimatu susijusių statistinių rodiklių rinkinį. Šių rodiklių paskelbimas – tai dar vienas žingsnis įgyvendinant ECB įsipareigojimus, numatytus jo klimato srities veiksmų plane. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Banknotai ir monetos

Sprendimas dėl monetų emisijos apimties pakeitimo 2022 m.

2022 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/45, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2021/2255 dėl monetų emisijos apimties 2022 m. patvirtinimo. Monetų emisijos apimtį 2022 m. reikėjo pakeisti atsižvelgiant į gautą ad hoc patvirtinimo prašymą dėl papildomos monetų emisijos apimties.

ECB bankų priežiūra

ECB ir nedalyvaujančių ES valstybių narių kompetentingų institucijų priežiūros susitarimo memorandumas

2022 m. gruodžio 29 d. ECB ir šešių ES valstybių narių, nedalyvaujančių Europos bankų priežiūros sistemoje, kompetentingos institucijos sudarė susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo priežiūros srityje. Susitarimo memorandumu siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą priežiūros srityje ES lygmeniu sukuriant Čekijai, Danijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai ir Švedijai sistemą, per kurią būtų reguliariai keičiamasi priežiūros srities informacija ir klausimais, susijusiais su tarpvalstybinėmis prižiūrimomis įstaigomis, taip pat priežiūros metodikomis, metodais ir prioritetais. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

EBI iš dalies keičiančių gairių dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo laikymasis

Iki 2023 m. sausio 10 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI iš dalies keičiančių gairių dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo (EBA/GL/2022/12).

2022 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) rezultatai

Iki 2023 m. sausio 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti 2022 m. SREP rezultatus. Ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

EBI iš dalies keičiančių gairių dėl neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų atskleidimo laikymasis

Iki 2023 m. sausio 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI iš dalies keičiančių gairių dėl neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų atskleidimo (EBA/GL/2022/13).

2023 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Eurosistemos mastu

2023 m. sausio 31 d. ECB paskelbė informaciją apie 2023 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kurį jis vykdys kartu su Europos bankininkystės institucija. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai