Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2019 г.

Връзки с обществеността

Оповестяване на данните за приходите на Евросистемата, свързани с програмата за пазарите на ценни книжа

На 22 март 2019 г. Управителният съвет одобри публикуването на уебсайта на ЕЦБ на отговора на ЕЦБ на коментарите от страна на Европейския парламент, включени в неговата резолюция относно годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г. Като част от тази публикация Управителният съвет реши да оповести приходите на Евросистемата от програмата за пазарите на ценни книжа, генерирани от 2010 г. до 2017 г. и очаквани от 2018 г. нататък до пълното амортизиране на програмата, за портфейлите от ирландски, гръцки, испански, италиански и португалски ценни книжа. Отговорът на ЕЦБ към Европейския парламент бе публикуван на уебсайта на ЕЦБ заедно с годишния доклад на ЕЦБ за 2018 г.

Парична политика

Решение на ЕЦБ относно забраната за парично финансиране и Насоки на ЕЦБ относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки

На 9 април 2019 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2019/7 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) и Решение ЕЦБ/2019/8 за изменение на Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки. Измененията на правните актове отразяват резултата от редовния преглед на рамката, регламентираща вътрешните операции по управление на активи и пасиви. Правните актове ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Включване на изискванията за оповестяване от Регламента относно секюритизациите в рамката на Евросистемата за обезпеченията

На 22 март 2019 г. Управителният съвет реши да промени критериите за допустимост в рамката на Евросистемата за обезпеченията така, че да отразяват изискванията за оповестяване и процедурата за регистрация на регистрите за секюритизации, определени в нормативната рамка за секюритизациите, която се прилага от 1 януари 2019 г. (вж. Регламент (ЕС) № 2017/2402 (Регламент относно секюритизациите)). Подробности са представени в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Хармонизиране на разпоредбите за агенции в рамката на паричната политика на Евросистемата

На 26 март 2019 г. Управителният съвет реши да хармонизира в още по-голяма степен разпоредбите за агенции, които се използват понастоящем в рамката на паричната политика на Евросистемата, като съгласува критериите, които се прилагат за признатите агенции в рамката за обезпечения, и агенциите, допустими за участие в програмата за закупуване на активи на публичния сектор. За тази цел в рамката на паричната политика на Евросистемата ще има хармонизиран списък на агенции въз основа на комплекс от общи качествени критерии, които ще бъдат отразени в Насоките относно Общата документация[1]. Тези агенции ще бъдат освободени от новите критерии за допустимост за необезпечени банкови облигации (член 81а) и от лимитите за концентрация на необезпечени банкови облигации (член 141). Освен това всички агенции в хармонизирания списък ще бъдат допустими за програмата за закупуване на активи на публичния сектор. И накрая, Управителният съвет реши да приложи набор от количествени критерии, според които да се определя кои агенции следва да бъдат причислени в категория ІІ за дисконтиране. Само агенциите, които отговарят на количествените критерии, ще бъдат причислени в категория ІІ. Хармонизираният списък на агенциите ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ, като за всяка агенция ще бъде посочено дали изпълнява количествените критерии за категория ІІ за дисконтиране при оценяването. Тези промени ще бъдат включени при предстоящото актуализиране на Насоките относно Общата документация.

Годишен преглед на приемливите нерегулирани пазари, емитенти, които са класифицирани като многостранни банки за развитие или международни организации, и емитенти, класифицирани като агенции, в категория ІI за дисконтиране на активите

На 26 март 2019 г. Управителният съвет реши, в резултат от годишното преразглеждане на тези списъци, да остави без промяна списъка на приемливите нерегулирани пазари за активи, допустими като обезпечение в операциите по паричната политика на Евросистемата, и списъка на емитенти, класифицирани като многостранни банки за развитие или международни организации. Що се отнася до списъка на емитентите, класифицирани като агенции в категория ІІ за дисконтиране, вследствие на решението за хармонизиране на разпоредбите за агенции Управителният съвет счете, че не са необходими промени в този списък. Всички списъци са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Доклад относно картовите плащания в Европа

На 22 март 2019 г. Управителният съвет се запозна с доклад, озаглавен „Картовите плащания в Европа – картината днес и перспективи за бъдещето. Гледната точка на Евросистемата“, и одобри публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. В доклада е представен анализ на Евросистемата на текущото състояние на картовите плащания в Европа и се изтъква фактът, че въпреки законодателните промени и значителното развитие на технологиите, изменило съществено условията за картови плащания, все още не е налице конкурентна и иновативна европейска зона за картови плащания. В доклада са изложени възгледите на Евросистемата какво може да бъде предприето в това отношение.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно промени в структурата на управлението на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

На 26 март 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/12 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки в Словения

На 27 март 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/13 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно изискването на съгласието на заемополучателите за прехвърлянето на кредити, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти, в Ирландия

На 29 март 2019 г. Управителният съвет прие Становище СОN/2019/14 по искане на председателя на Съвместната комисия по финанси, държавни разходи и реформи към ирландския национален парламент, както и на ирландския министър-председател.

Административно управление

Номиниране на заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ

На 9 април 2019 г. Управителният съвет предложи членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Ив Мерш да бъде назначен за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Обява за избор на представители на ЕЦБ в Надзорния съвет

На 9 април 2019 г. Управителният съвет одобри обявата за избор на до трима представители на ЕЦБ в Надзорния съвет. Съгласно Решение ЕЦБ/2014/4 за назначаването на представители на Европейската централна банка в Надзорния съвет представителите на ЕЦБ се назначават в Надзорния съвет измежду лица с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите. Обявата ще бъде публикувана скоро на уебсайта на ЕЦБ, с четириседмичен срок за подаване на кандидатурите.

Банков надзор

Публикуване на брошурата за ПНПО 2018

На 1 април 2019 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да публикува агрегираните резултати от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) през 2018 г.. В брошурата е включен обзор на резултатите от ПНПО 2018 що се отнася до агрегирания ПНПО рейтинг в сравнение с цикъла 2017 г., агрегиран преглед на търсенето на БСК1 и допълнителни въпроси, свързани с мерките по ПНПО. Освен това, подобно на публикациите през предходните години, брошурата за ПНПО 2018 съдържа преглед на правната основа на решенията по ПНПО и преглед на методологията, по която се извършва оценката в ПНПО. Брошурата и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Обявяване на публична консултация по предложения за промени в рамката на ЕЦБ за надзорните такси

На 4 април 2019 г. Управителният съвет реши да обяви публична консултация по промени в рамката на ЕЦБ за надзорните такси. Във връзка с това Управителният съвет одобри документацията, с която се обявява публичната консултация, а именно проект за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси и консултативен документ. Освен това Управителният съвет реши да публикува коментарите, получени в първата публична консултация по темата през 2017 г. Всички документи са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

  1. [1]Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60).
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите