Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB Padome apstiprina savu jauno monetārās politikas stratēģiju

2021. gada 8. jūlijā

  • Jaunajā stratēģijā noteikts simetrisks 2% inflācijas mērķis vidējā termiņā.
  • Padome apstiprina, ka SPCI joprojām ir piemērots cenu līmeņa rādītājs un iesaka laika gaitā iekļaut tajā īpašnieku apdzīvotos mājokļus.
  • Jaunā monetārās politikas stratēģija ir 2020. gada janvārī uzsāktā rūpīgā izvērtējuma rezultāts.
  • Padome apstiprina vērienīgu rīcības plānu klimata pārmaiņu jomā.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien publicēja savu jauno monetārās politikas stratēģiju, kas izklāstīta monetārās politikas stratēģijas paziņojumā.

Padome uzskata, ka cenu stabilitāti vislabāk nodrošināt, vidējā termiņā nosakot 2% inflācijas mērķi. Šis mērķis ietver simetrisku pieeju, kas nozīmē, ka gan negatīvas, gan pozitīvas novirzes no šā mērķa ir vienlīdz nevēlamas. Kad tautsaimniecība darbojas tuvu nominālo procentu likmju zemākajai robežai, nepieciešama īpaši apņēmīga vai ilgstoša monetārās politikas rīcība, lai nepieļautu, ka negatīvās novirzes no inflācijas mērķa nostiprinās. Tas var ietvert arī pārejas periodu, kura laikā inflācija nedaudz pārsniedz mērķi.

Padome arī apstiprināja, ka ECB procentu likmju kopums joprojām ir primārais monetārās politikas instruments. Citi instrumenti, piemēram, perspektīvas norādes, aktīvu iegādes un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, kas pēdējo gadu laikā palīdzējuši mazināt nominālo procentu likmju zemākās robežas radītos ierobežojumus, joprojām būs ECB instrumentu kopuma neatņemama daļa un tiks izmantoti pēc vajadzības.

"Esmu gandarīta paziņot, ka Padome vakar apstiprināja ECB jauno monetārās politikas stratēģiju. Lai gan ECB primārais uzdevums nodrošināt cenu stabilitāti ir nemainīgs, izvērtējums ļāvis mums pārvērtēt mūsu domāšanu, sadarboties ar daudzām ieinteresētajām pusēm, pārdomāt, diskutēt un nonākt pie kopīga viedokļa par to, kā pielāgot mūsu stratēģiju. Jaunā stratēģija ir stingrs pamats, kas mums palīdzēs īstenot mūsu monetāro politiku turpmākajos gados," sacīja ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde).

Padome apstiprināja, ka saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI) joprojām ir piemērots rādītājs cenu stabilitātes novērtēšanai. Taču tā atzīst, ka, ietverot SPCI ar īpašnieka apdzīvotiem mājokļiem saistītās izmaksas, tas labāk atspoguļotu mājsaimniecību situācijai atbilstošu inflāciju, un īpašnieka apdzīvoto mājokļu pilnīga iekļaušana SPCI būs vairākus gadus ilgs projekts. Tāpēc Padome līdz tam savos monetārās politikas novērtējumos ņems vērā inflācijas rādītājus, kas ietver ar īpašnieka apdzīvotiem mājokļiem saistīto izmaksu sākotnējo novērtējumu, papildinot plašāku papildu inflācijas rādītāju kopumu.

Padome atzina, ka klimata pārmaiņām ir būtiska nozīme attiecībā uz cenu stabilitāti, un attiecīgi ir apņēmusies īstenot vērienīgu rīcības plānu klimata pārmaiņu jomā. Šodien publicēts attiecīgs paziņojums presei.

Pirmā regulārā monetārās politikas sanāksme, kurā Padome piemēros jauno stratēģiju, notiks 2021. gada 22. jūlijā. Padome paredz periodiski novērtēt savas monetārās politikas stratēģijas atbilstību. Nākamais izvērtējums gaidāms 2025. gadā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Pētera Erliha (Peter Ehrlich; tālr. +49 69 1344 8320).

Piezīmes.

  • Padome veica iepriekšējo stratēģijas izvērtējumu 2003. gadā.
  • Jaunā stratēģija, par kuru tā šodien paziņo, pieņemta pēc rūpīga izvērtējuma, kas tika uzsākts 2020. gada 23. janvārī. Pēdējo 18 mēnešu laikā Padome rīkojusi daudzus seminārus, prezentācijas, diskusijas un tikšanās saistībā ar visiem izvērtējuma elementiem, sekojot pamatidejai, ka tiks izvērtēts ikviens aspekts.
  • Šā izvērtējuma pamatā ir milzīgs ECB un euro zonas nacionālo centrālo banku darbinieku kopdarbs, kas bija organizēts 13 atsevišķās darba plūsmās.
  • Izvērtējuma ietvaros ECB un nacionālās centrālās bankas arī rīkoja vairākus uzklausīšanas pasākumus plašai sabiedrībai, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Šo pasākumu laikā izskanējušās idejas un viedokļi tika iestrādāti Padomes lēmumos.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem