Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2019

Komunikacja zewnętrzna

Ujawnienie danych o przychodach Eurosystemu z programu dotyczącego rynków papierów wartościowych

22 marca 2019 Rada Prezesów zatwierdziła publikację na stronie internetowej EBC jego odpowiedzi na uwagi Parlamentu Europejskiego przedstawione w rezolucji w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2017. Postanowiła udostępnić między innymi informacje o przychodach Eurosystemu osiągniętych w programie dotyczącym rynków papierów wartościowych (SMP) w latach 2010–2017 na portfelach papierów irlandzkich, greckich, hiszpańskich, włoskich i portugalskich oraz o przychodach przewidywanych na okres od 2018 do pełnej amortyzacji SMP. Odpowiedź EBC na uwagi Parlamentu opublikowano na stronie internetowej EBC wraz z jego raportem rocznym za rok 2018.

Polityka pieniężna

Decyzja EBC w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz wytyczne EBC w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne

9 kwietnia 2019 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2019/7 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (wersja przekształcona) oraz decyzję EBC/2019/8 zmieniającą decyzję EBC/2014/8 w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz oprocentowania depozytów sektora publicznego w krajowych bankach centralnych. Zmiany tych aktów są wynikiem regularnego przeglądu ram prawnych regulujących krajowe operacje zarządzania aktywami i pasywami. Oba akty zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Wprowadzenie wymogów informacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji w systemie zabezpieczeń Eurosystemu

22 marca 2019 Rada Prezesów podjęła decyzję o dostosowaniu kryteriów kwalifikacji w systemie zabezpieczeń Eurosystemu do wymogów informacyjnych i procesu rejestracji dotyczących repozytoriów sekurytyzacji określonych w przepisach o sekurytyzacjach obowiązujących od 1 stycznia 2019 (zob. rozporządzenie (UE) nr 2017/2402 (rozporządzenie w sprawie sekurytyzacji)). Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej EBC.

Harmonizacja pojęcia agencji w ramach prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu

26 marca 2019 Rada Prezesów podjęła decyzję o dalszej harmonizacji pojęcia „agencja” występującego obecnie w ramach prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu przez ujednolicenie kryteriów stosowanych do uznanych agencji w systemie zabezpieczeń i agencji kwalifikujących się do programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP). W tym celu w ramach prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu zostanie wprowadzona zharmonizowana lista agencji oparta na wspólnych kryteriach jakościowych określonych w wytycznych „dokumentacja ogólna”[1]. Agencje te będą zwolnione z nowych kryteriów kwalifikacji dotyczących niezabezpieczonych obligacji bankowych (art. 81a) oraz limitów koncentracji takich obligacji (art. 141). Ponadto wszystkie agencje ze zharmonizowanej listy będą się kwalifikować do programu PSPP. Rada Prezesów postanowiła też wprowadzić zestaw kryteriów ilościowych do ustalania, które agencje należy zaliczyć do drugiej kategorii redukcji wartości. Będą do niej zaliczane jedynie agencje spełniające te kryteria. Zharmonizowana lista agencji zostanie opublikowana na stronie internetowej EBC, ze wskazaniem, czy poszczególne agencje spełniają kryteria ilościowe dla drugiej kategorii redukcji wartości. Uchwalone zmiany zostaną uwzględnione w najbliższej aktualizacji wytycznych „dokumentacja ogólna”.

Coroczny przegląd akceptowanych rynków nieregulowanych, emitentów zaklasyfikowanych jako wielostronne banki rozwoju lub organizacje międzynarodowe oraz emitentów zaklasyfikowanych jako agencje należące do drugiej kategorii redukcji wartości

26 marca 2019 Rada Prezesów, po corocznym przeglądzie wspominanych list, podjęła decyzję o niewprowadzaniu zmian na liście akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz na liście emitentów zaklasyfikowanych jako wielostronne banki rozwoju lub organizacje międzynarodowe. Jeśli chodzi o listę emitentów zaklasyfikowanych jako agencje należące do drugiej kategorii redukcji wartości, w wyniku decyzji o harmonizacji pojęcia agencji Rada Prezesów uznała, że nie ma konieczności jej zmieniania. Wszystkie listy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Raport o płatnościach kartowych w Europie

22 marca 2019 Rada Prezesów zapoznała się z raportem Card payment in Europe – current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective (Płatności kartowe w Europie – obecna sytuacja i perspektywy z punktu widzenia Eurosystemu) oraz zatwierdziła jego publikację na stronie internetowej EBC. W raporcie przedstawiono przeprowadzoną przez Eurosystem analizę obecnej sytuacji w zakresie płatności kartowych w Europie. Podkreślono, że pomimo zmian prawnych i znacznego postępu technicznego, który bardzo zmienił warunki dla takich płatności, w Europie nadal nie powstał ujednolicony, konkurencyjny i innowacyjny obszar płatności kartowych. Raport zawiera opinię Eurosystemu o możliwych działaniach w tym względzie.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian w strukturze zarządzania Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/12 w dniu 26 marca 2019 na wniosek Ministra Finansów Belgii.

Opinia EBC w sprawie sądowej ochrony praw przysługujących byłym posiadaczom kwalifikowanych zobowiązań banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/13 w dniu 27 marca 2019 na wniosek słoweńskiego Ministerstwa Finansów.

Opinia EBC w sprawie wymogu uzyskania zgody kredytobiorcy na przeniesienie kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/14 w dniu 29 marca 2019 na wniosek przewodniczącego Wspólnego Komitetu ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform Parlamentu Irlandii oraz premiera Irlandii.

Zarządzanie wewnętrzne

Nominacja wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC

9 kwietnia 2019 Rada Prezesów zaproponowała kandydaturę członka Zarządu EBC Yves’a Merscha na wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli EBC do Rady ds. Nadzoru

9 kwietnia 2019 Rada Prezesów zatwierdziła tekst ogłoszenia o naborze maksymalnie trzech przedstawicieli EBC do Rady ds. Nadzoru. Zgodnie z decyzją EBC/2014/4 w sprawie mianowania przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego w Radzie ds. Nadzoru są oni wybierani spośród osób o uznanej pozycji i z doświadczeniem w bankowości i finansach. Ogłoszenie o naborze, z czterotygodniowym terminem składania zgłoszeń, zostanie wkrótce opublikowane na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Publikacja informatora o SREP z 2018

1 kwietnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie sumarycznych wyników procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) za rok 2018. Informator przedstawia zestawienie wyników procesu SREP za 2018 w formie łącznej punktacji SREP w porównaniu z cyklem nadzorczym z 2017, podsumowanie zapotrzebowania na kapitał podstawowy Tier I i dodatkowe informacje dotyczące środków SREP. Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera przywołanie podstawy prawnej decyzji SREP oraz opis metodologii oceny w ramach procesu SREP. Informator wraz z komunikatem prasowym udostępniono na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat proponowanych zmian w systemie opłat nadzorczych EBC

4 kwietnia 2019 Rada Prezesów podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących zmian w systemie opłat nadzorczych EBC. Zatwierdziła w związku z tym odnośną dokumentację, mianowicie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych oraz dokument konsultacyjny. Ponadto postanowiła opublikować uwagi otrzymane podczas pierwszej rundy konsultacji publicznych na ten temat, przeprowadzonej w 2017. Cała dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

  1. [1]Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (wytyczne „dokumentacja ogólna”) (EBC/2014/60).
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami