Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

január/február 2023

24. februára 2023

Menová politika

Podrobné podmienky znižovania stavu aktív v rámci programu nákupu aktív

Dňa 2. februára 2023 Rada guvernérov rozhodla o podrobných podmienkach znižovania stavu cenných papierov, ktoré Eurosystém nadobudol v rámci programu nákupu cenných papierov (Asset Purchase Programme – APP), prostredníctvom čiastočného reinvestovania splácanej istiny. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Zmeny rámca kontroly rizika pre zabezpečené úverové operácie

Dňa 16. decembra 2022 Rada guvernérov v nadväznosti na revíziu rámca kontroly rizík ECB pre zabezpečené úverové operácie v roku 2022 prijala nasledujúce právne akty:

  • usmernenie ECB/2022/48, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému,
  • usmernenie ECB/2022/49, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému,
  • usmernenie ECB/2022/50, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky.

Prijaté opatrenia zvyšujú celkovú konzistentnosť rámca kontroly rizika a budú platiť od 29. júna 2023. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rozšírenie služieb finančného zástupcu v rámci NextGenerationEU (NGEU) o finančnú pomoc pre Ukrajinu

Dňa 16. decembra 2022 Rada guvernérov prijala nasledujúci právny akt s cieľom rozšíriť služby finančného zástupcu v rámci NGEU, ktoré ECB poskytuje Európskej komisii, o program makrofinančnej pomoci plus (Macro Financial Assistance – MFA+) pre Ukrajinu:

  • rozhodnutie ECB/2022/47, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1743 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov a rozhodnutie (EÚ) 2022/1521 o dočasných úpravách úročenia niektorých vkladov nesúvisiacich s menovou politikou vedených v národných centrálnych bankách a v Európskej centrálnej banke.

Táto zmena právneho rámca ECB nadväzuje na žiadosť Európskej komisie o umožnenie poskytovania finančných prostriedkov Ukrajine v roku 2023 štruktúrovaným a predvídateľným spôsobom.

Revízia dohody o čistých finančných aktívach

Dňa 19. decembra 2022 Rada guvernérov schválila zmeny dohody o čistých finančných aktívach (Agreement on Net Financial Assets – ANFA), ktorých cieľom je zvýšiť efektívnosť súvisiacich procesov a zároveň ponechať podstatu dohody prevažne nezmenenú. Revidovaná dohoda je k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Akceptovateľnosť dlhových nástrojov vydaných na základe zákona DG Bank-Umwandlungsgesetz

Dňa 29. decembra 2022 Rada guvernérov rozhodla o vyradení dlhových nástrojov vydaných na základe zákona DG Bank-Umwandlungsgesetz zo zoznamu akceptovateľných aktív s účinnosťou od 28. februára 2023. Tieto nástroje nespĺňajú požiadavky na kryté dlhopisy regulované v Európskom hospodárskom priestore v zmysle všeobecnej dokumentácie (článok 2 ods. 24a) a od 1. marca 2023 sa preto už nemôžu používať ako kolaterál. Zmluvné strany, ktoré tieto nástroje používali ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, boli o ich postupnom vyradení na základe rozhodnutia Rady guvernérov informované prostredníctvom aktualizácie sekcie Kolaterál/obchodovateľné aktíva na internetovej stránke ECB, aby mali dostatok času na ich nahradenie.

Úpravy úročenia vybraných nemenovopolitických vkladov

Dňa 6. februára 2023 sa Rada guvernérov rozhodla upraviť hornú hranicu úročenia štátnych vkladov v Eurosystéme s cieľom stimulovať postupnú a riadenú redukciu objemu týchto aktív a minimalizovať tak riziko nepriaznivých účinkov na fungovanie trhu a zabezpečiť plynulú transmisiu menovej politiky. Týmto rozhodnutím, ktoré platí od 1. mája 2023, sa mení aj úročenie vkladov vedených v rámci Eurosystému pre služby v oblasti správy rezerv. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Vyhlásenie o upravenej metodike hodnotenia minimálnych úrovní kapitálových rezerv ostatných systémovo dôležitých inštitúcií

Dňa 21. decembra 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie upravenú metodiku hodnotenia minimálnych úrovní kapitálových rezerv ostatných systémovo dôležitých inštitúcií, ktorú navrhli vnútroštátne orgány, a schválila súvisiace verejné vyhlásenie o makroprudenciálnych politikách.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k vykonávaniu odporúčaní konvergenčnej správy ECB týkajúcich sa nezávislosti centrálnych bánk

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/45 dňa 21. decembra 2022 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky), konajúcej v mene bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k účasti Talianska vo fonde Medzinárodného menového fondu pre odolnosť a udržateľnosť

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/46 dňa 30. decembra 2022 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k platobným systémom a systémom vyrovnania

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/1 dňa 6. januára 2023 na žiadosť estónskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/2, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 16. januára 2023.

Stanovisko ECB k postupnému ukončeniu činnosti sporiteľní a úverových združení

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/3 dňa 2. februára 2023 na žiadosť estónskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a (EÚ) 2021/1230, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/4 dňa 1. februára 2023 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k určeniu Central Bank of Cyprus za príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie právnych aktov Únie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/5 dňa 20. februára 2023 na žiadosť ministerstva financií Cyperskej republiky.

Riadenie

Zmeny právneho rámca v spojitosti so vstupom Hrvatska narodna banka do Eurosystému

V decembri 2022 Rada guvernérov v nadväznosti na zmenu postavenia Hrvatska narodna banka z centrálnej banky krajiny nepatriacej do eurozóny na centrálnu banku krajiny eurozóny v dôsledku zrušenia výnimky Chorvátskej republiky k 1. januáru 2023 prijala nasledujúce právne akty:

  • rozhodnutie ECB/2022/46, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek,
  • rozhodnutie ECB/2022/51 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Hrvatska narodna banka do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky,
  • dohodu z 30. decembra 2022 medzi Hrvatska narodna banka a Európskou centrálnou bankou, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Hrvatska narodna banka podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

V decembri 2022 Generálna rada schválila dohodu, ktorou sa mení dohoda centrálnych bánk o ERM II, vzhľadom na zrušenie výnimky Chorvátskej republiky k 1. januáru 2023.

Systém rotácie hlasovacích práv v Rade guvernérov vzhľadom na vstup Hrvatska narodna banka do Eurosystému

V decembri 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie revíziu systému rotácie hlasovacích práv v Rade guvernérov v dôsledku vstupu Hrvatska narodna banka do Eurosystému a jej účasti na jeho rozhodovaní. Aktualizovaný kalendár rotácie hlasovacích práv na roky 2023 a 2024 je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Nový predseda Etického výboru ECB

Dňa 10. januára 2023 bola Rada guvernérov informovaná, že Etický výbor si za svojho nového predsedu zvolil Erkkiho Liikanena. Erkki Liikanen funkciu preberá od Patricka Honohana, ktorého funkčné obdobie sa skončilo 31. decembra 2022.

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Dňa 15. februára 2023 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2023/1 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Vymenovanie nového člena Administratívneho revízneho výboru

Dňa 22. februára 2023 Rada guvernérov vymenovala Christiane Campillovú za členku Administratívneho revízneho výboru s účinnosťou od marca 2023.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2022

Dňa 22. februára 2023 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2022. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 23. februára 2023 na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Zverejnenie nových klimatických štatistických ukazovateľov

Dňa 24. januára 2023 ECB oznámila zverejnenie prvého súboru klimatických štatistických ukazovateľov s cieľom lepšie posúdiť vplyv klimatických rizík na finančný sektor a monitorovať vývoj udržateľného a ekologického financovania. Zverejnenie týchto ukazovateľov je ďalším krokom k splneniu záväzkov ECB stanovených v jej klimatickom akčnom pláne. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky a mince

Rozhodnutie o zmene objemu emisie mincí v roku 2022

Dňa 13. decembra 2022 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2022/45, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2021/2255 o schválení objemu emisie mincí v roku 2022. Objem mincí vydaných v roku 2022 bol upravený v reakcii na žiadosť o mimoriadne schválenie dodatočnej emisie.

Bankový dohľad ECB

Memorandum o porozumení v oblasti dohľadu medzi ECB a príslušnými orgánmi nezúčastnených členských štátov EÚ

Dňa 29. decembra 2022 ECB uzavrela memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti dohľadu medzi ECB a príslušnými orgánmi šiestich členských štátov EÚ, ktoré nie sú súčasťou európskeho bankového dohľadu. Cieľom memoranda o porozumení je prehĺbiť spoluprácu v oblasti dohľadu na úrovni EÚ vytvorením rámca pre Českú republiku, Dánsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko na pravidelnú výmenu informácií o záležitostiach dohľadu a otázkach týkajúcich sa cezhraničných dohliadaných inštitúcií, ako aj o metodikách, prístupoch a prioritách dohľadu. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s novými usmerneniami EBA týkajúcimi sa upresnenia a zverejňovania ukazovateľov systémového významu

Dňa 10. januára 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi usmerneniami, ktorými sa menia usmernenia EBA týkajúce sa upresnenia a zverejňovania ukazovateľov systémového významu (EBA/GL/2022/12).

Výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu za rok 2022

Dňa 12. januára 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2022. Správa a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s novými usmerneniami, ktorými sa menia usmernenia EBA týkajúce sa zverejňovania problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou

Dňa 13. januára 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi usmerneniami, ktorými sa menia usmernenia EBA týkajúce sa zverejňovania problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou (EBA/GL/2022/13).

Záťažový test Eurosystému v roku 2023

Dňa 31. januára 2023 ECB zverejnila informácie o záťažovom teste, ktorý v roku 2023 uskutoční spoločne s Európskym orgánom pre bankovníctvo. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá