Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Huhtikuu 2019

Viestintä

Eurojärjestelmän velkapaperiohjelmasta saamien tuottojen julkistaminen

EKP:n neuvosto antoi 22.3.2019 luvan julkaista EKP:n verkkosivuilla EKP:n vastauksen Euroopan parlamentin päätöslauselmaan EKP:n vuosikertomuksesta 2017. Vastaukseen päätettiin sisällyttää myös tiedot tuotoista, joita eurojärjestelmälle kertyi vuosina 2010–2017 velkapaperiohjelmassa ostetuista Irlannin, Kreikan, Espanjan, Italian ja Portugalin velkapapereista, sekä odotetuista tuotoista vuodesta 2018 ohjelman loppuun. EKP:n vastaus julkaistiin EKP:n verkkosivuilla samanaikaisesti kuin EKP:n vuoden 2018 vuosikertomus.

Rahapolitiikka

EKP:n päätös keskuspankkirahoituksen kiellosta ja suuntaviivat kansallisten keskuspankkien tasehallintatoimista

EKP:n neuvosto antoi 9.4.2019 suuntaviivat EKP/2019/7 kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (uudelleenlaadittu) sekä päätöksen EKP/2019/8 keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta ja kansallisten keskuspankkien maksamista koroista valtion talletuksille annetun päätöksen EKP/2014/8 muuttamisesta. Säädösmuutokset perustuvat keskuspankkien kotimaisia tasehallintatoimia koskevien periaatteiden säännöllisen tarkistuksen tuloksiin. Uudet säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne ovat jo luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

Arvopaperistamisasetuksen tiedonantovelvoitteiden huomioiminen eurojärjestelmän vakuushallinnassa

EKP:n neuvosto päätti 22.3.2019 muuttaa eurojärjestelmän vakuuskelpoisuuskriteerejä siten, että niissä otetaan huomioon 1.1.2019 voimaan tulleet asetuksen (EU) N:o 2017/2402 (ns. arvopaperistamisasetus) mukaiset tiedonantovaatimukset ja arvopaperistamisrekisterien rekisteröintimenettelyt. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Valtiosidonnaisen laitoksen käsitteiden yhdenmukaistaminen eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutuksessa

EKP:n neuvosto päätti 26.3.2019 yhdenmukaistaa edelleen valtiosidonnaisen laitoksen käsitteitä eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutuksessa yhtenäistämällä vakuushallinnassa käytetyn tunnustetun valtiosidonnaisen laitoksen ja julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa käytetyn hyväksyttävän valtiosidonnaisen laitoksen kriteerit. Eurojärjestelmän rahapolitiikan kehykseen sisällytetään yhdenmukainen ja yhteisiin laatukriteereihin perustuva valtiosidonnaisten laitosten luettelo, ja rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettuihin ns. yleisasiakirjasuuntaviivoihin[1] lisätään viittaus luetteloon. Luettelossa oleviin laitoksiin ei sovelleta uusia pankkien vakuudettomien joukkolainojen hyväksyttävyyskriteerejä (artikla 81 a) eikä keskittymärajoja (artikla 141). Lisäksi kaikki luettelossa olevat laitokset hyväksytään liikkeeseenlaskijoiksi julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa. EKP:n neuvosto päätti myös, että vain tietyt määrälliset kriteerit täyttävät laitokset sijoitetaan aliarvostusluokkaan II. Yhdenmukaistettu valtiosidonnaisten laitosten luettelo julkaistaan EKP:n verkkosivuilla, ja kunkin laitoksen kohdalla todetaan, täyttääkö se aliarvostusluokkaan II sijoittamisen määrälliset kriteerit. Muutokset sisällytetään yleisasiakirjasuuntaviivojen tulevaan tarkistukseen.

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat, monenvälisiksi kehityspankeiksi tai kansainvälisiksi organisaatioiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat sekä valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat (aliarvostusluokka II)

EKP:n neuvosto päätti 26.3.2019 vuotuisen arviointinsa perusteella pitää ennallaan luettelon eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi kelpaavien omaisuuserien hyväksytyistä ei-säännellyistä markkinoista sekä luettelon monenvälisiksi kehityspankeiksi tai kansainvälisiksi organisaatioiksi luokitelluista liikkeeseenlaskijoista. Lisäksi EKP:n neuvosto katsoi, että koska se oli päättänyt yhdenmukaistaa valtiosidonnaisen laitoksen käsitteitä, myöskään luetteloa aliarvostusluokkaan II kuuluvista valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitelluista liikkeeseenlaskijoista ei ollut tarpeen muuttaa. Kaikki luettelot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Raportti korttimaksamisesta EU:ssa

EKP:n neuvosto tutustui 22.3.2019 korttimaksamisen nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä koskevaan eurojärjestelmän raporttiin ”Card payment in Europe – current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective” ja antoi luvan julkaista sen EKP:n verkkosivuilla. Raportissa korostetaan eurojärjestelmän analyysin pohjalta, että vaikka lainsäädäntömuutokset ja huomattavat tekniset edistysaskeleet ovat muokanneet korttimaksamisen kenttää merkittävästi, Eurooppaan ei edelleenkään ole saatu luotua yhtenäistä, kilpailukykyistä ja innovatiivista korttimaksualuetta. Raportissa esitetään myös eurojärjestelmän näkemyksiä siitä, mitä asiassa olisi tehtävissä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen hallintorakenteen muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 26.3.2019 Belgian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/12.

EKP:n lausunto vaatimusten mukaisten pankkien vastuiden entisten oikeudenhaltijoiden oikeussuojasta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 27.3.2019 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/13.

EKP:n lausunto lainanottajien suostumuksen vaatimisesta asunto-omaisuusvakuudellisten lainojen siirroille Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 29.3.2019 Irlannin parlamentin valtiovarain-, julkismeno- ja uudistusvaliokunnan puheenjohtajan sekä Irlannin pääministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/14.

Hallinto ja valvonta

EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen

EKP:n neuvosto asetti 9.4.2019 EKP:n johtokunnan jäsenen Yves Merschin ehdolle EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Hakuilmoitus valvontaelimeen valittavista EKP:n edustajista

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.4.2019 ilmoituksen, jolla haetaan enintään kolmea EKP:n edustajaa valvontaelimeen. Euroopan keskuspankin edustajien nimittämisestä valvontaelimeen annetun päätöksen EKP/2014/4 mukaisesti valvontaelimeen nimitettävät EKP:n edustajat valitaan henkilöistä, joilla on arvostettu asema sekä kokemusta pankkitoiminnasta ja rahataloudesta. Hakuilmoitus julkaistaan piakkoin EKP:n verkkosivuilla, ja hakuaika on neljä viikkoa.

Pankkivalvonta

Vuoden 2018 valvojan arviointiprosessin tulokset

EKP:n neuvosto jätti 1.4.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista vuoden 2018 valvojan arviointiprosessin kokonaistulokset. Julkaisu sisältää yhteenvedon vuoden 2018 arviointiprosessissa saaduista kokonaispisteistä verrattuna edellisvuoteen, yhteenlasketuista ydinpääomavaatimuksista sekä muista valvonta-arvion pohjalta tarvittavista toimista. Aiempien vuosien tapaan tulosjulkaisu sisältää myös menetelmäkuvauksen, jossa esitetään valvonta-arviopäätösten oikeusperusta ja käydään läpi arviointimenetelmät. Tulosjulkaisu ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Julkinen kuuleminen EKP:n valvontamaksuasetuksen muutoksista

EKP:n neuvosto päätti 4.4.2019 käynnistää julkisen kuulemisen EKP:n valvontamaksuasetukseen ehdotetuista muutoksista. Samassa yhteydessä se hyväksyi kuulemisasiakirjan, joka sisältää luonnoksen valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muutosasetukseksi sekä selvityksen muutoksista. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti julkaista vastaukset, jotka saatiin aiheesta vuonna 2017 järjestettyyn ensimmäiseen kuulemiseen. Kaikki asiakirjat ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

  1. [1]Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60).
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle