Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Raad van Bestuur van de ECB keurt zijn nieuwe monetairbeleidsstrategie goed

8 juli 2021

  • Nieuwe strategie voorziet in symmetrische inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn
  • Raad van Bestuur bevestigt dat HICP geschikte prijsmaatstaf blijft en beveelt aan door eigenaars bewoonde woningen in de loop van de tijd in de HICP op te nemen
  • Nieuwe monetairbeleidsstrategie is resultaat van grondige evaluatie die in januari 2020 werd gestart
  • Raad van Bestuur keurt ambitieus klimaatactieplan goed

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag zijn nieuwe monetairbeleidsstrategie gepubliceerd en uiteengezet in een verklaring over de monetairbeleidsstrategie.

De Raad van Bestuur is van oordeel dat prijsstabiliteit het best wordt gehandhaafd door een inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn na te streven. Deze doelstelling is symmetrisch. Dat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen van de inflatie ten opzichte van de doelstelling even ongewenst zijn. Wanneer de economie zich dicht bij de ondergrens van de nominale rentetarieven bevindt, zijn bijzonder krachtige of volgehouden monetairbeleidsmaatregelen nodig om diepgewortelde negatieve afwijkingen van de inflatiedoelstelling te vermijden. Dat kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt.

De Raad van Bestuur heeft eveneens bevestigd dat de rentetarieven van de ECB het belangrijkste instrument voor het monetair beleid blijven. Andere instrumenten, zoals forward guidance, aankopen van activa en langerlopende herfinancieringstransacties, die het afgelopen decennium de beperkingen als gevolg van de ondergrens aan de nominale rente hebben helpen opvangen, blijven een integrerend deel van het instrumentarium van de ECB en kunnen zo nodig worden ingezet.

“Ik heb het genoegen om aan te kondigen dat de Raad van Bestuur gisteren de nieuwe monetairbeleidsstrategie van de ECB heeft goedgekeurd. Met het primaire mandaat van de ECB inzake prijsstabiliteit als uitgangspunt, hebben we de evaluatie aangegrepen om onze denkwijzen tegen het licht te houden. We hebben met talloze stakeholders overlegd, gereflecteerd, gediscussieerd en overeenstemming bereikt over de aanpassing van onze strategie. De nieuwe strategie is een stevige basis waarop we de volgende jaren zullen steunen bij de uitvoering van het monetair beleid,” aldus Christine Lagarde, president van de ECB.

De Raad van Bestuur heeft bevestigd dat de geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP) de geschikte maatstaf voor de beoordeling van de prijsstabiliteit blijft. De Raad erkent echter dat de opname in de HICP van de kosten met betrekking tot door eigenaars bewoonde woningen zou leiden tot een betere weergave van het inflatiecijfer dat relevant is voor huishoudens en dat het opnemen van door eigenaars bewoonde woningen in de HICP meerdere jaren zal vergen. Daarom houdt de Raad van Bestuur in de tussentijd bij zijn monetairbeleidsbeoordelingen rekening met inflatiemaatstaven die eerste schattingen bevatten van de kosten van door eigenaars bewoonde woningen, als aanvulling op een verzameling ruimere inflatie-indicatoren.

De Raad van Bestuur erkent dat de klimaatverandering ingrijpende gevolgen voor de prijsstabiliteit heeft en heeft zich dan ook verbonden tot een ambitieus klimaatactieplan. Een afzonderlijk persbericht daarover is vandaag gepubliceerd.

De eerste reguliere vergadering van de Raad van Bestuur over het monetair beleid waarbij de nieuwe strategie wordt toegepast, vindt plaats op 22 juli 2021. De Raad van Bestuur is voornemens regelmatig te beoordelen of zijn monetairbeleidsstrategie passend is. De volgende beoordeling wordt in 2025 verwacht.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

Toelichting

  • De vorige strategische evaluatie van de Raad van Bestuur dateert van 2003.
  • De vandaag aangekondigde nieuwe strategie is het resultaat van een grondige evaluatie, die op 23 januari 2020 van start ging. De voorbije 18 maanden heeft de Raad van Bestuur tal van seminars, presentaties, gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd over alle aspecten van de evaluatie. Daarbij is zeer grondig te werk gegaan.
  • De huidige evaluatie is het resultaat van een enorme collectieve inspanning van medewerkers van de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied. De werkzaamheden werden georganiseerd in 13 afzonderlijke werkgroepen.
  • In het kader van de evaluatie hebben de ECB en de nationale centrale banken ook een groot aantal luistersessies opgezet met het publiek, met maatschappelijke organisaties en met de academische wereld. De ideeën en opvattingen die uit deze sessies naar voren kwamen, zijn meegenomen in het overleg van de Raad van Bestuur.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media