Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie-februarie 2023

24 februarie 2023

Politică monetară

Modalități detaliate de reducere a deținerilor în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP)

La data de 2 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la modalitățile detaliate de reducere a deținerilor de titluri de valoare ale Eurosistemului în cadrul APP prin reinvestirea parțială a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Modificări aduse cadrului de control al riscurilor pentru operațiunile de credit garantate

La data de 16 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat următoarele acte juridice ca urmare a revizuirii din 2022 a cadrului BCE de control al riscurilor pentru operațiunile de creditare garantate:

  • Orientarea BCE/2022/48 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului;
  • Orientarea BCE/2022/49 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului;
  • Orientarea BCE/2022/50 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului.

Măsurile adoptate îmbunătățesc consecvența generală a cadrului de control al riscurilor și se vor aplica de la 29 iunie 2023. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Extinderea serviciilor de agent fiscal legate de programul „NextGenerationEU” (NGEU) la asistența financiară acordată Ucrainei

La data de 16 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat următorul act juridic în vederea extinderii serviciilor de agent fiscal legate de NGEU furnizate de BCE Comisiei Europene, pentru a include și programul de asistență macrofinanciară suplimentară (AMF+) destinat Ucrainei:

  • Decizia BCE/2022/47 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1743 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite și a Deciziei (UE) 2022/1521 privind ajustările temporare ale remunerării anumitor depozite, altele decât cele de politică monetară, deținute la băncile centrale naționale și la Banca Centrală Europeană.

Această modificare a cadrului juridic al BCE urmează unei solicitări primite din partea Comisiei Europene de a permite furnizarea de finanțare Ucrainei pe o bază structurată și previzibilă pe parcursul anului 2023.

Revizuirea Acordului privind activele financiare nete (Agreement on Net Financial Assets – ANFA)

La data de 19 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat o serie de modificări aduse ANFA, care vizează sporirea eficienței proceselor conexe, lăsând totodată fondul acordului, în mare parte, nemodificat. Acordul revizuit este disponibil pe EUR-Lex.

Eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei emise în temeiul DG Bank-Umwandlungsgesetz

La data de 29 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să elimine, începând cu 28 februarie 2023, din lista activelor eligibile instrumentele de natura datoriei emise în temeiul DG Bank-Umwandlungsgesetz. Aceste instrumente nu se califică drept obligațiuni garantate reglementate din Spațiul Economic European, astfel cum sunt definite în Documentația generală [articolul 2 alineatul (24a)], și, prin urmare, de la 1 martie 2023, nu mai pot fi utilizate drept garanții. Eliminarea treptată a acestora a fost comunicată prin intermediul unei actualizări a secțiunii referitoare la garanții/active tranzacționabile de pe website-ul BCE, după adoptarea deciziei de către Consiliul guvernatorilor, cu scopul de a oferi contrapartidelor care au utilizat instrumentele drept garanții pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului suficient timp pentru a le înlocui.

Ajustări ale remunerării anumitor depozite, altele decât cele de politică monetară

La data de 6 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a decis ajustarea plafonului de remunerare a depozitelor administrațiilor publice deținute în cadrul Eurosistemului pentru a oferi stimulente care să încurajeze diminuarea treptată și ordonată a acestor dețineri, reducând astfel la minimum riscul unor efecte nefavorabile asupra funcționării pieței și asigurând transmisia fără sincope a politicii monetare. Această decizie, aplicabilă de la 1 mai 2023, modifică, de asemenea, remunerarea depozitelor deținute în cadrul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Declarație privind metodologia revizuită de aplicare a unui prag minim pentru evaluarea amortizoarelor de capital destinate altor instituții de importanță sistemică (other systemically important institutions – O-SII)

La data de 21 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de metodologia revizuită de aplicare a unui prag minim pentru evaluarea amortizoarelor de capital destinate O-SII propusă de autoritățile naționale și a aprobat declarația publică aferentă privind politicile macroprudențiale.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor din raportul de convergență al BCE privind independența băncii centrale

La data de 21 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/45, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei), care a acționat în numele ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la participarea Italiei la Fondul pentru reziliență și sustenabilitate al Fondului Monetar Internațional

La data de 30 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/46, la solicitarea Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la sistemele de plăți și decontare

La data de 6 ianuarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/1, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Estonia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă privind performanța energetică a clădirilor (reformare)

La data de 16 ianuarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/2, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la eliminarea treptată a asociațiilor de economisire și creditare

La data de 2 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/3, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Estonia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 și a Regulamentului (UE) 2021/1230 în ceea ce privește transferurile credit instant în euro

La data de 1 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/4, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la desemnarea Central Bank of Cyprus ca autoritate competentă pentru punerea în aplicare a actelor juridice ale Uniunii

La data de 20 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/5, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Cipru.

Guvernanță corporativă

Modificări aduse cadrului juridic în legătură cu intrarea Hrvatska narodna banka în Eurosistem

În luna decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat următoarele acte juridice pentru a reflecta modificarea calității de bancă centrală din afara zonei euro a Hrvatska narodna banka, care devine bancă centrală din zona euro, ca urmare a abrogării, de la 1 ianuarie 2023, a derogării acordate Republicii Croația:

  • Decizia BCE/2022/46 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro;
  • Decizia BCE/2022/51 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Hrvatska narodna banka;
  • Acordul din 30 decembrie 2022 între Hrvatska narodna banka și Banca Centrală Europeană privind creanța creditată Hrvatska narodna banka de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

În luna decembrie 2022, Consiliul general a aprobat acordul de modificare a acordului cu băncile centrale privind MCS II în vederea abrogării, începând cu 1 ianuarie 2023, a derogării acordate Republicii Croația.

Implementarea sistemului de rotație a drepturilor de vot în Consiliul guvernatorilor în contextul aderării Hrvatska narodna banka la Eurosistem

În luna decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de revizuirea sistemului de rotație a drepturilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor ca urmare a aderării Hrvatska narodna banka la Eurosistem și a participării acesteia la procesul decizional. Calendarul actualizat al rotației drepturilor de vot pentru anii 2023 și 2024 este disponibil pe website-ul BCE.

Noul președinte al Comitetului de etică al BCE

La data de 10 ianuarie 2023, Consiliul guvernatorilor a fost informat despre alegerea lui Erkki Liikanen ca nou președinte al Comitetului de etică. Dl Liikanen va prelua funcția de la Patrick Honohan, al cărui mandat s-a încheiat la 31 decembrie 2022.

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

La data de 15 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2023/1 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

Numirea unui membru în cadrul Comitetului administrativ de control (Administrative Board of Review – ABoR)

La data de 22 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Christiane Campill membră a ABoR începând cu luna martie 2023.

Conturile anuale 2022 ale BCE

La data de 22 februarie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2022. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 23 februarie 2023.

Statistică

Publicarea unor noi indicatori statistici referitori la schimbările climatice

La data de 24 ianuarie 2023, BCE a anunțat publicarea unui prim set de indicatori statistici referitori la schimbările climatice, în vederea unei mai bune evaluări a impactului riscurilor legate de schimbările climatice asupra sectorului financiar și a monitorizării dezvoltării unor finanțe sustenabile și ecologice. Publicarea acestor indicatori reprezintă încă un pas în direcția îndeplinirii angajamentelor BCE incluse în planul său de acțiune privind schimbările climatice. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Bancnote și monede

Decizia privind modificarea volumului emisiunii de monede metalice în 2022

La data de 13 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2022/45 de modificare a Deciziei (UE) 2021/2255 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2022. Volumul emisiunii de monede metalice în 2022 a trebuit modificat ca urmare a primirii unei solicitări de aprobare ad-hoc a unui volum suplimentar.

Supravegherea bancară a BCE

Memorandum de înțelegere în materie de supraveghere între BCE și autoritățile competente ale statelor membre ale UE neparticipante

La data de 29 decembrie 2022, BCE a încheiat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în materie de supraveghere între BCE și autoritățile competente din cele șase state membre ale UE care nu fac parte din supravegherea bancară europeană. Memorandumul de înțelegere vizează consolidarea în continuare a cooperării în materie de supraveghere la nivelul UE prin asigurarea unui cadru pentru Republica Cehă, Danemarca, Ungaria, Polonia, România și Suedia pentru schimbul periodic de informații cu privire la aspecte legate de supraveghere și chestiuni referitoare la instituțiile supravegheate transfrontaliere, precum și cu privire la metodologiile, abordările și prioritățile în materie de supraveghere. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Respectarea Ghidului de modificare al ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică

La data de 10 ianuarie 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului de modificare al ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică (EBA/GL/2022/12).

Rezultatele procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) pentru 2022

La data de 12 ianuarie 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica rezultatele SREP pentru anul 2022. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Conformitatea cu Ghidul de modificare al ABE privind publicarea expunerilor neperformante și restructurate

La data de 13 ianuarie 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului de modificare al ABE privind publicarea expunerilor neperformante și restructurate (EBA/GL/2022/13).

Testarea la stres efectuată de Eurosistem în 2023

La data de 31 ianuarie 2023, BCE a publicat informații privind testarea la stres din 2023 pe care o va derula în comun cu Autoritatea bancară europeană. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media