Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

travanj 2019.

Obavještavanje javnosti

Objava podataka o prihodima Eurosustava povezanih s programom za tržišta vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 22. ožujka 2019. objavu ESB-ova Odgovora na informacije iz Rezolucije Europskog parlamenta o Godišnjem izvješću ESB-a za 2017. na mrežnim stranicama ESB-a. Upravno vijeće odlučilo je u sklopu te objave objaviti i prihode Eurosustava od programa za tržišta vrijednosnih papira ostvarene od irskog, grčkog, španjolskog, talijanskog i portugalskog portfelja od 2010. do 2017. i očekivane prihode od 2018. do potpune amortizacije tog programa. Odgovor ESB-a Europskom parlamentu objavljen je na mrežnim stranicama ESB-a zajedno s Godišnjim izvješćem ESB-a za 2018.

Monetarna politika

Odluka ESB-a o zabrani monetarnog financiranja i Smjernica ESB-a o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka

Upravno vijeće donijelo je 9. travnja 2019. Smjernicu ESB/2019/7 o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (preinaka) te Odluku ESB/2019/8 o izmjeni Odluke ESB/2014/8 o zabrani monetarnog financiranja i remuneracije državnih depozita od strane nacionalnih središnjih banaka. Izmjene tih pravnih akata proizlaze iz rezultata redovitog preispitivanja okvira kojim se uređuju domaće operacije upravljanja imovinom i obvezama. Pravni akti objavit će se u Službenom listu Europske unije i mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišne operacije

Uključenje zahtjeva za objavljivanje iz uredbe o sekuritizaciji u okvir Eurosustava za kolateral

Upravno vijeće odlučilo je 22. ožujka 2019. da će uskladiti kriterije prihvatljivosti u sklopu okvira Eurosustava za kolateral sa zahtjevima za objavljivanjem i postupkom za registraciju sekuritizacijskih repozitorija iz regulatornog okvira za sekuritizacije koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019. (vidi Uredbu (EU) br. 2017/2402 (uredba o sekuritizaciji)). Pojedinosti se mogu pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Usklađenje pojmova agencija u okviru monetarne politike Eurosustava

Upravno vijeće odlučilo je 26. ožujka 2019. dodatno uskladiti pojmove agencija koji se trenutačno upotrebljavaju u okviru monetarne politike Eurosustava usklađenjem kriterija koji se primjenjuju na priznate agencije u okviru za kolateral i agencije koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora. U tu svrhu okvir monetarne politike Eurosustava sadržavat će usklađen popis agencija koji će se zasnivati na skupu zajedničkih kvalitativnih kriterija na koje će se upućivati u smjernici o Općoj dokumentaciji[1]. Na te agencije neće se primjenjivati novi kriteriji prihvatljivosti za neosigurane bankovne obveznice (članak 81.a) i ograničenje koncentracije neosiguranih bankovnih obveznica (članak 141.). Osim toga, sve agencije na usklađenom popisu moći će sudjelovati u programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora. Naposljetku je Upravno vijeće odlučilo primijeniti skup kvantitativnih kriterija za utvrđivanje agencija koje bi trebalo rasporediti u kategoriju korektivnih faktora II. U kategoriju korektivnih faktora II rasporedit će se samo agencije koje ispunjavaju kvantitativne kriterije. Usklađeni popis agencija objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a, pri čemu će se za svaku agenciju reći je li ispunila kvantitativne kriterije za kategoriju korektivnih faktora II. Izmjene će biti uključene u posuvremenjenu verziju smjernice o Općoj dokumentaciji koja je u pripremi.

Godišnje preispitivanje prihvatljivih neuređenih tržišta, izdavatelja koji su klasificirani kao multilateralne razvojne banke ili međunarodne organizacije te izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II

Upravno vijeće odlučilo je 26. ožujka 2019. da će nakon provedenog godišnjeg preispitivanja popisa ostaviti nepromijenjen popis prihvatljivih neuređenih tržišta za imovinu prihvatljivu kao kolateral za operacije monetarne politike Eurosustava i popis izdavatelja koji su klasificirani kao multilateralne razvojne banke ili međunarodne organizacije. Što se tiče popisa izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II, zbog odluke o usklađenju pojmova agencija Upravno vijeće smatralo je da taj popis ne treba mijenjati. Svi se popisi mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izvješće o kartičnim plaćanjima u Europi

Upravno vijeće primilo je 22. ožujka 2019. na znanje izvješće pod nazivom »Kartična plaćanja u Europi – sadašnje stanje i budući izgledi: gledište Eurosustava« te je odobrilo njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. U izvješću se predstavlja analiza sadašnjeg stanja kartičnih plaćanja u Europi koju je proveo Eurosustav i naglašava činjenica da, unatoč zakonodavnim promjenama i znatnom razvoju tehnologije koji je uvelike promijenio okružje za kartična plaćanja, još nije ostvareno područje usklađenih, konkurentnih i inovativnih kartičnih plaćanja u Europi. U izvješću se iznose mišljenja Eurosustava o koracima koji bi se s tim u vezi mogli poduzeti.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o promjenama strukture upravljanja središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Upravno vijeće donijelo je 26. ožujka 2019. na zahtjev belgijskog ministra financija Mišljenje CON/2019/12.

Mišljenje ESB-a o odobravanju sudske zaštite za bivše imatelje kvalificiranih bankovnih kredita u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 27. ožujka 2019. na zahtjev slovenskog ministarstva financija Mišljenje CON/2019/13.

Mišljenje ESB-a o zahtijevanju suglasnosti dužnika za prijenos kredita osiguranih hipotekama na stambenim nekretninama u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je 29. ožujka 2019. Mišljenje CON/2019/14 na zahtjev predsjednika Zajedničkog odbora za financije, državnu potrošnju i reforme irskog parlamenta (Oireachtas) i irskog predsjednika Vlade (Taoiseach).

Upravljanje

Prijedlog za imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora ESB-a

Upravno vijeće predložilo je 9. travnja 2019. da se član Izvršnog odbora ESB-a Yves Mersch imenuje za potpredsjednika Nadzornog odbora ESB-a. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Natječaj za odabir predstavnika ESB-a u Nadzornom odboru

Upravno vijeće odobrilo je 9. travnja 2019. natječaj za odabir do tri predstavnika ESB-a u Nadzornom odboru. U skladu s Odlukom ESB/2014/4 o imenovanju predstavnika Europske središnje banke u Nadzorni odbor, predstavnici ESB-a imenovani u Nadzorni odbor odabrat će se među kandidatima s ugledom i iskustvom u bankarskim i financijskim pitanjima. Natječaj će se ubrzo objaviti na mrežnim stranicama ESB-a. Rok za prijave bit će četiri tjedna.

Nadzor banaka

Objava brošure o metodologiji SREP-a u 2018.

Upravno vijeće nije 1. travnja 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi agregatni ishod njegova postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) u 2018. U brošuri se nalazi pregled ishoda SREP-a u 2018. u obliku agregatnih ocjena na temelju SREP-a i njihove usporedbe s ciklusom u 2017., agregatni pregled zahtjeva u vezi s redovnim osnovnim kapitalom i dodatne teme povezane s mjerama u sklopu SREP-a. Osim toga, slično publikacijama iz prethodnih godina, brošura o metodologiji SREP-a u 2018. sadržava pregled propisa na kojima se zasnivaju odluke na temelju SREP-a i pregled metodologije za procjenu u sklopu SREP-a. Brošura i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Otvaranje javnog savjetovanja o predloženim izmjenama okvira za naknade za nadzor ESB-a

Upravno vijeće odlučilo je 4. travnja 2019. otvoriti javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor ESB-a. S tim u vezi Upravno vijeće odobrilo je dokumentaciju o kojoj se pokreće javno savjetovanje, a to su Nacrt uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor i dokument za savjetovanje. Upravno vijeće nadalje je odlučilo da će objaviti primjedbe primljene u sklopu prvog javnog savjetovanja o toj temi koje je održano 2017. Svi se dokumenti mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

  1. [1]Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi monetarne politike Eurosustava (Smjernica o općoj dokumentaciji) (ESB/2014/60)
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije