Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2019

Avalikud suhted

Eurosüsteemi poolt väärtpaberituruprogrammi kaudu saadud tulu avalikustamine

22. märtsil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada EKP veebilehel EKP tagasiside Euroopa Parlamendi märkustele, mis on esitatud parlamendi resolutsioonis EKP 2017. aasta aruande kohta. Tagasiside avaldamise raames otsustas nõukogu avalikustada eurosüsteemi poolt väärtpaberituruprogrammi kaudu Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Itaalia ja Portugali portfellidelt aastatel 2010–2017 teenitud tulu ning ka eeldatava tulu alates 2018. aastast kuni programmi täieliku lõppemiseni. EKP tagasiside Euroopa Parlamendi märkustele avaldati EKP veebilehel koos EKP 2018. aasta aruandega.

Rahapoliitika

EKP otsus rahastamise keelu kohta ning EKP suunis varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt

9. aprillil 2019 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2019/7 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (uuesti sõnastatud) ja otsuse EKP/2019/8, millega muudetakse otsust EKP/2014/8 rahastamise keelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades. Õigusaktides tehtud muudatused kajastavad varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise raamistiku korralise läbivaatamise tulemusi. Kõnealused õigusaktid on kättesaadavad EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Turuoperatsioonid

Väärtpaberistamise määruses sätestatud avalikustamisnõuete kaasamine eurosüsteemi tagatisvarade raamistikku

22. märtsil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse kohandada eurosüsteemi tagatisvarade raamistiku kõlblikkuskriteeriumeid, et võtta arvesse alates 1. jaanuarist 2019 kohaldatavaid avalikustamisnõudeid ja väärtpaberistamise registrite registreerimisprotsessi, mis on sätestatud väärtpaberistamiste regulatiivses raamistikus (vt määrus (EL) nr 2017/2402; väärtpaberistamise määrus). Täpsemat teavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Asutuse mõiste ühtlustamine eurosüsteemi rahapoliitika raamistikus

26. märtsil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse veelgi ühtlustada eurosüsteemi rahapoliitika raamistikus praegu kasutusel olevat asutuse mõistet ning kooskõlastada kriteeriumid, millest lähtutakse tunnustatud asutuste puhul tagatisvarade raamistikus ning avaliku sektori väärtpaberite ostukavas osaleda võivate asutuste puhul. Sel eesmärgil koostatakse eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku jaoks asutuste ühtlustatud loend, mis põhineb ühistel kvalitatiivsetel kriteeriumitel, millele viidatakse ka ülddokumentatsiooni suunises[1]. Asjaomaste asutuste suhtes ei kohaldata tagamata pangavõlakirjade uusi kõlblikkuskriteeriumeid (artikkel 81a) ja piiranguid (artikkel 141). Samuti on kõik ühtlustatud loetellu kuuluvad asutused kõlblikud osalema avaliku sektori väärtpaberite ostukavas. EKP nõukogu otsustas ka, et II väärtuskärpeklassi liigitatakse üksnes teatavatele kvantitatiivsetele kriteeriumitele vastavad asutused. Asutuste ühtlustatud loetelu avaldatakse EKP veebilehel ning iga asutuse kohta märgitakse ka, kas on täidetud II väärtuskärpeklassi liigitamise kriteeriumid. Muudatusi võetakse arvesse ülddokumentatsiooni suunise eelseisval ajakohastamisel.

Aktsepteeritavate reguleerimata turgude ning mitmepoolseteks arengupankadeks või rahvusvahelisteks organisatsioonideks ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks (II väärtuskärpeklass) liigitatud emitentide iga-aastane läbivaatamine

26. märtsil 2019 otsustas EKP nõukogu asjaomaste loetelude iga-aastase läbivaatamise järel jätta muutmata aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu (eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kõlblike varade puhul) ning mitmepoolseteks arengupankadeks või rahvusvahelisteks organisatsioonideks liigitatud emitentide loetelu. Samuti otsustas nõukogu, et kuna otsustati ühtlustada asutuste mõistet, ei ole vaja teha muudatusi ka II väärtuskärpeklassi kuuluvate asutusteks liigitatud emitentide loetelus. Kõik loetelud on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Aruanne kaardimaksete kohta Euroopas

22. märtsil 2019 tutvus EKP nõukogu aruandega „Card payment in Europe – current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective” ning andis loa avaldada see EKP veebilehel. Aruanne sisaldab eurosüsteemi analüüsi kaardimaksete praeguse olukorra kohta Euroopas ning selles rõhutatakse, et ehkki seadusandlike muudatuste ja ulatusliku tehnoloogilise arengu tulemusel on kaardimaksete keskkonnas toimunud märkimisväärsed muudatused, ei ole ühtlustatud, konkurentsivõimeline ja uuenduslik Euroopa kaardimaksete piirkond ikka veel teoks saanud. Aruanne sisaldab eurosüsteemi seisukohti võimalike edasiste sammude kohta.

Õigusaktid

EKP arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique juhtimisstruktuuri muudatuste kohta

26. märtsil 2019 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/12.

EKP arvamus pankade erikohustuste subjektidele antava õiguskaitse kohta Sloveenias

27. märtsil 2019 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/13.

EKP arvamus kohustuse kohta saada laenusaaja nõusolek eluaseme hüpoteeklaenude ülekandmisel Iirimaal

29. märtsil 2019 võttis EKP nõukogu Iirimaa parlamendi rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformi ühiskomisjoni esimehe ning Iirimaa peaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/14.

Üldjuhtimine

EKP järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine

9. aprillil 2019 tegi EKP nõukogu ettepaneku nimetada EKP juhatuse liige Yves Mersch EKP järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Teade ametikoha täitmise kohta: EKP esindajate valimine järelevalvenõukogusse

9. aprillil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks ametikoha täitmise teate järelevalvenõukogusse kuni kolme EKP esindaja valimiseks. Kooskõlas otsusega EKP/2014/4 (Euroopa Keskpanga esindajate ametisse nimetamise kohta järelevalvenõukogus) valitakse EKP esindajad järelevalvenõukogusse isikute hulgast, kes on raha- ja pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega. Ametikoha täitmise teade avaldatakse peatselt EKP veebilehel ning avalduste esitamiseks on aega neli nädalat.

Pangandusjärelevalve

2018. aasta SREPi väljaande avaldamine

1. aprillil 2019 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2018. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) koondtulemused. Väljaanne sisaldab 2018. aasta SREPi ülevaadet, mis hõlmab SREPi punktisummade koondandmeid võrdluses 2017. aasta tsükliga, esimese taseme põhiomavahendite (CET1) nõuete koondnäitajat ning muude SREPi näitajatega seotud teavet. Samamoodi kui varasemate aastate väljaanded sisaldab ka 2018. aasta SREPi väljaanne ülevaadet SREPi otsuste õiguslikest alustest ning SREPi hindamismetoodikast. Väljaanne koos asjakohase pressiteatega on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Avalik konsultatsioon EKP järelevalvetasude raamistiku muudatusettepanekute kohta

4. aprillil 2019 otsustas EKP nõukogu algatada avaliku konsultatsiooni EKP järelevalvetasude raamistiku muutmise kohta. Sellega seoses kiitis EKP nõukogu heaks avaliku konsultatsiooni teemaks olevad dokumendid. Nendeks on konsultatsioonidokument ning eelnõu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta. Samuti otsustas EKP nõukogu avaldada selle teema käsitlemiseks 2017. aastal korraldatud esimese konsultatsiooni käigus saadud märkused. Kõik dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

  1. [1]Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis; EKP/2014/60).
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid