Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada aprīlis

Ārējā komunikācija

Informācijas atklāšana par Eurosistēmas ienākumiem saistībā ar "Vērtspapīru tirgu programmu"

Padome 2019. gada 22. martā apstiprināja lēmumu publicēt ECB interneta vietnē ECB atsauksmes par Eiropas Parlamenta sniegto ieguldījumu, izstrādājot rezolūciju par ECB 2017. gada pārskatu. Padome nolēma šīs publikācijas ietvaros atklāt informāciju par ienākumiem, ko Eurosistēma "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) ietvaros guvusi no Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Itālijas un Portugāles vērtspapīru portfeļiem, kuri veidojušies laikā no 2010. līdz 2017. gadam, un gaidāmajiem ienākumiem laikā no 2018. gada līdz VTP pilnīgai amortizācijai. Eiropas Parlamentam adresētās ECB atsauksmes publicētas ECB interneta vietnē kopā ar ECB 2018. gada pārskatu.

Monetārā politika

ECB lēmums par monetārās finansēšanas aizliegumu un ECB pamatnostādne par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām

Padome 2019. gada 9. aprīlī pieņēma Pamatnostādni ECB/2019/7 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (pārstrādāta versija) un Lēmumu ECB/2019/8, ar ko groza lēmumu ECB/2014/8 par monetārās finansēšanas aizliegumu un to, kā nacionālās centrālās bankas maksā atlīdzību par valdības noguldījumiem. Šīs tiesību aktu pārmaiņas radušās iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operāciju regulējuma regulāras pārskatīšanas rezultātā. Tiesību akti tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejami ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Vērtspapīrošanas regulas informācijas atklāšanas prasību iestrādāšana Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmā

Padome 2019. gada 22. martā nolēma koriģēt Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas atbilstības kritērijus, lai atspoguļotu informācijas atklāšanas prasības un reģistrācijas procesu, kas no 2019. gada 1. janvāra piemērojamajā vērtspapīrošanas regulatīvajā ietvarā noteikts vērtspapīrošanas repozitorijiem (sk. Regulu (ES) Nr. 2017/2402 (Vērtspapīrošanas regula)). Sīkāka informācija pieejama attiecīgā paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Aģentūras jēdzienu saskaņošana Eurosistēmas monetārās politikas regulējumā

Padome 2019. gada 26. martā nolēma turpmāk saskaņot Eurosistēmas monetārās politikas regulējumā pašlaik izmantotos aģentūras jēdzienus un pielāgot kritērijus, ko izmanto attiecībā uz atzītām aģentūrām nodrošinājuma sistēmā un dalībai "Valsts sektora aktīvu iegādes programmā" (VSIP) atbilstošajām aģentūrām. Lai to panāktu, Eurosistēmas monetārās politikas regulējumā tiks ietverts saskaņots uz vienotu kvalitatīvu kritēriju kopumu balstīts aģentūru saraksts, uz kuru būs atsauce Vispārējās dokumentācijas pamatnostādnē[1]. Uz šīm aģentūrām neattieksies jaunie atbilstības kritēriji, ko piemēro nenodrošinātām banku obligācijām (81.a pants), un nenodrošinātu banku obligāciju koncentrācijas ierobežojumi (141. pants). Turklāt visas saskaņotajā sarakstā iekļautās aģentūras būs atbilstošas dalībai VSIP. Visbeidzot, Padome nolēma piemērot kvantitatīvu kritēriju kopumu, saskaņā ar kuru tiks noteikts, kuras aģentūras iekļaujamas diskontu II kategorijā. Diskontu II kategorijā tiks iekļautas tikai tās aģentūras, kuras atbilst šiem kvantitatīvajiem kritērijiem. Saskaņotais aģentūru saraksts tiks publicēts ECB interneta vietnē, attiecībā uz katru aģentūru norādot, vai izpildīti kvantitatīvie kritēriji iekļaušanai diskontu II kategorijā. Šīs pārmaiņas tiks iestrādātas Vispārējās dokumentācijas pamatnostādnes nākamajā aktualizētajā versijā.

Pieņemamo neregulēto tirgu, emitentu, kas klasificēti kā daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, ikgadējā pārskatīšana

Padome 2019. gada 26. martā pēc šo sarakstu ikgadējās pārskatīšanas nolēma, ka aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu saraksts un emitentu, kas klasificēti kā daudzpusējās attīstības bankas vai starptautiskās organizācijas, saraksts netiks manīts. Attiecībā uz emitentu, kas klasificēti kā aģentūras diskontu II kategorijā, sarakstu Padome uzskatīja, ka sakarā ar lēmumu par aģentūras jēdziena harmonizēšanu šajā sarakstā nav nepieciešamas pārmaiņas. Visi saraksti pieejami ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Ziņojums par karšu maksājumiem Eiropā

Padome 2019. gada 22. martā pieņēma zināšanai informāciju par ziņojumu Card payment in Europe – current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective ("Karšu maksājumi Eiropā – pašreizējā vide un nākotnes perspektīvas: Eurosistēmas skatījums") un apstiprināja tā publicēšanu ECB interneta vietnē. Ziņojumā sniegta Eurosistēmas analīze par pašreizējo situāciju Eiropā karšu maksājumu jomā un uzsvērts fakts, ka, neraugoties uz tiesību aktu pārmaiņām un nozīmīgu tehnoloģiju attīstību, kas būtiski mainījusi karšu maksājumu vidi, konkurētspējīgi un inovatīvi Eiropas karšu maksājumi joprojām nav kļuvuši par realitāti. Ziņojumā sniegts Eurosistēmas viedoklis par to, ko iespējams darīt šai ziņā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par izmaiņām Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pārvaldības struktūrā

Padome 2019. gada 26. martā pieņēma Atzinumu CON/2019/12 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Slovēnijā

Padome 2019. gada 27. martā pieņēma Atzinumu CON/2019/13 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par aizņēmēju piekrišanas pieprasīšanu ar mājokļa nekustamā īpašuma ķīlu nodrošinātu kredītu pārvedumiem Īrijā

Padome 2019. gada 29. martā pieņēma Atzinumu CON/2019/14 pēc Oireachtas (Īrijas parlamenta) Apvienotās finanšu, valsts izdevumu un reformu komitejas priekšsēdētāja un Taoiseach (Īrijas premjerministra) lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka nominēšana

Padome 2019. gada 9. aprīlī iesniedza priekšlikumu iecelt ECB Valdes locekli Īvu Meršu (Yves Mersch) ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Vakances paziņojums ECB pārstāvju atlasei dalībai Uzraudzības valdē

Padome 2019. gada 9. aprīlī apstiprināja vakances paziņojumu, kas sagatavots, lai izvēlētos ECB pārstāvjus dalībai Uzraudzības valdē (līdz trim pārstāvjiem). Saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/4 par ECB pārstāvju iecelšanu Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdē ECB pārstāvjus dalībai Uzraudzības valdē izvēlēsies no kandidātiem, kuriem ir atzīta reputācija un pieredze banku un finanšu jautājumos. Vakances paziņojums drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē, un pieteikumu iesniegšanas termiņš būs četras nedēļas.

Banku uzraudzība

2018. gada SREP brošūras publicēšana

Padome 2019. gada 1. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt 2018. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) apkopotos rezultātus. Brošūrā sniegts pārskats par 2018. gada rezultātiem apkopota SREP punktu vērtējuma formā salīdzinājumā ar 2017. gada ciklu, apkopots pārskats par nepieciešamo CET1 apjomu un papildu iezīmes saistībā ar SREP pasākumiem. Turklāt, līdzīgi kā iepriekšējo gadu publikācijas, arī 2018. gada SREP brošūra ietver pārskatu par SREP lēmumu juridisko pamatojumu un pārskatu par SREP metodoloģiju, ko izmanto, veicot SREP novērtējumu. Brošūra kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejama ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Sabiedriskās apspriešanas uzsākšana par ierosinātajām pārmaiņām ECB uzraudzības maksu regulējumā

Padome 2019. gada 4. aprīlī nolēma uzsākt sabiedrisko apspriešanu par pārmaiņām ECB uzraudzības maksu regulējumā. Šajā kontekstā Padome apstiprināja dokumentāciju, par kuru tiek rīkota sabiedriskā apspriešana, proti, regulas, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām, projektu un sabiedriskās apspriešanas dokumentu. Turklāt Padome nolēma publicēt 2017. gadā par šo tēmu rīkotās pirmās sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus. Visi dokumenti pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

  1. [1]Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādne (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne; ECB/2014/60).
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem