Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

júl 2021

23. júla 2021

Menová politika

Výsledok revízie stratégie ECB

Dňa 7. júla 2021 Rada guvernérov schválila novú stratégiu menovej politiky ECB, špecifikovanú vo vyhlásení o stratégii menovej politiky a podrobnejšie v jej prehľade. Nová stratégia nadväzuje na dôkladnú revíziu, ktorá sa začala 23. januára 2020. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov plánuje primeranosť svojej stratégie menovej politiky pravidelne prehodnocovať, pričom najbližšie hodnotenie je naplánované na rok 2025. Rada guvernérov zároveň schválila komplexný akčný plán s ambicióznym harmonogramom ďalšej integrácie aspektov klimatických zmien do rámca svojej menovej politiky. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Zaradenie dvoch dodatočných neregulovaných trhov do kolaterálového rámca Eurosystému

Dňa 21. júla 2021 Rada guvernérov rozhodla o zaradení neregulovaného trhu s rakúskymi štátnymi pokladničnými poukážkami a neregulovaného trhu s rakúskymi komerčnými cennými papiermi na zoznam akceptovaných neregulovaných trhov pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému. Aktualizovaný zoznam neregulovaných trhov bude onedlho zverejnený na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Eurosystém spúšťa výskumnú fázu projektu digitálneho eura

Dňa 14. júla 2021 sa Rada guvernérov rozhodla spustiť výskumnú fázu projektu digitálneho eura. Výskumná fáza, zameraná na hlavné otázky koncepcie a distribúcie, potrvá 24 mesiacov. Toto rozhodnutie však nepredurčuje žiadne budúce rozhodnutie o prípadnom vydaní digitálneho eura, ktoré príde až neskôr. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny usmernenia ECB/2012/27 o systéme TARGET2

Dňa 20. júla 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2). Pozmeňujúce usmernenie zavádza Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway ako prístupový bod k okamžitému vyrovnaniu platieb v systéme TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) a nové bezpečnostné požiadavky v koncovom bode, ktoré musia dodržiavať účastníci systému TARGET2. Zavádza tiež opatrenia na zabezpečenie celoeurópskej prístupnosti okamžitých platieb v zmysle rozhodnutia Rady guvernérov z júla 2020. Zmeny nadobudnú účinnosť v novembri 2021. Zmenený právny predpis bude čoskoro k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k účasti Rakúska na niektorých iniciatívach Medzinárodného menového fondu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/23 dňa 25. júna 2021 na žiadosť rakúskeho spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k registru úverov poskytovaných spoločnostiam v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/24 dňa 16. júla 2021 na žiadosť belgického ministra financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie Rade Európskej Únie o externom audítorovi Banka Slovenije

Dňa 16. júla 2021 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2021/28 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije. Odporúčanie bude čoskoro k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Odporúčanie Rade Európskej Únie o externom audítorovi Banco de España

Dňa 16. júla 2021 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2021/29 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banco de España. Odporúčanie bude čoskoro k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Bankový dohľad ECB

Výročná správa o rizikách v oblasti informačných technológií (IT) a kybernetických rizikách v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu za rok 2020

Dňa 23. júna 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť výročnú správu o výsledkoch prieskumu IT rizík (ITRQ) v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2020. Dotazník ITRQ vyhodnocoval päť kategórií IT rizík zadefinovaných Európskym orgánom pre bankovníctvo – riziko týkajúce sa bezpečnosti IT, riziko týkajúce sa dostupnosti a nepretržitej prevádzky IT, riziko zmien IT, riziko externého zabezpečovania IT a riziko týkajúce sa integrity dát IT – ako aj otázky súvisiace s interným auditom IT a riadením IT. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Komplexné hodnotenie talianskych bánk, estónskej a litovskej banky nedávno zaradených medzi významné

Dňa 24. júna 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť výsledky komplexného hodnotenia dvoch talianskych bánk, jednej estónskej banky a jednej litovskej banky.. Toto hodnotenie je povinné pre všetky banky, na ktoré sa začne alebo pravdepodobne začne vzťahovať priamy dohľad ECB. Podľa výsledkov komplexného hodnotenia ani jedna zo štyroch hodnotených bánk nevykazuje žiadny nedostatok kapitálu. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

ECB preberá dohľad nad systémovými investičnými spoločnosťami

Dňa 25. júna 2021 ECB prostredníctvom tlačovej správy oznámila prevzatie dohľadu nad najväčšími a najviac systémovými investičnými spoločnosťami na základe novej legislatívy EÚ, ktorá je v platnosti od 26. júna 2021. Nariadenie o investičných spoločnostiachsmernica o investičných spoločnostiach zavádzajú nový rámec, podľa ktorého najväčšie a najviac systémové investičné spoločnosti musia požiadať o bankovú licenciu od ECB, v dôsledku čoho podliehajú európskemu bankovému dohľadu. Na investičné spoločnosti zaradené medzi významné bude priamo dohliadať ECB, zatiaľ čo investičné spoločnosti zaradené medzi menej významné budú podliehať dohľadu vnútroštátnych orgánov dohľadu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá