Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Juli 2021

23 juli 2021

Monetair beleid

Uitkomst van de strategische evaluatie van de ECB

De Raad van Bestuur heeft op 7 juli 2021 de nieuwe monetairbeleidsstrategie van de ECB goedgekeurd, zoals die is vastgelegd in de verklaring over de monetairbeleidsstrategie en het uitgebreidere overzicht. De nieuwe strategie is de uitkomst van een grondige evaluatie die op 23 januari 2020 van start ging. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB. De Raad van Bestuur is voornemens om de gepastheid van de monetairbeleidsstrategie periodiek te evalueren. De volgende evaluatie staat gepland voor 2025. De Raad van Bestuur heeft daarnaast goedkeuring gehecht aan een alomvattend actieplan, inclusief een ambitieuze routekaart naar de verdere opname van klimaatoverwegingen in het beleidskader. Een speciaal hierover verschenen persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

Toevoeging aan het onderpandskader van het Eurosysteem van twee extra niet-gereguleerde markten

De Raad van Bestuur heeft op 21 juli 2021 besloten de niet-gereguleerde Oostenrijkse markten voor schatkistpapier en voor kortlopend schuldpapier toe te voegen aan de huidige lijst aanvaarde niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. De geactualiseerde versie van de lijst niet-gereguleerde markten komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Eurosysteem start met onderzoeksfase digitale euro

De Raad van Bestuur heeft op 14 juli 2021 besloten van start te gaan met een project voor een digitale euro. De onderzoeksfase gaat twee jaar duren en in die tijd moeten de belangrijkste vragen rond ontwerp en verspreiding worden beantwoord. Hiermee is nog geen besluit genomen over de eventuele invoering van een digitale euro; dat volgt later pas. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijzigingen van Richtsnoer ECB/2012/27 over TARGET2

Op 20 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-bruto-vereveningssysteem (TARGET2). In het wijzigingsrichtsnoer wordt de Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway geïntroduceerd als toegangspunt tot TARGET Instant Payment Settlement (TIPS). Ook komen er nieuwe end-point-beveiligingseisen waaraan deelnemers aan TARGET2 zich hebben te houden. Het wijzigingsrichtsnoer voert daarnaast TIPS-bereikbaarheidsmaatregelen in voor pan-Europees bereik van instantbetalingen, zoals in juli 2020 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De wijzigingen treden in november 2021 in werking. De geactualiseerde rechtshandeling is binnenkort beschikbaar op EUR-Lex.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de deelname van Oostenrijk aan bepaalde initiatieven van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Op 25 juni 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/23 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Oostenrijkse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB betreffende het Register van kredieten aan ondernemingen in België

Op vrijdag 16 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2021/24.

Corporate governance

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije

Op 16 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2021/28 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije. De aanbeveling is binnenkort beschikbaar op EUR-Lex.

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banco de España

Op 16 juli 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2021/29 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banco de España. De aanbeveling is binnenkort beschikbaar op EUR-Lex.

ECB-Bankentoezicht

Jaarverslag over IT- en cyberrisico's als onderdeel van SREP 2020

Op 23 juni 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het jaarverslag over de uitkomsten van de ICT-risicovragenlijst (ITRQ) van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) van 2020 te publiceren. Met de ITRQ worden de vijf door de EBA gedefinieerde ICT-risicocategorieën beoordeeld: ICT-beveiligingsrisico, ICT-beschikbaarheids- en continuïteitsrisico, ICT-wijzigingsrisico, ICT-uitbestedingsrisico en ICT-data-integriteitsrisico – naast ook aandachtspunten in verband met ICT-interne audit en ICT-governance. Het rapport is beschikbaar via de website van ECB-Bankentoezicht.

Alomvattende beoordeling van banken in Italië, Estland en Litouwen die recentelijk als belangrijk zijn aangemerkt

Op 24 juni 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de definitieve resultaten van de alomvattende beoordeling van twee Italiaanse banken, één Estse bank en één Litouwse bank goed te keuren. Alle banken die (waarschijnlijk) onder direct toezicht van de ECB komen te staan, worden geacht zich hieraan te onderwerpen. Uit de alomvattende beoordeling blijkt dat geen van de vier banken zich met kapitaaltekorten geconfronteerd ziet. Het persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

ECB neemt toezicht systeemrelevante beleggingsondernemingen op zich

Op 25 juni 2021 is een persbericht gepubliceerd waarin de ECB aangeeft in het kader van nieuwe op 26 juni 2021 in werking tredende EU-wetgeving het toezicht op de grootste en meest systeemrelevante beleggingsondernemingen op zich te nemen. De Verordening beleggingsondernemingen en de Richtlijn beleggingsondernemingen introduceren een nieuw kader dat voorziet in de aanvraag van een bankvergunning bij de ECB door de grootste en meest systeemrelevante ondernemingen. Die ondernemingen gaan daarmee onder het Europees bankentoezicht vallen. Beleggingsondernemingen die als belangrijke instellingen worden aangemerkt, vallen onder het directe toezicht van de ECB. De minder belangrijke instellingen staan onder direct toezicht van de nationale toezichthouders.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media