Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada jūlijs

2021. gada 23. jūlijā

Monetārā politika

ECB stratēģijas izvērtējuma rezultāts

Padome 2021. gada 7. jūlijā apstiprināja ECB jauno monetārās politikas stratēģiju, kā izklāstīts monetārās politikas stratēģijas paziņojumā un garākā pārskatā. Jauno stratēģiju pieņēma pēc rūpīga izvērtējuma, kas tika uzsākts 2020. gada 23. janvārī. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē. Padome plāno periodiski novērtēt monetārās politikas stratēģijas atbilstību. Nākamais novērtējums gaidāms 2025. gadā. Padome turklāt apstiprināja visaptverošu rīcības plānu un vērienīgu ceļu karti, lai turpmāk iekļautu klimata pārmaiņu apsvērumus politikas regulējumā. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Divu papildu neregulēto tirgu pievienošana Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmai

Padome 2021. gada 21. jūlijā nolēma pievienot aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu sarakstam neregulēto Austrijas valdības parādzīmju un Austrijas īstermiņa obligāciju tirgu. Aktualizētais neregulēto tirgu saraksts drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Eurosistēma uzsāk digitālā euro projekta izpētes posmu

Padome 2021. gada 14. jūlijā pieņēma lēmumu uzsāk digitālā euro projekta izpētes posmu. Izpētes posms ilgs 24 mēnešus un tā mērķis būs izzināt būtiskākos jautājumus attiecībā uz digitālā euro izstrādi un izplatīšanu. Tas neietekmēs nevienu no turpmākajiem lēmumiem par iespējamo digitālā euro emisiju, kas tiks pieņemti vēlāk. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Grozījumi Pamatnostādnē ECB/2012/27 par TARGET2

Padome 2021. gada 20. jūlijā pieņēma ECB pamatnostādni, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2). Pamatnostādnē, ar kuru veikti grozījumi, noteikts, ka Eurosistēmas vienotās tirgus infrastruktūras vārteja ir piekļuves punkts TARGET ātro maksājumu norēķiniem (TIPS), kā arī noteiktas jaunas galapunkta drošības prasības TARGET2 dalībniekiem. Pamatnostādnē arī ieviesti Padomes 2020. gada jūlijā apstiprinātie TIPS sasniedzamības pasākumi, nodrošinot ātro maksājumu pieejamību visā Eiropā. Grozījumi stāsies spēkā 2021. gada novembrī. Grozītais tiesību akts drīzumā būs pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Austrijas dalību dažās Starptautiskā Valūtas fonda iniciatīvās

Padome 2021. gada 25. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2021/23 pēc Austrijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par uzņēmumu kredītreģistru Beļģijā

Padome 2021. gada 16. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2021/24 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem

Padome 2021. gada 16. jūlijā pieņēma Ieteikumu ECB/2021/28 Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem. Ieteikums drīzumā būs pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem

Padome 2021. gada 16. jūlijā pieņēma Ieteikumu ECB/2021/29 Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem. Ieteikums drīzumā būs pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

ECB banku uzraudzība

Gada ziņojums par IT un kiberdrošības riskiem 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros

Padome 2021. gada 23. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt gada pārskatu par 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) IT risku anketas (ITRQ) rezultātiem. ITRQ vērtē piecas EBI definētās IT riska kategorijas: IT drošības risku, IT pieejamības un nepārtrauktības risku, IT pārmaiņu risku, IT ārpakalpojumu izmantošanas risku un IT datu integritātes risku, kā arī jautājumus, kas saistīti ar IT iekšējo auditu un IT pārvaldību. Pārskats pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Itālijas, Igaunijas un Lietuvas banku, kuras nesen klasificētas kā nozīmīgas, visaptverošs novērtējums

Padome 2021. gada 24. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt divu Itālijas banku, vienas Igaunijas bankas un vienas Lietuvas bankas visaptverošā novērtējuma galarezultātus. Visām bankām, kuras nonāk vai varētu nonākt ECB tiešā uzraudzībā, jāveic šāda pārbaude. Visaptverošais novērtējums rāda, ka nevienā no šīm četrām bankām nav konstatēts kapitāla deficīts. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB pārņem sistēmisku ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzību

ECB 2021. gada 25. jūnijā publicēja paziņojumu presei, informējot, ka saskaņā ar jaunajiem ES tiesību aktiem, kas ir piemērojami ar 2021. gada 26. jūniju, tā pārņem lielāko un sistēmiski svarīgāko ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzību. Ieguldījumu brokeru sabiedrību regula un ieguldījumu brokeru sabiedrību direktīva nosaka jaunu regulējumu, saskaņā ar kuru lielākajām un sistēmiski nozīmīgākajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām jāsaņem banku darbības licence no ECB, un tāpēc tās pakļautas Eiropas banku uzraudzībai. ECB tieši uzraudzīs tās ieguldījumu sabiedrības, kas tiek atzītas par nozīmīgām iestādēm, bet nacionālās uzraudzības iestādes tieši uzraudzīs tās iestādes, kas atzītas par mazāk nozīmīgām.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem