Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov ECB schválila svoju novú stratégiu menovej politiky

8 júla 2021

  • Nová stratégia zavádza symetrický inflačný cieľ na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.
  • Rada guvernérov potvrdila, že index HICP je aj naďalej vhodným cenovým ukazovateľom a odporúča ho časom rozšíriť o náklady na bývanie vo vlastnom obydlí.
  • Nová stratégia menovej politiky je výsledkom dôkladnej revízie, ktorá sa začala v januári 2020.
  • Rada guvernérov schválila ambiciózny klimatický akčný plán.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes zverejnila svoju novú stratégiu menovej politiky, ktorú uviedla vo vyhlásení o stratégii menovej politiky.

Podľa Rady guvernérov možno cenovú stabilitu najlepšie udržiavať sledovaním cieľa inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Tento cieľ je symetrický, čo znamená, že záporné i kladné odchýlky inflácie od cieľa považuje za rovnako nežiaduce. Keď sa ekonomika nachádza v blízkosti spodnej hranice nominálnych úrokových mier, sú potrebné mimoriadne dôrazné alebo dlhodobé opatrenia menovej politiky s cieľom zabrániť ustáleniu záporných odchýlok od inflačného cieľa. To môže okrem iného znamenať prechodné obdobie, počas ktorého je inflácia mierne nad svojou cieľovou hodnotou.

Rada guvernérov okrem toho potvrdila, že súbor úrokových sadzieb ECB zostáva prvoradým nástrojom menovej politiky. Ďalšie nástroje, napríklad signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky, nákup aktív a dlhodobejšie refinančné operácie, ktoré za posledných desať rokov pomáhali zmierňovať obmedzenia spôsobené spodnou hranicou nominálnych úrokových sadzieb, zostanú neoddeliteľnou súčasťou súboru nástrojov ECB a budú sa využívať podľa potreby.

„S radosťou vám oznamujem, že Rada guvernérov včera schválila novú stratégiu menovej politiky ECB. Vychádzajúc z hlavného mandátu ECB, ktorým je udržiavanie cenovej stability, sme v rámci revízie mali možnosť kriticky posúdiť náš postoj, nadviazať kontakt s početnými zainteresovanými stranami, uvažovať, diskutovať a dosiahnuť vzájomné porozumenie o spôsobe úpravy našej stratégie. Nová stratégia je pevným základom, ktorý nás bude v nadchádzajúcich rokoch usmerňovať pri výkone menovej politiky,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová.

Rada guvernérov potvrdila, že harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP) je aj naďalej vhodným ukazovateľom na účely hodnotenia cenovej stability. Uznáva však, že po zahrnutí nákladov na bývanie vo vlastnom obydlí by index HICP vernejšie vyjadroval infláciu relevantnú pre domácnosti, a že zahrnutie nákladov na bývanie vo vlastnom obydlí do indexu HICP je niekoľkoročným projektom. Preto bude Rada guvernérov vo svojich menovopolitických hodnoteniach zatiaľ zohľadňovať inflačné ukazovatele zahŕňajúce počiatočné odhady nákladov na bývanie vo vlastnom obydlí ako súčasť jej súboru širších inflačných ukazovateľov.

Rada guvernérov uznala zásadný vplyv klimatických zmien na cenovú stabilitu a v tejto súvislosti sa zaviazala realizovať ambiciózny klimatický akčný plán. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená dnes.

Prvé pravidelné menovopolitické zasadanie Rady guvernérov s uplatnením novej stratégie sa uskutoční 22. júla 2021. Rada guvernérov má v úmysle pravidelne hodnotiť primeranosť stratégie svojej menovej politiky. Najbližšie hodnotenie sa očakáva v roku 2025.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

Poznámky

  • Predchádzajúcu revíziu stratégie menovej politiky Rada guvernérov uskutočnila v roku 2003.
  • Dnes oznámená nová stratégia je výsledkom dôkladnej revízie, ktorá sa začala 23. januára 2020. V priebehu posledných 18 mesiacov sa Rada guvernérov v snahe preveriť všetky možnosti zúčastnila na mnohých seminároch, prezentáciách, diskusiách a rokovaniach venovaných jednotlivým prvkom revízie.
  • Základom revízie bola intenzívna kolektívna snaha pracovníkov ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny, ktorí jednotlivé témy posudzovali v rámci 13 samostatných pracovných skupín.
  • ECB a národné centrálne banky zároveň v rámci revízie zorganizovali viacero diskusných podujatí, na ktorých si vypočuli pripomienky od širokej verejnosti, organizácií občianskej spoločnosti a akademickej obce. Podnety a názory, ktoré odzneli počas diskusií, Rada guvernérov zohľadnila pri posudzovaní jednotlivých možností.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá