Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB-rådet godkänner sin nya penningpolitiska strategi

8 juli 2021

  • Ny strategi med symmetriskt tvåprocentsmål för inflationen på medellång sikt
  • ECB-rådet bekräftar att HIKP alltjämt är ett lämpligt prismått och rekommenderar att integrera kostnader för egna hem över tid
  • Ny penningpolitisk strategi är resultatet av en ingående översyn inledd i januari 2020
  • ECB-rådet godkänner ambitiös handlingsplan för klimatförändringar

Europeiska centralbankens (ECB) råd har idag publicerat sin nya penningpolitiska strategi som framgår i ett penningpolitiskt strategiutlåtande.

ECB-rådet anser att prisstabilitet bäst kan upprätthållas genom att sätta ett inflationsmål på 2 procent på medellång sikt. Detta mål är symmetriskt, vilket innebär att negativa och positiva avvikelser från inflationen är lika oönskade. När ekonomin befinner sig nära den nedre gränsen för nominella räntor krävs kraftfulla eller ihållande penningpolitiska åtgärder för att undvika att negativa avvikelser från inflationsmålet blir permanenta. Detta kan också innebära en övergångsperiod då inflationen är något över målet.

ECB-rådet bekräftade även att räntesättning av styrräntorna förblir det primära penningpolitiska instrumentet. Andra instrument, såsom framtidsindikationer, köp av tillgångar och långfristiga refinansieringstransaktioner, vilka under det senaste decenniet hjälpt till att mildra begränsningar till följd av den nedre gränsen för nominella räntor kommer även framöver att utgöra en integrerad del av ECB:s verktygslåda och användas vid behov.

”Jag är glad att tillkännage att ECB-rådet igår godkände ECB:s nya penningpolitiska strategi. Även om vi har tagit ECB:s prisstabilitetsmandat som given, har översynen låtit oss ifrågasätta vårt sätt att tänka, komma i kontakt med många olika intressenter, reflektera, diskutera och nå en gemensam utgångspunkt för vår strategi. Den nya strategin är en stark grund som kommer att vägleda oss i hur vi bedriver penningpolitiken under de kommande åren” sa Christine Lagarde, ECB:s ordförande.

ECB-rådet bekräftade att det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) även fortsatt är det lämpligaste prismåttet för att bedöma prisstabilitet. ECB-rådet är dock medvetet om att inräkning av kostnader för egna hem i HIKP bättre skulle representera den inflation som är relevant för hushåll och att en integrering av kostnader för egna hem i HIKP är ett flerårigt projekt. Så under tiden kommer ECB-rådet i sina penningpolitiska bedömningar att beakta inflationsmått som inbegriper initiala uppskattningar av kostnader för egna hem i sina bredare inflationsmått.

ECB-rådet konstaterar att klimatförändringar har genomgripande konsekvenser för prisstabilitet och har följaktligen åtagit sig att följa en ambitiös klimatrelaterad handlingsplan. Ett särskilt pressmeddelande har publicerats idag.

ECB-rådets första ordinarie penningpolitiska sammanträde med denna nya strategi kommer att hållas den 22 juli 2021. ECB-rådet kommer regelbundet att utvärdera den penningpolitiska strategin. Nästa bedömning väntas 2025.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

OBS

  • ECB-rådet gjorde sin förra strategiöversyn 2003.
  • Den nya strategi som idag offentliggörs är resultatet av en ingående översyn, som inleddes den 23 januari 2020. Under de senaste 18 månaderna har ECB-rådet hållit ett stort antal seminarier, presentationer, diskussioner och möten kring samtliga element i denna översyn med den övergripande tanken att vända på varje sten.
  • Den aktuella översynen bygger på en enorm arbetsinsats av personal på ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet. Arbetet har organiserats i 13 separata arbetsflöden.
  • I ramverket för översynen har ECB och de nationella centralbankerna också stått värdar för ett antal olika lyssna-in-evenemang med allmänheten, civila samhällsorganisationer och akademiker. Idéer och perspektiv från dessa event har legat till grund för ECB-rådets överväganden.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media