Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2021

23. juuli 2021

Rahapoliitika

EKP rahapoliitika strateegia läbivaatamise tulemus

7. juulil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks EKP uue rahapoliitika strateegia, mis on dokumenteeritud rahapoliitika strateegiat käsitlevas avalduses ja pikemas ülevaates. Uus rahapoliitika strateegia koostati pärast strateegia põhjalikku läbivaatamist, mis käivitati 23. jaanuaril 2020. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. EKP nõukogu kavatseb rahapoliitika strateegia asjakohasust korrapäraselt hinnata ja järgmine hindamine peaks toimuma 2025. aastal. Samuti kiitis EKP nõukogu heaks üksikasjaliku ambitsioonika tegevuskava, et kaasata kliimamuutusi käsitlevad kaalutlused oma poliitikaraamistikku. Sellekohane pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

Kahe täiendava reguleerimata turu lisamine eurosüsteemi tagatisvarade raamistikku

21. juulil 2021 otsustas EKP nõukogu lisada Austria riigikassa lühiajaliste võlakirjade ja Austria kommertsväärtpaberite reguleerimata turud aktsepteeritavate reguleerimata turgude kehtivasse loetellu, pidades silmas eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblikke tagatisvarasid. Reguleerimata turgude loetelu ajakohastatud versioon on peagi EKP veebilehel kättesaadav.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Eurosüsteem käivitab digitaalse euro projekti uurimisetapi

14. juulil 2021 otsustas EKP nõukogu käivitada digitaalse euro projekti uurimisetapi. Uurimisetapp kestab 24 kuud ja selle eesmärk on käsitleda põhiküsimusi, mis on seotud digitaalse euro kavandamisega ja sellele juurdepääsu võimaldamisega. See ei mõjuta edasisi otsuseid, mida digitaalse euro emiteerimisega seoses võidakse teha. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Suunise EKP/2012/27 (TARGET2 kohta) muudatused

20. juulil 2021 võttis EKP nõukogu vastu EKP suunise, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta. Selle suunisega võetakse TARGETi välkmaksete arveldussüsteemi (TIPS) juurdepääsupunktina kasutusele eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtne juurdepääs ning kehtestatakse uued lõppkasutajate turvalisuse nõuded, mida TARGET2 süsteemis osalejad peavad järgima. Samuti rakendatakse sellega välkmaksete üleeuroopalist kättesaadavust tagavad TIPSi meetmed, mille EKP nõukogu 2020. aasta juulis heaks kiitis. Muudatused jõustuvad 2021. aasta novembris. Muudetud õigusakt avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

Õigusaktid

EKP arvamus Austria osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi teatavates algatustes

25. juunil 2021 võttis EKP nõukogu Austria Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/23.

EKP arvamus Belgia ettevõtete krediidiregistri kohta

16. juulil 2021 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2021/24.

Üldjuhtimine

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta

16. juulil 2021 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2021/28 Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta

16. juulil 2021 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2021/29 Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

EKP pangandusjärelevalve

2020. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi IT- ja küberriskide aastaaruanne

23. juunil 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2020. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) IT-riskide küsimustiku tulemusi käsitlev aastaaruanne. IT-riskide küsimustikus hinnatakse EBA kindlaks määratud viit IT-riski kategooriat: IT-turbe risk, IT kättesaadavuse ja talitluspidevuse risk, IT muutuste risk, IT allhangete risk ja IT andmetervikluse risk. Samuti käsitletakse selles IT siseauditi ja IT juhtimisega seotud küsimusi. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Hiljuti oluliseks liigitatud Itaalia, Eesti ja Leedu pankade põhjalik hindamine

24. juunil 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks kahe Itaalia panga, ühe Eesti panga ja ühe Leedu panga põhjaliku hindamise lõpptulemused. Kõik pangad, kes hakkavad või tõenäoliselt hakkavad kuuluma EKP otsese järelevalve alla, peavad läbima põhjaliku hindamise. Põhjaliku hindamise tulemused näitavad, et kõnealustel pankadel ei ole kapitalipuudujääki. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP võtab üle süsteemselt oluliste investeerimisühingute järelevalve

25. juunil 2021 avaldas EKP pressiteate, milles teatatakse, et EKP võtab uute ELi õigusaktide alusel, mida kohaldatakse alates 26. juunist 2021, üle kõige suuremate ja süsteemselt kõige olulisemate investeerimisühingute järelevalve. Investeerimisühingute määruse ja investeerimisühingute direktiiviga kehtestatakse uus raamistik, mille kohaselt peavad kõige suuremad ja süsteemselt kõige olulisemad investeerimisühingud taotlema EKP-lt krediidiasutuse tegevusluba ja nende suhtes kohaldatakse seega Euroopa pangandusjärelevalvet. Oluliseks krediidiasutuseks liigituvad investeerimisühingud kuuluvad EKP otsese järelevalve alla ning vähem oluliseks krediidiasutuseks liigituvate investeerimisühingute üle teevad otsest järelevalvet riiklikud järelevalveasutused.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid