SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2019

Ekstern kommunikation

Oplysninger om Eurosystemets indtægter i relation til Securities Markets Programme

Den 22. marts 2019 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af ECB's feedback på det input, som Europa-Parlamentet har givet i sin beslutning om ECB's årsberetning for 2017. Dokumentet findes på ECB's websted. Som led i denne offentliggørelse besluttede Styrelsesrådet at oplyse om de indtægter, som Eurosystemet har haft fra 2010 til 2017 på de irske, græske, spanske, italienske og portugisiske porteføljer under Securities Markets Programme (SMP) samt de forventede indtægter fra 2018 og indtil den fuldstændige amortisering af SMP. ECB's feedback til Europa-Parlamentet blev offentliggjort på ECB's websted sammen med ECB's årsberetning for 2018.

Pengepolitik

ECB's afgørelse om forbud mod monetær finansiering og ECB's retningslinje om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver

Den 9. april 2019 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2019/7 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (omarbejdning) og afgørelse ECB/2019/8 om ændring af afgørelse ECB/2014/8 om forbuddet mod monetær finansiering og de nationale centralbankers forrentning af statslige indskud. Ændringerne af retsakterne afspejler resultaterne af den regelmæssige gennemgang af rammerne for indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver. Retsakterne bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes allerede på ECB's websted.

Markedsoperationer

Indarbejdelse af oplysningskravene i securitiseringsforordningen i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse

Den 22. marts 2019 besluttede Styrelsesrådet at tilpasse godkendelseskriterierne i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse, således at de afspejler oplysningskravene og registreringsprocessen for securitiseringsregistre, som er fastsat i lovgivningsrammen for securitiseringer, der har været gældende siden 1. januar 2019 (se forordning (EU) nr. 2017/2402 (securitiseringsforordningen)). Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse på ECB's websted.

Harmonisering af agencybegreberne inden for Eurosystemets pengepolitiske rammer

Den 26. marts 2019 besluttede Styrelsesrådet yderligere at harmonisere de begreber for agencies, der i øjeblikket anvendes inden for Eurosystemets pengepolitiske rammer, og at bringe de kriterier, der anvendes til godkendte agencies inden for rammerne for sikkerhedsstillelse, og agencies, der kan deltage i programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor (PSPP), i overensstemmelse. Der opstilles derfor en harmoniseret liste over agencies inden for Eurosystemets pengepolitiske ramme baseret på fælles kvalitative kriterier, som der bliver henvist til i retningslinjen om dokumentationsgrundlaget[1]. Disse agencies fritages for nye godkendelseskriterier for usikrede bankobligationer (artikel 81a) og grænsen for koncentration af usikrede bankobligationer (artikel 141). Alle agencies på den harmoniserede liste kan desuden deltage i PSPP. Endelig har Styrelsesrådet besluttet at anvende et sæt kvantitative kriterier, som skal benyttes til at bestemme, hvilke agencies der indgår i haircutkategori II. Kun agencies, der opfylder de kvantitative kriterier, kan indgå i denne kategori. Den harmoniserede liste over agencies bliver offentliggjort på ECB's websted. Her præciseres det, om de enkelte agencies har opfyldt de kvantitative kriterier for værdiansættelse af haircutkategori II. Ændringerne bliver indarbejdet i den kommende opdatering af retningslinjen om dokumentationsgrundlaget.

Årlig gennemgang af godkendte ikke-regulerede markeder, udstedere klassificeret som multilaterale udviklingsbanker eller internationale organisationer og udstedere klassificeret som agencies i haircutkategori II

Den 26. marts 2019 besluttede Styrelsesrådet efter den årlige gennemgang af disse lister ikke at ændre listen over godkendte ikke-regulerede markeder for aktiver, der er godkendt som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer, og listen over udstedere klassificeret som multilaterale udviklingsbanker eller internationale organisationer. Hvad angår listen over udstedere klassificeret som agencies i haircutkategori II, var Styrelsesrådet af den opfattelse, at det som følge af beslutningen om at harmonisere agency-begreberne ikke var nødvendigt at foretage ændringer af denne liste. Alle lister er offentliggjort på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Rapport om kortbetalinger i Europa

Den 22. marts 2019 tog Styrelsesrådet en rapport med titlen "Card payment in Europe – current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective" til efterretning og godkendte, at den blev offentliggjort på ECB's websted. I rapporten præsenteres Eurosystemets analyse af kortbetalingernes aktuelle status i Europa. Det fremhæves samtidig, at trods lovgivningsmæssige ændringer og betydelige teknologiske fremskridt, som har ændret vilkårene for kortbetalinger i væsentlig grad, er et harmoniseret, konkurrencedygtigt og innovativt korbetalingsområde endnu ikke en realitet i Europa. Rapporten indeholder Eurosystemets synspunkter på, hvad der kan gøres i den henseende.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 26. marts 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/12 på anmodning af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til tidligere indehavere af kvalificeret bankkredit i Slovenien

Den 27. marts 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/13 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om kravet om samtykke fra låntagere til overførsel af lån, som er sikret ved pant i fast ejendom til beboelse i Irland

Den 29. marts 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/14 på anmodning af formanden for Oireachtas' (det irske parlaments) blandede udvalg vedrørende finanser, offentlige udgifter og reformer og Taoiseach (den irske premierminister).

Corporate governance

Indstilling til posten som næstformand i ECB's tilsynsråd

Den 9. april 2019 indstillede Styrelsesrådet Yves Mersch, medlem af ECB's direktion, til posten som næstformand i ECB's tilsynsråd. En pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Stillingsopslag i forbindelse med udvælgelsen af ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet

Den 9. april 2019 godkendte Styrelsesrådet stillingsopslaget i forbindelse med udvælgelsen af indtil tre ECB-repræsentanter til Tilsynsrådet. I overensstemmelse med afgørelse ECB/2014/4 om udnævnelsen af repræsentanter for Den Europæiske Centralbank til Tilsynsrådet udnævnes ECB's repræsentanter blandt personer, som er værdige i almindeligt omdømme, og som har erfaring inden for bankvæsen og finansielle anliggender. Stillingsopslaget offentliggøres snart på ECB's websted med en ansøgningsfrist på fire uger.

Banktilsyn

Offentliggørelse af SREP-brochuren for 2018

Den 1. april 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre det samlede resultat af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) i 2018. Brochuren indeholder en oversigt over resultaterne af SREP 2018, for så vidt angår de samlede SREP-scorer i forhold til 2017-cyklen, et samlet overblik over efterspørgslen efter CET1 samt yderligere elementer i relation til SREP-foranstaltninger. Hertil kommer, i lighed med tidligere års publikationer, at SREP-brochuren for 2018 indeholder en oversigt over retsgrundlaget for SREP-afgørelserne og et overblik over den metodologi, som ligger bag SREP-vurderingen. Brochuren er sammen med en pressemeddelelse herom offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Iværksættelse af en offentlig høring om forslag til ændring af rammerne for ECB's tilsynsgebyrer

Den 4. april 2019 besluttede Styrelsesrådet at iværksætte en offentlig høring om ændring af rammerne for ECB's tilsynsgebyrer. I denne sammenhæng godkendte Styrelsesrådet dokumentationen, som bliver grundlaget for den offentlige høring, nemlig et udkast til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1163/2014 om tilsynsgebyrer samt høringsdokumentet. Styrelsesrådet besluttede endvidere at offentliggøre de kommentarer, som var indkommet i sammenhæng med den første offentlige høring, der fandt sted i 2017. Alle dokumenter findes på ECB's banktilsynswebsted.

  1. [1]Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (Retningslinjen om dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60).
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt