Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2019

Extern kommunikation

Uppgifter om Eurosystemets intäkter från värdepappersprogrammet

Den 22 mars 2019 godkände ECB-rådet att ECB:s feedback om den input som givits av Europaparlamentet som del av dess resolution om ECB:s årsrapport 2017 publiceras på ECB:s webbplats. Som del av denna publicering beslutade ECB-rådet att visa vilka intäkter som genererats i Eurosystemets program för värdepappersmarknader (SMP) i de irländska, grekiska, spanska, italienska och portugisiska portföljerna mellan 2010 och 2017 och de förväntade intäkterna från 2018 fram tills dess att SMP löper ut. ECB:s feedback till Europaparlamentet publicerades på ECB:s webbplats tillsammans med ECB:s årsrapport 2018.

Penningpolitik

ECB-beslut om förbudet mot monetär finansiering och ECB:s riktlinje om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder

Den 9 april 2019 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2019/7 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (omarbetning) och beslut ECB/2019/8 om ändring av beslut ECB/2014/8 om förbudet mot monetär finansiering och hur nationella centralbanker förräntar inlåning från staten. Ändringarna i rättsakterna återspeglar resultatet av en regelbunden granskning av det regelverk som styr inhemska förvaltningstransaktioner av tillgångar och skulder. Rättsakterna kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Upplysningskraven i förordningen om värdepapperisering införlivas i Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter

Den 22 mars 2019 beslutade ECB-rådet att justera Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter i syfte att återspegla de upplysningskrav och den registreringsprocess som specificeras i det regelverk för värdepapperisering som började tillämpas den 1 januari 2019 (se förordning (EU) nr 2017/2402 (förordningen om värdepapperisering)). Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Harmonisering av agenturkoncept i Eurosystemets penningpolitiska ramverk

Den 26 mars 2019 beslutade ECB att ytterligare harmonisera sådana agenturkoncept som för närvarande används i Eurosystemets penningpolitiska ramverk samt att anpassa de kriterier som används för godkända agenturer i ramverket för säkerheter och agenturer som är behöriga att delta i programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP). Eurosystemets penningpolitiska ramverk kommer för detta ändamål att innehålla en harmoniserad lista över agenturer baserat på en uppsättning gemensamma kvalitativa kriterier, vilka kommer att återges i riktlinjen om allmän dokumentation[1]. Dessa agenturer kommer att undantas från de nya godtagbarhetskriterierna för bankers icke-säkerställda obligationer (artikel 81 a) och osäkrade bankobligationers koncentrationslimit (artikel 141). Alla agenturer som tagits upp på den harmoniserade listan kommer att vara godkända för PSPP. ECB-rådet beslutade slutligen också att tillämpa en uppsättning kvantitativa kriterier som ska fastställa vilka agenturer som ska allokeras till avdragskategori II. Endast agenturer som uppfyller de kvantitativa kriterierna kommer att allokeras till avdragskategori II. Den harmoniserade listan över agenturer kommer att publiceras på ECB:s webbplats med uppgift om de kvantitativa kriterierna för avdragskategori II har uppfyllts för respektive agentur. Dessa ändringar kommer att ingå i den förestående uppdateringen av riktlinjen om den allmänna dokumentationen.

Årlig granskning av godtagbara icke-reglerade marknader, emittenter klassificerade som multilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer samt emittenter klassificerade som agenturer i avdragskategori II

Den 26 mars 2019 beslutade ECB-rådet att, som resultat av sin årliga granskning av dessa listor, inte ändra listan över godtagbara icke-reglerade marknader för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och inte heller ändra listan över emittenter som klassificeras som multilaterala utvecklingsbanker eller internationella organisationer. ECB-rådet ansåg inte att några ändringar behövde göras i listan över emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II. Samtliga listor finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Rapport om kortbetalningar i Europa

Den 22 mars 2019 tog ECB-rådet del av en rapport om kortbetalningar (Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective) och godkände att rapporten publiceras på ECB:s webbplats. I rapporten presenteras Eurosystemets analys av det aktuella läget för kortbetalningar i Europa och det understryks att ett harmoniserat, konkurrenskraftigt och innovativt europeiskt kortbetalningsområde fortfarande inte har förverkligats trots rättsliga ändringar och omfattande teknisk utveckling som i en väsentlig grad har ändrat förutsättningarna. Rapporten presenterar Eurosystemets åtgärdsförslag för denna fråga.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 26 mars 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/12 på begäran av den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om rättsligt stöd för f.d. innehavare av kvalificerade bankkrediter i Slovenien

Den 27 mars 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/13 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB:s yttrande om ett krav att gäldenärens samtycke krävs för att överföra lån som är säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i Irland

Den 29 mars 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/14, på begäran av ordföranden för Oireachtas (Irlands nationella parlament ) gemensamma kommitté för finanser, offentliga utgifter och reformer samt Taoiseach (den irländska premiärministern).

Organisationsstyrning

Utnämning av vice ordförande i ECB:s tillsynsnämnd

Den 9 april 2019 föreslog ECB-rådet att utse Yves Mersch, ledamot av ECB:s direktion, till vice ordförande i ECB:s tillsynsnämnd. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Meddelande om lediga tjänster som ECB:s företrädare i tillsynsnämnden

Den 9 april 2019 godkände ECB-rådet meddelandet om ledig tjänst för upp till tre poster som ECB:s företrädare i tillsynsnämnden. I enlighet med beslut ECB/2014/4 om utnämningen av Europeiska centralbankens företrädare i tillsynsnämnden ska företrädare i tillsynsnämnden utses bland personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom banksektorn och den finansiella sektorn är allmänt erkända. Meddelandet om ledig tjänst kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats med en ansökningstid på fyra veckor.

Banktillsyn

Publicering av ÖUP-handbok 2018

Den 1 april 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera resultatet av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2018. Denna handbok omfattar en översikt av ÖUP-utfallet 2018 jämfört med 2017, en aggregerad översikt av krav på kärnprimärkapital samt annan information om ÖUP-åtgärder. Precis som under tidigare år innehåller ÖUP-handboken 2018 en översikt av den rättsliga basen för ÖUP-beslut och av metoden för ÖUP-bedömningar. Handboken och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Lansering av ett offentligt samråd om de föreslagna ändringarna i ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Den 4 april 2019 beslutade ECB-rådet att lansera ett offentligt samråd om ändringar i ECB:s förordning om tillsynsavgifter. I detta syfte godkände ECB-rådet den dokumentation på vilken detta offentliga samråd baseras, dvs. utkastet till förordning om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter och samrådsdokumentet. ECB-rådet beslutade även att publicera de kommentarer som inkom vid det första samrådsförfarandet i den här frågan 2017. All dokumentation finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

  1. [1]Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinje om allmän dokumentation) (ECB/2014/60).
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media