Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2021

23 juli 2021

Penningpolitik

Resultatet av ECB:s strategiöversyn

Den 7 juli 2021 godkände ECB-rådet ECB:s nya penningpolitiska strategi, som dokumenterats i det penningpolitiska strategiutlåtandet och den längre översikten. Den nya strategin har genomförts efter en ingående granskning som inleddes den 23 januari 2020. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats. ECB-rådet avser att regelbundet bedöma om den penningpolitiska strategin är lämplig och nästa bedömning väntas ske 2025. ECB-rådet godkände också en omfattande handlingsplan med en ambitiös färdplan för att ytterligare införliva klimatförändringsöverväganden i sitt penningpolitiska styrsystem. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Tillägg av två ytterligare icke-reglerade marknader i Eurosystemets ramverk för säkerheter

Den 21 juli 2021 beslutade ECB-rådet att lägga till de icke-reglerade marknaderna för österrikiska statsskuldväxlar samt österrikiska företagscertifikat till den aktuella listan över godtagbara icke-reglerade marknader för sådana tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Den uppdaterade listan över icke-reglerade marknader kommer snart att vara tillgänglig på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Eurosystemet inleder en undersökningsfas om ett projekt för en digital euro

Den 14 juli 2021 beslutade ECB-rådet att inleda undersökningsfasen om ett projekt för en digital euro. Under undersökningsfasen på 24 månader ska viktiga frågor gällande utformning och distribution behandlas. Dagens beslut påverkar inte framtida beslut om en digital euro ska ges ut eller ej. Detta avgörs först senare. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats.

Ändringar av riktlinje ECB/2012/27 om TARGET2

Den 20 juli 2021 antog ECB-rådet en ECB-riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett trans-europeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2). Genom denna ändringsriktlinje införs Eurosystemets gemensamma portal till marknadsinfrastruktur som tillträdespunkt till Target Instant Payment Settlement (TIPS) samt nya klientsäkerhetskrav för deltagare i TARGET2. Genom ändringsriktlinjen införs även åtgärder som säkerställer tillgänglighet av TIPS-tjänster i hela Europa i enlighet med vad ECB-rådet godkände i juli 2020. Ändringarna träder i kraft i november 2021. Den uppdaterade rättsakten kommer att finnas tillgänglig på EUR-Lex inom kort.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om Österrikes deltagande i vissa IMF-initiativ

Den 25 juni 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/23 på begäran av Österrikes federala finansministerium.

ECB:s yttrande om ett företagskreditregister i Belgien

Den 16 juli 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/24 på begäran av den belgiska finansministern.

Organisationsstyrning

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije

Den 16 juli 2021 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2021/28 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije. Rekommendationen kommer att finnas tillgänglig på EUR-Lex inom kort.

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España

Den 16 juli 2021 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2021/29 till EU-rådet om externa revisorer för Banco de España. Rekommendationen kommer att finnas tillgänglig på EUR-Lex inom kort.

ECB:s banktillsyn

Årsrapport om IT- och cyberrisker som del av översyns- och utvärderingsprocessen 2020

Den 23 juni 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera årsrapporten om resultatet av enkäten om IT-risker (ITRQ) från översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2020. Genom ITRQ granskas fem IT-riskkategorier som definierats av EBA – säkerhetsrisk, tillgänglighets- och kontinuitetsrisk, förändringsrisk, outsourcingrisk och dataintegritetsrisk samt även frågor som rör internrevision och styrning. Rapporten hittas på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Samlad bedömning av italienska, estniska och litauiska banker som nyligen klassificerats som betydande

Den 24 juni 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera slutresultaten av den samlade bedömningen av två italienska banker, en estnisk bank och en litauisk bank. Alla banker som blir eller sannolikt kommer att bli föremål för ECB:s direkta tillsyn ska genomgå en samlad bedömning. Den samlade bedömningen visar att ingen av de fyra bankerna har något kapitalunderskott. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB tar över tillsynen över systemviktiga värdepappersföretag

Den 25 juni 2021 utfärdade ECB ett pressmeddelande om att tillsynen av de största och mest systemviktiga värdepappersföretagen som står under EU:s nya lagstiftning övertas av ECB. Detta gäller fr.o.m. den 26 juni 2021. Genom förordningen om tillsynskrav för värdepappersföretag och direktivet om tillsyn av värdepappersföretag införs ett nytt regelverk som innebär att de största och mest systemviktiga värdepappersföretagen måste ansöka om banktillstånd från ECB och således omfattas av den europeiska banktillsynen. Värdepappersföretag som räknas som betydande institut kommer att stå under ECB:s direkta tillsyn, medan de som klassificeras som mindre betydande institut omfattas av de nationella tillsynsmyndigheternas direkta tillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media