Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2019

Externe communicatie

Bekendmaking van de baten van het Eurosysteem in verband met het programma voor de effectenmarkten

Op 22 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur de publicatie op de ECB-website goedgekeurd van de feedback van de ECB op de punten die het Europees Parlement aanvoerde in zijn resolutie over het ECB Jaarverslag 2017. Als onderdeel van deze feedback heeft de Raad van Bestuur besloten de tussen 2010 en 2017 gegenereerde baten van het Eurosysteem op de Ierse, Griekse, Spaanse, Italiaanse en Portugese portefeuilles van het programma voor de effectenmarkten (Securities Markets Programme – SMP) openbaar te maken, evenals de van 2018 tot de volledige beëindiging van het SMP verwachte inkomsten. De feedback van de ECB aan het Europees Parlement werd samen met het Jaarverslag 2018 van de ECB gepubliceerd op de website van de ECB.

Monetair beleid

Besluit van de ECB betreffende het verbod op monetaire financiering en Richtsnoer van de ECB betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken

Op 9 april 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2019/7 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (herschikking) en aan Besluit ECB/2019/8 tot wijziging van Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's bij nationale centrale banken. De veranderingen van de rechtshandelingen zijn het gevolg van een periodieke evaluatie van het kader voor nationale beheertransacties inzake activa en passiva. Deze rechtshandelingen worden in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Markttransacties

Opname van de openbaarmakingsverplichtingen van de securitisatieverordening in het onderpandkader van het Eurosysteem

Op 22 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten de beleenbaarheidscriteria in het onderpandkader van het Eurosysteem aan te passen, met het oog op de openbaarmakingsverplichtingen en het registratieproces voor securitisatieregisters die zijn vastgesteld in het sedert 1 januari 2019 geldend regelgevend kader voor securitisaties (zie Verordening (EU) nr. 2017/2402 – de securitisatieverordening). Nadere informatie is te vinden in een persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Harmonisatie van de begrippen betreffende agentschappen in het monetairbeleidskader van het Eurosysteem

Op 26 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten de momenteel in het monetairbeleidskader van het Eurosysteem gebruikte begrippen voor agentschappen verder te harmoniseren en de criteria voor de erkenning van agentschappen in het onderpandkader af te stemmen op die voor agentschappen die in aanmerking komen voor het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (Public Sector Purchase Programme – PSPP). Daartoe zal het monetairbeleidskader van het Eurosysteem beschikken over een geharmoniseerde lijst van agentschappen, op basis van een reeks gemeenschappelijke kwalitatieve criteria waarnaar verwezen wordt in het richtsnoer algemene documentatie[1]. Deze agentschappen zullen vrijgesteld worden van de nieuwe beleenbaarheidscriteria voor niet door zekerheden gedekte bankobligaties (artikel 81, lid 1) en de concentratiegrenswaarde voor niet door zekerheden gedekte bankobligaties (artikel 141). Bovendien zullen alle agentschappen op de geharmoniseerde lijst in aanmerking komen voor het PSPP. Tot slot heeft de Raad van Bestuur besloten een reeks kwantitatieve criteria toe te passen om te bepalen welke agentschappen moeten worden toegewezen aan haircutcategorie II. Alleen agentschappen die voldoen aan de kwantitatieve criteria zullen worden toegewezen aan haircutcategorie II. De geharmoniseerde lijst van agentschappen wordt gepubliceerd op de website van de ECB. Daarbij wordt voor elk agentschap vermeld of voldaan is aan de kwantitatieve criteria voor haircutcategorie II. Deze veranderingen zullen worden opgenomen in de aanstaande actualisering van het richtsnoer algemene documentatie.

Jaarlijkse herziening van erkende niet-gereguleerde markten, van emittenten die als multilaterale ontwikkelingsbank of internationale organisatie worden geclassificeerd en van emittenten die worden geclassificeerd als agentschappen in haircutcategorie II

Op 26 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten, naar aanleiding van zijn jaarlijkse toetsing van deze lijsten, de lijst van erkende niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem en de lijst van emittenten die als multilaterale ontwikkelingsbank of internationale organisatie worden geclassificeerd ongewijzigd te laten. Met betrekking tot de lijst van als agentschap in haircutcategorie II geclassificeerde emittenten, heeft de Raad van Bestuur naar aanleiding van zijn besluit om de agentschapsconcepten te harmoniseren, geoordeeld dat er geen veranderingen in de lijst nodig waren. Alle lijsten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Rapport over kaartbetalingen in Europa

Op 22 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van een rapport over kaartbetalingen in Europa (Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective), en ingestemd met de publicatie ervan op de website van de ECB. Het rapport bevat een analyse van het Eurosysteem over de huidige situatie van kaartbetalingen in Europa en benadrukt dat er nog geen sprake is van een geharmoniseerde, concurrerende en innovatieve Europese betaalkaartenmarkt, ondanks veranderingen in de wetgeving en aanzienlijke technologische ontwikkelingen die het landschap voor kaartbetalingen significant hebben hertekend. Het rapport belicht de standpunten van het Eurosysteem over wat hieraan gedaan kan worden.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB betreffende de governancestructuur van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Op 26 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/12.

Advies van de ECB inzake rechtsbescherming voor voormalige houders van in aanmerking komend bankkrediet in Slovenië

Op 27 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/13.

Advies van de ECB inzake het eisen van toestemming van kredietnemers voor de overdracht van door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gedekte leningen in Ierland

Op 29 maart 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de voorzitter van het Gemengd Comité voor Financiën, Overheidsuitgaven en Hervorming, een comité van de Oireachtas (Iers nationaal parlement), en de Taoiseach (Ierse premier), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/14.

Corporate governance

Benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB

Op 9 april 2019 heeft de Raad van Bestuur Yves Mersch, directielid van de ECB, voorgedragen als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Kennisgeving van de vacature voor vertegenwoordigers van de ECB in de Raad van Toezicht

Op 9 april 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de kennisgeving van de vacature voor de selectie van maximaal drie vertegenwoordigers van de ECB in de Raad van Toezicht. In overeenstemming met Besluit ECB/2014/4 betreffende de benoeming van vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank in de Raad van Toezicht, zullen de in de Raad van Toezicht benoemde vertegenwoordigers van de ECB worden geselecteerd uit kandidaten met erkende kwalificatie en ervaring in het bankwezen en financiële aangelegenheden. De kennisgeving van de vacature wordt weldra gepubliceerd op de website van de ECB. De termijn voor het indienen van de sollicitaties bedraagt vier weken.

Bankentoezicht

Publicatie van het SREP-boekje van 2018

Op 1 april 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de geaggregeerde uitkomsten te publiceren van de in 2018 uitgevoerde procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Het boekje omvat een overzicht van de uitkomsten van de SREP 2018, onder meer wat betreft de geaggregeerde SREP-scores ten opzichte van de cyclus van 2017, een algeheel overzicht van de CET1-eis en andere informatie in verband met SREP-maatregelen. In overeenstemming met de publicaties van de afgelopen jaren, bevat het SREP-boekje van 2018 bovendien een overzicht van de rechtsgrond van de SREP-besluiten, evenals van de methodologie die ten grondslag ligt aan de SREP-beoordeling. Het boekje en een persbericht hierover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Start van de openbare raadpleging over de voorgestelde wijzigingen van het kader voor toezichtsvergoedingen van de ECB

Op 4 april 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten een openbare raadpleging te starten betreffende wijzigingen van het toezichtsvergoedingenkader van de ECB. In dat verband heeft de Raad van Bestuur de documenten goedgekeurd op basis waarvan de raadpleging wordt gestart, namelijk een ontwerpverordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht en het raadplegingsdocument. De Raad van Bestuur heeft voorts besloten de opmerkingen te publiceren die werden ontvangen bij een eerste openbare consultatie over dit onderwerp in 2017. Alle documenten zijn beschikbaar op website van ECB-Bankentoezicht.

  1. [1]Richtsnoer (EU) nr. 2015/510 van de Europese Centrale Bank van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (richtsnoer algemene documentatie) (ECB/2014/60).
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media