Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2021

23 lipca 2021

Polityka pieniężna

Wyniki przeglądu strategii EBC

7 lipca 2021 Rada Prezesów zatwierdziła nową strategię polityki pieniężnej EBC, przedstawioną w oświadczeniu w sprawie strategii polityki pieniężnej i obszerniejszej syntezie. Nowa strategia jest następstwem szczegółowego przeglądu, który rozpoczął się 23 stycznia 2020. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC. Rada Prezesów zamierza okresowo oceniać odpowiedniość swojej strategii polityki pieniężnej. Następna ocena jest przewidziana na rok 2025. Ponadto Rada Prezesów zatwierdziła kompleksowy plan działań z ambitnym harmonogramem, żeby mocniej włączyć problematykę zmiany klimatu do ram swojej polityki. Komunikat prasowy na ten temat jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Uwzględnienie dwóch dodatkowych rynków nieregulowanych w zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń

21 lipca 2021 Rada Prezesów postanowiła dodać nieregulowane rynki austriackich bonów skarbowych i austriackich bonów komercyjnych do obowiązującej listy akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zaktualizowana lista rynków nieregulowanych zostanie wkrótce udostępniona na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Eurosystem uruchamia etap prac analitycznych w projekcie rozwoju cyfrowego euro

14 lipca 2021 Rada Prezesów postanowiła rozpocząć etap prac analitycznych w projekcie poświęconym cyfrowemu euro. Ten etap będzie trwał 24 miesiące i ma objąć najważniejsze kwestie związane z konstrukcją cyfrowego euro i jego rozprowadzaniem. Prace analityczne nie przesądzą o ewentualnej emisji cyfrowego euro: odnośna decyzja zostanie podjęta na późniejszym etapie. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiany wytycznych EBC/2012/27 w sprawie systemu TARGET2

20 lipca 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2). Nowelizacja polega na wprowadzeniu jednolitego punktu dostępu do infrastruktur rynkowych Eurosystemu na potrzeby dostępu do natychmiastowego rozliczania płatności w systemie TARGET (TIPS), a także nowych wymogów dla uczestników systemu TARGET2 dotyczących bezpieczeństwa punktów końcowych. Wprowadzono też środki, które mają zapewnić dostępność usługi TIPS, a przez to ogólnoeuropejski zasięg płatności natychmiastowych, co Rada Prezesów zatwierdziła w lipcu 2020. Zmiany wejdą w życie w listopadzie 2021. Znowelizowany akt prawny będzie wkrótce dostępny w portalu EUR-Lex.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie udziału Austrii w określonych inicjatywach Międzynarodowego Funduszu Walutowego

25 czerwca 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/23 wydaną na wniosek austriackiego federalnego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie rejestru kredytowego przedsiębiorstw w Belgii

16 lipca 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/24 wydaną na wniosek ministra finansów Belgii.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije

16 lipca 2021 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2021/28 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije. Przyjęte zalecenie będzie wkrótce dostępne w portalu EUR-Lex.

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

16 lipca 2021 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2021/29 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España. Przyjęte zalecenie będzie wkrótce dostępne w portalu EUR-Lex.

Nadzór Bankowy EBC

Roczny raport na temat ryzyka informatycznego i cybernetycznego w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej w 2020

23 czerwca 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie rocznego raportu na temat wyników ankiety o ryzyku informatycznym przeprowadzonej w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) za rok 2020. Ankieta obejmuje ocenę pięciu kategorii ryzyka informatycznego określonych przez EUNB dla następujących obszarów: bezpieczeństwo informatyczne, dostępność i ciągłość zasobów informatycznych, zmiany informatyczne, outsourcing informatyczny oraz integralność danych cyfrowych – a także ocenę kwestii związanych z wewnętrznym audytem informatycznym i zarządzaniem informatycznym. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Wszechstronna ocena banków z Włoch, Estonii i Litwy, które ostatnio uzyskały status istotnych

24 czerwca 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie ostatecznych wyników wszechstronnej oceny dwóch banków włoskich, jednego estońskiego i jednego litewskiego. Wymóg przeprowadzenia takiej oceny dotyczy wszystkich banków, które przechodzą lub mają przejść pod bezpośredni nadzór EBC. Wszechstronna ocena nie wykazała niedoboru kapitału w żadnym z czterech badanych banków. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przejęcie przez EBC nadzoru nad firmami inwestycyjnymi o znaczeniu systemowym

25 czerwca 2021 EBC wydał komunikat prasowy z informacją, że EBC przejmuje nadzór nad największymi firmami inwestycyjnymi o największym znaczeniu systemowym na podstawie nowych przepisów UE, które obowiązują od 26 czerwca 2021. Rozporządzeniem w sprawie firm inwestycyjnychdyrektywą w sprawie firm inwestycyjnych wprowadzono nowe ramy prawne, w których największe firmy inwestycyjne o największym znaczeniu systemowym muszą ubiegać się o licencję bankową i, w związku z tym, podlegają europejskiemu nadzorowi bankowemu. Podmioty uznane za instytucje istotne będą objęte bezpośrednim nadzorem EBC, natomiast te uznane za instytucje mniej istotne będą nadzorowane bezpośrednio przez krajowe organy nadzoru.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami