Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2019

Obveščanje javnosti

Razkritje podatkov o prihodkih Eurosistema, povezanih s programom v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

Svet ECB je 22. marca 2019 odobril objavo Odziva ECB na prispevek Evropskega parlamenta v okviru resolucije o Letnem poročilu ECB 2017 na spletnem mestu ECB. Svet ECB se je odločil, da v odzivu razkrije prihodke Eurosistema od portfeljev irskih, grških, španskih, italijanskih in portugalskih državnih obveznic v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, in sicer prihodke, ustvarjene med letoma 2010 in 2017, ter pričakovane prihodke od leta 2018 do celotnega odplačila v okviru programa. Odziv ECB na prispevek Evropskega parlamenta je bil skupaj z Letnim poročilom ECB 2018 objavljen na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Sklep ECB o prepovedi denarnega financiranja in Smernica ECB o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank

Svet ECB je 9. aprila 2019 sprejel Smernico ECB/2019/7 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) ter Sklep ECB/2019/8 o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank. Spremembe pravnih aktov so posledica rednega pregleda okvira, ki ureja domače posle upravljanja s sredstvi in obveznostmi. Pravna akta bosta objavljena v Uradnem listu Evropske unije in sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Vključitev zahtev po razkritju iz uredbe o listinjenju v sistem zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB se je 22. marca 2019 odločil, da prilagodi kriterije primernosti za sistem zavarovanja terjatev v Eurosistemu, da bodo usklajeni z zahtevami po razkritju in postopkom registracije za repozitorije listinjenj, določene v regulativnem okviru za listinjenje, ki velja od 1. januarja 2019 (glej Uredbo (EU) št. 2017/2402 (uredba o listinjenju)). Podrobne informacije so v sporočilu za javnost, ki je na voljo na spletnem mestu ECB.

Poenotenje konceptov agencije v okviru denarne politike Eurosistema

Svet ECB se je 26. marca 2019 odločil, da koncepte agencije, ki se trenutno uporabljajo v okviru denarne politike Eurosistema, nadalje poenoti tako, da uskladi kriterije, ki se uporabljajo za priznane agencije v sistemu zavarovanja terjatev in za agencije, primerne za sodelovanje v programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja. V ta namen bo okvir denarne politike Eurosistema vseboval seznam agencij, poenoten na podlagi niza skupnih kvalitativnih kriterijev, ki bodo navedeni v smernici o splošni dokumentaciji.[1] Tem agencijam ne bo treba izpolnjevati novih kriterijev primernosti za nezavarovane bančne obveznice (člen 81a) in upoštevati omejitve glede koncentracije nezavarovanih bančnih obveznic (člen 141). Poleg tega bodo vse agencije na poenotenem seznamu primerne za program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja. Svet ECB se je odločil tudi, da bo z nizom kvantitativnih kriterijev določil, katere agencije je treba razporediti v kategorijo odbitkov II. V kategorijo odbitkov II bodo razporejene samo tiste agencije, ki izpolnjujejo kvantitativne kriterije. Poenoten seznam agencij bo objavljen na spletnem mestu ECB, navedeno pa bo tudi, ali posamezna agencija izpolnjuje kvantitativne kriterije za kategorijo odbitkov pri vrednotenju II. Te spremembe bodo vključene v prihodnjo posodobitev smernice o splošni dokumentaciji.

Letni pregled sprejemljivih neorganiziranih trgov, izdajateljev, razvrščenih kot multilateralne razvojne banke oziroma mednarodne organizacije, in izdajateljev, razvrščenih kot agencije v kategoriji odbitkov II

Svet ECB se je 26. marca 2019 po letnem pregledu teh seznamov odločil, da ne bo spremenil seznama sprejemljivih neorganiziranih trgov finančnega premoženja, primernega kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike, in seznama izdajateljev, razvrščenih kot multilateralne razvojne banke oziroma mednarodne organizacije. Kar zadeva seznam izdajateljev, razvrščenih kot agencije v kategoriji odbitkov II, je bil Svet ECB mnenja, da zaradi odločitve o poenotenju konceptov agencije tega seznama ni treba spreminjati. Vsi seznami so na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Poročilo o kartičnih plačilih v Evropi

Svet ECB se je 22. marca 2019 seznanil s poročilom, naslovljenim »Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective«, in odobril njegovo objavo na spletnem mestu ECB. V poročilu je predstavljena Eurosistemova analiza trenutnega stanja na področju kartičnih plačil v Evropi in je izpostavljeno dejstvo, da kljub zakonodajnim spremembam in precejšnjemu tehnološkemu razvoju, ki so znatno spremenili okolje za kartična plačila, še vedno ne obstaja poenoteno, konkurenčno in inovativno evropsko območje kartičnih plačil. V poročilu je predstavljeno tudi stališče Eurosistema o možnih ukrepih na tem področju.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah strukture upravljanja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Svet ECB je 26. marca 2019 Mnenje CON/2019/12 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 27. marca 2019 Mnenje CON/2019/13 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevanju soglasja posojilojemalcev za prenos posojil, zavarovanih s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah, na Irskem

Svet ECB je 29. marca 2019 Mnenje CON/2019/14 sprejel na zahtevo predsednika skupnega odbora irskega parlamenta za finance, javne izdatke in reforme ter irskega ministrskega predsednika.

Upravljanje in vodenje

Predlog za imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora ECB

Svet ECB je 9. aprila 2019 predlagal, da se za podpredsednika Nadzornega odbora ECB imenuje Yves Mersch, član Izvršilnega odbora ECB. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Razpis za izbor predstavnikov ECB v Nadzornem odboru

Svet ECB je 9. aprila 2019 odobril razpis za izbor največ treh predstavnikov ECB v Nadzornem odboru. V skladu s Sklepom ECB/2014/4 o imenovanju predstavnikov Evropske centralne banke v Nadzorni odbor, bodo predstavniki ECB, ki bodo imenovani v Nadzorni odbor, izbrani izmed kandidatov in kandidatk, ki uživajo ugled in imajo izkušnje na področju bančnih in finančnih zadev. Razpis s štiritedenskim rokom za prijavo bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Objava priročnika EMN o SREP 2018

Svet ECB 1. aprila 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi agregatni izid procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v letu 2018. Priročnik vključuje pregled izidov procesa SREP v letu 2018, in sicer agregatnih rezultatov SREP v primerjavi s ciklom v letu 2017, agregatni pregled potreb po kapitalu CET1 in dodatne teme, povezane z ukrepi SREP. Podobno kot objave v prejšnjih letih tudi priročnik EMN o SREP 2018 vsebuje pregled pravne podlage za odločitve SREP in pregled metodologije, na kateri temelji ocena SREP. Priročnik in sporočilo za javnost sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Začetek javnega posvetovanja o predlaganih spremembah okvira nadomestil ECB za nadzor

Svet ECB se je 4. aprila 2019 odločil, da začne javno posvetovanje v zvezi s spremembami okvira nadomestil ECB za nadzor. Tako je Svet ECB odobril dokumentacijo, o kateri se organizira javno posvetovanje, in sicer osnutek Uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor in posvetovalni dokument. Svet ECB se je obenem odločil tudi, da objavi pripombe, prejete v okviru prvega javnega posvetovanja o tej temi, ki je potekalo leta 2017. Vsi dokumenti so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

  1. [1]Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60).
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije