Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2021

23. julij 2021

Denarna politika

Rezultati pregleda strategije ECB

Svet ECB je 7. julija 2021 odobril novo strategijo denarne politike ECB, kot je dokumentirana v izjavi o strategiji denarne politike in daljši predstavitvi strategije denarne politike ECB. Nova strategija je bila sprejeta po temeljitem pregledu, ki se je začel 23. januarja 2020. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB. Svet ECB namerava v rednih razmikih ocenjevati ustreznost strategije denarne politike. Naslednja ocena je predvidena v letu 2025. Svet ECB je odobril tudi celovit akcijski načrt z ambicioznim časovnim razporedom dejavnosti za nadaljnjo vključitev problematike podnebnih sprememb v svoj okvir politik. Sporočilo za javnost o načrtu je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Sprejetje dveh dodatnih nereguliranih trgov v sistem zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB je 21. julija 2021 sklenil, da doda neregulirana trga avstrijskih zakladnih menic in avstrijskih komercialnih zapisov na seznam sprejetih nereguliranih trgov finančnega premoženja, primernega kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike. Posodobljeni seznam nereguliranih trgov bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Eurosistem je začel fazo proučevanja v projektu digitalnega eura

Svet ECB je 14. julija 2021 sklenil začeti fazo proučevanja v projektu digitalnega eura. Faza bo trajala 24 mesecev, njen cilj pa je obravnavati glavna vprašanja glede zasnove in distribucije. Začetek te faze ne bo prejudiciral prihodnje odločitve o morebitni uvedbi digitalnega eura, ki bo sprejeta šele pozneje. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Spremembe Smernice ECB/2012/27 o sistemu TARGET2

Svet ECB je 20. julija 2021 sprejel Smernico ECB o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2). Z novo smernico se uvaja enotni vmesnik za dostop do tržnih infrastruktur Eurosistema kot vstopna točka za poravnavo takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS). Uvajajo se tudi nove varnostne zahteve za končne točke, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci v sistemu TARGET2. Poleg tega se izvajajo ukrepi za dosegljivost storitev TIPS, ki zagotavljajo vseevropsko dosegljivost takojšnjih plačil, kot jo je julija 2020 odobril Svet ECB. Spremembe bodo začele veljati novembra 2021. Posodobljeni pravni akt bo kmalu na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o udeležbi Avstrije v nekaterih pobudah Mednarodnega denarnega sklada

Svet ECB je 25. junija 2021 Mnenje CON/2021/23 sprejel na zahtevo avstrijskega zveznega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o centralnem kreditnem registru v Belgiji

Svet ECB je 16. julija 2021 Mnenje CON/2021/24 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije

Svet ECB je 16. julija 2021 sprejel Priporočilo ECB/2021/28 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije. Priporočilo bo kmalu objavljeno na spletnem mestu EUR-Lex.

Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España

Svet ECB je 16. julija 2021 sprejel Priporočilo ECB/2021/29 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España. Priporočilo bo kmalu objavljeno na spletnem mestu EUR-Lex.

Bančni nadzor v ECB

Letno poročilo o IT in kibernetskih tveganjih v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja 2020

Svet ECB 23. junija 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi letno poročilo o rezultatih vprašalnika o IT tveganjih (ITRQ) v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v letu 2020. Vprašalnik ITRQ obravnava pet kategorij IT tveganj, ki jih je določil Evropski bančni organ, namreč tveganje glede varnosti IT, tveganje glede razpoložljivosti in neprekinjenega delovanja IT, tveganje glede sprememb IT, tveganje glede zunanjega izvajanja IT, tveganje glede celovitosti podatkov IT, kot tudi vprašanja, povezana z notranjo revizijo IT in z upravljanjem IT. Poročilo je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Celovita ocena italijanskih, estonskih in litovskih bank, ki so bile nedavno razvrščene kot pomembne

Svet ECB 24. junija 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da potrdi končne rezultate celovite ocene dveh italijanskih bank ter ene estonske in ene litovske banke. Celovito oceno je treba opraviti za vse banke, ki pridejo ali bodo verjetno prišle pod neposredni nadzor ECB. Ocena je pokazala, da nobena od štirih bank nima premalo kapitala. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

ECB prevzema nadzor nad sistemskimi investicijskimi podjetji

ECB je 25. junija 2021 izdala sporočilo za javnost, v katerem je objavila, da prevzema nadzor nad največjimi in najbolj sistemskimi investicijskimi podjetji po novi zakonodaji EU, ki velja od 26. junija 2021. Uredba o investicijskih podjetjih in direktiva o investicijskih podjetjih uvajata nov okvir, ki določa, da morajo največja in najbolj sistemska investicijska podjetja pridobiti dovoljenje ECB za opravljanje bančnih storitev, kar pomeni, da postanejo predmet evropskega bančnega nadzora. Investicijska podjetja, ki so razvrščena kot pomembne institucije, bo neposredno nadzirala ECB, medtem ko bodo tista, ki so razvrščena kot manj pomembne institucije, neposredno nadzirali nacionalni nadzorni organi.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije