Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2021 г.

23 юли 2021 г.

Парична политика

Резултат от прегледа на стратегията на ЕЦБ

На 7 юли 2021 г. Управителният съвет одобри новата стратегия на паричната политика на ЕЦБ, представена в изявлението за стратегията на паричната политика и в по-подробния обзорен документ. Новата стратегия е резултат от задълбочен преглед, започнал на 23 януари 2020 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. Управителният съвет възнамерява да подлага периодично на преглед целесъобразността на стратегията на паричната политика, като следващият преглед се предвижда да се извърши през 2025 г. Освен това Управителният съвет одобри подробен план за действие с амбициозна пътна карта за включването занапред на съображения, свързани с изменението на климата, в неговата рамка на политиката. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Добавяне на два допълнителни нерегулирани пазара към рамката на Евросистемата за обезпеченията

На 21 юли 2021 г. Управителният съвет реши да добави нерегулираните пазари Austrian Treasury Bills и Austrian Commercial Paper в актуалния списък на приемливите нерегулирани пазари за активи, допустими като обезпечение в операциите на Евросистемата по паричната политика. Актуализираният списък на нерегулираните пазари ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Евросистемата стартира проучвателен етап на проекта за цифрово евро

На 14 юли 2021 г. Управителният съвет реши да постави началото на проучвателния етап на проекта за цифрово евро. Той ще продължи 24 месеца и целта му е да бъдат разгледани основни въпроси, засягащи функционалните параметри и разпространението. Това не предопределя бъдещо решение за евентуално емитиране на цифрово евро. То ще бъде взето по-късно. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно TARGET2

На 20 юли 2021 г. Управителният съвет прие Насоки на ЕЦБ за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). Изменящите насоки определят портала на единната пазарна инфраструктура на Евросистемата като точка за достъп до TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS) и въвеждат нови изисквания за сигурност в крайната точка, които трябва да бъдат спазвани от участниците в TARGET2. Освен това с тях се въвеждат мерките за достижимост на TIPS и това осигурява общоевропейски достъп до незабавни плащания съгласно решението на Управителния съвет от юли 2020 г. Измененията ще влязат в сила през ноември 2021 г. Актуализираният правен акт ще бъде публикуван скоро в EUR-Lex.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно участие на Австрия в някои инициативи на Международния валутен фонд

На 25 юни 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/23 по искане на Федералното министерство на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно Търговския кредитен регистър в Белгия

На 16 юли 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/24 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Административно управление

Препоръка до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije

На 16 юли 2021 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2021/28 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije. Препоръката ще бъде публикувана скоро в EUR-Lex.

Препоръка до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España

На 16 юли 2021 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2021/29 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España. Препоръката ще бъде публикувана скоро в EUR-Lex.

Банков надзор в ЕЦБ

Годишен доклад за рисковете, свързани с информационните технологии, и киберрисковете в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка 2020

На 23 юни 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува годишния доклад за резултатите от въпросника за риска, свързан с информационните технологии, в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) през 2020 г. Във въпросника се подлагат на оценка петте категории ИТ риск, определени от ЕБО – риск за сигурността, риск за достъпа и непрекъсваемостта, риск от промени, риск, свързан с възлагането на външни изпълнители, и риск за целостта на данните. Разглеждат се и въпроси, свързани с вътрешния ИТ одит и ИТ управлението. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Цялостна оценка на банки от Италия, Естония и Литва, класифицирани наскоро като значими

На 24 юни 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да одобри окончателните резултати от цялостната оценка на две италиански, една естонска и една литовска банка. Всички банки, които са станали или е вероятно да станат обект на пряк надзор от ЕЦБ, трябва да преминат през такава оценка. Цялостната оценка показва, че никоя от четирите банки няма капиталов недостиг. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ЕЦБ поема надзора над системните инвестиционни посредници

На 25 юни 2021 г. ЕЦБ публикува прессъобщение, с което обявява, че поема надзора над най-големите и най-системните инвестиционни посредници съгласно новото законодателство на ЕС, което влиза в сила от 26 юни 2021 г. Регламентът за инвестиционните посредници и Директивата за инвестиционните посредници въвеждат нова рамка, според която най-големите и най-системните инвестиционни посредници трябва да подадат до ЕЦБ заявление за лиценз за извършване на банкова дейност и следователно стават обект на европейски банков надзор. Инвестиционните посредници, класифицирани като значими институции, ще бъдат под прекия надзор на ЕЦБ, а класифицираните като по-малко значими институции ще бъдат под прекия надзор на националните надзорни органи.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите