Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. balandžio mėn.

Informacija visuomenei

Skelbiamos Eurosistemos pajamos, susijusios su vertybinių popierių rinkų programa

2019 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba pritarė, kad ECB atsakymas į Europos Parlamento rezoliucijoje dėl ECB 2017 metų ataskaitos išdėstytas pastabas būtų paskelbtas ECB interneto svetainėje. Valdančioji taryba nusprendė kartu su šiuo atsakymu paskelbti informaciją apie pajamas iš Airijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos vertybinių popierių portfelių pagal Eurosistemos vertybinių popierių rinkų programą (VPRP) 2010–2017 m. ir numatomas pajamas nuo 2018 m. iki tol, kol VPRP bus visiškai amortizuota. ECB atsakymas Europos Parlamentui buvo paskelbtas ECB interneto svetainėje kartu ECB 2018 metų ataskaita.

Pinigų politika

ECB sprendimas dėl piniginio finansavimo draudimo ir ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų

2019 m. balandžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2019/7 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (naują redakciją) ir Sprendimą ECB/2019/8, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/8 dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose. Pakeitimai teisės aktuose padaryti atlikus reguliarią vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo sistemos peržiūrą. Teisės aktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Juos galima rasti ir ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamente nustatytų reikalavimų dėl informacijos atskleidimo įtraukimas į Eurosistemos įkaito sistemą

2019 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti Eurosistemos įkaito sistemos tinkamumo kriterijus, kad jie atitiktų informacijos atskleidimo ir pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklų registravimo tvarkos reikalavimus, numatytus pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomą pakeitimų vertybiniais popieriais reguliavimo sistemą (žr. Reglamentą (ES) Nr. 2017/2402 (Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas)). Išsamesnė informacija pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Agentūrų sąvokų Eurosistemos pinigų politikos sistemoje derinimas

2019 m. kovo 26 d. Valdančioji taryba nusprendė dar labiau suderinti šiuo metu Eurosistemos pinigų politikos sistemoje naudojamas agentūrų sąvokas ir kriterijus, taikomus pripažintoms agentūroms įkaito sistemoje ir agentūroms, atitinkančioms dalyvavimo viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programoje (VSPP) reikalavimus. Todėl Eurosistemos pinigų politikos sistemoje bus suderintas agentūrų sąrašas, sudarytas remiantis tam tikrais bendrais kokybiniais kriterijais. Jie bus nurodyti Bendrųjų dokumentų gairėse[1]. Šioms agentūroms nebus taikomi neužtikrintųjų banko obligacijų nauji tinkamumo kriterijai (81a straipsnis) ir neužtikrintųjų banko obligacijų koncentracijos apribojimas (141 straipsnis). Be to, visos į šį sąrašą įtrauktos agentūros bus tinkamos dalyvauti VSPP. Valdančioji taryba taip pat nusprendė taikyti tam tikrus kiekybinius kriterijus, padėsiančius nustatyti, kurios agentūros priskirtinos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos. Prie jos bus priskiriamos tik šiuos kiekybinius kriterijus atitinkančios agentūros. Suderintas agentūrų sąrašas bus paskelbtas ECB interneto svetainėje. Prie kiekvienos agentūros bus nurodyta, ar ji atitinka priskyrimo prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos kiekybinius kriterijus. Šie pakeitimai bus įtraukti atliekant numatytą Bendrųjų dokumentų gairių atnaujinimą.

Priimtinų nereguliuojamų rinkų, emitentų, klasifikuojamų kaip daugiašaliai plėtros bankai arba tarptautinės organizacijos, ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, metinė peržiūra

2019 m. kovo 26 d. Valdančioji taryba, atlikusi kasmetinę sąrašų peržiūrą, nusprendė nekeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijoms įkaitu tinkamo turto priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašo ir emitentų, klasifikuojamų kaip daugiašaliai plėtros bankai arba tarptautinės organizacijos, sąrašo. Atsižvelgdama į savo sprendimą dėl agentūrų sąvokų suderinimo, Valdančioji taryba nutarė, kad emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, priskirtos prie II-os įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, sąrašo keisti nereikia. Visi sąrašai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Ataskaita apie mokėjimus kortele Europoje

2019 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba susipažino su ataskaita „Mokėjimai kortele Europoje. Esama padėtis ir ateities perspektyvos – Eurosistemos požiūris“ ir pritarė jos paskelbimui ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje pateikta Eurosistemos atliktos mokėjimų kortele Europoje dabartinės padėties analizė. Pabrėžiama, kad, nepaisant teisės aktų pakeitimų ir didelės technologijų pažangos, gerokai pakeitusios mokėjimų kortele aplinką, vis dar neturime suderintos, konkurencingos ir šiuolaikiškos Europos mokėjimų kortele erdvės. Ataskaitoje pristatyta Eurosistemos nuomonė, ką galima nuveikti šiuo klausimu.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique valdymo struktūros pakeitimų

2019 m. kovo 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/12 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos Slovėnijoje

2019 m. kovo 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/13 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl reikalavimo gauti paskolos gavėjų sutikimą perleisti paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka, Airijoje

2019 m. kovo 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/14 Airijos nacionalinio parlamento (Oireachtas) Jungtinio finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komiteto bei Airijos ministro pirmininko (Taoiseach) prašymu.

ECB valdymas

ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

2019 m. balandžio 9 d. Valdančioji taryba pasiūlė skirti ECB vykdomosios valdybos narį Yvesą Merschą ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pranešimas dėl ECB atstovų Priežiūros valdyboje atrankos

2019 m. balandžio 9 d. Valdančioji taryba patvirtino pranešimą apie laisvas vietas – siekiama atrinkti iki trijų ECB atstovų Priežiūros valdyboje. Sprendime ECB/2014/4 dėl Europos Centrinio Banko atstovų Priežiūros valdyboje skyrimo nustatyta, kad į Priežiūros valdybą skiriami ECB atstovai bus atrinkti iš pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį bankininkystės ir finansų srityse turinčių kandidatų. Pranešimas apie laisvas vietas netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje. Paraiškas bus galima teikti keturias savaites.

Bankų priežiūra

Skelbiamas 2018 m. SREP bukletas

2019 m. balandžio 1 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti 2018 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendrus rezultatus. Buklete apžvelgiami 2018 m. SREP rezultatai, lyginant šių metų bendrus SREP balus su 2017 m. ciklu. Jame taip pat pateikiama bendra CET 1 poreikio ir kitų su SREP priemonėmis susijusių aspektų apžvalga. Kaip ir ankstesniuose leidiniuose, 2018 m. SREP buklete apžvelgtas SREP sprendimų teisinis pagrindas ir metodika, pagal kurią atliekamas SREP vertinimas. Bukletas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Pradedamos viešos konsultacijos dėl siūlomų ECB priežiūros mokesčio sistemos pakeitimų

2019 m. balandžio 4 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti viešas konsultacijas dėl ECB priežiūros mokesčio sistemos pakeitimų. Ji patvirtino dokumentus, dėl kurių pradedamos viešos konsultacijos, t. y. Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių, projektą ir konsultacijų dokumentą. Valdančioji taryba taip pat nusprendė paskelbti pastabas, gautas per 2017 m. vykusias pirmas viešas konsultacijas šiuo klausimu. Visi dokumentai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

  1. [1]2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60).
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai