Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2019

Externí komunikace

Zveřejnění výnosů Eurosystému souvisejících s programem pro trhy s cennými papíry

Rada guvernérů schválila 22. března 2019 zveřejnění odpovědi ECB na podnět Evropského parlamentu jako součást jeho usnesení k výroční zprávě ECB za rok 2017. V rámci tohoto zveřejnění Rada guvernérů rozhodla zveřejnit výnosy Eurosystému dosažené v rámci programu pro trhy s cennými papíry (SMP) z irských, řeckých, španělských, italských a portugalských portfolií v letech 2010–2017 a očekávaný výnos z roku 2018 až do úplného splacení SMP. Odpověď ECB Evropskému parlamentu byla společně s výroční zprávou ECB za rok 2018 zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Měnová politika

Rozhodnutí ECB o zákazu měnového financování a obecné zásady o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami

Rada guvernérů přijala 9. dubna 2019 obecné zásady ECB/2019/7 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami a rozhodnutí ECB/2019/8, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/8 o zákazu měnového financování a úročení vládních vkladů národními centrálními bankami. Změny právních aktů odrážejí výsledek pravidelného přezkumu rámce upravujícího domácí operace správy aktiv a pasiv. Právní akty budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Začlenění požadavků na zveřejňování informací obsažených v nařízení o sekuritizaci do rámce zajištění Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 22. března 2019 upravit kritéria způsobilosti v rámci zajištění Eurosystému tak, aby odrážela požadavky na vykazování a proces pro registry sekuritizací uvedený v regulatorním rámci sekuritizací uplatňovaném od 1. ledna 2019 (viz nařízení (EU) č. 2017/2402 (nařízení o sekuritizaci)). Tyto podrobnosti jsou k dispozici v související tiskové zprávě dostupné na internetových stránkách ECB.

Harmonizace agenturních koncepcí v rámci měnové politiky Eurosystému

Rada guvernérů 26. března 2019 rozhodla dále harmonizovat agenturní koncepce, které se v současnosti používají v rámci měnové politiky Eurosystému a sladit kritéria používaná pro uznávané agentury v rámci zajištění a pro agentury způsobilé pro program nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP). Za tímto účelem bude rámec měnové politiky Eurosystému obsahovat harmonizovaný seznam agentur sestavený na základě souboru společných kvalitativních kritérií, na něž se bude odkazovat v obecných zásadách o obecné dokumentaci[1]. Tyto agentury budou vyňaty z nových kritérií způsobilosti pro nezajištěné bankovní dluhopisy (článek 81a) a limitu koncentrace nezajištěných bankovních dluhopisů (článek 141). Všechny agentury na harmonizovaném seznamu budou také způsobilé pro PSPP. Závěrem Rada guvernérů rozhodla uplatňovat soubor kvantitativních kritérií pro stanovení, které agentury by měly být zařazeny do kategorie srážek II při ocenění. Do kategorie srážek II budou zařazeny pouze agentury splňující tato kvantitativní kritéria. Harmonizovaný seznam agentur bude zveřejněn na internetových stránkách ECB s uvedením, zda kvantitativní kritéria pro kategorii srážek II byla u jednotlivých agentur splněna. Tyto změny budou začleněny do nadcházející aktualizace obecných zásad o obecné dokumentaci.

Každoroční přezkum akceptovaných neregulovaných trhů, emitentů klasifikovaných jako multilaterální rozvojové banky nebo mezinárodní organizace a emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II

Rada guvernérů rozhodla 26. března 2019, že v důsledku svého ročního přezkumu těchto seznamů ponechá beze změny seznam akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému a seznam emitentů klasifikovaných jako multilaterální rozvojové banky nebo mezinárodní organizace. Pokud jde o seznam emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II, v důsledku harmonizace agenturních koncepcí Rada guvernérů konstatovala, že změny na seznamu nejsou nutné. Všechny tyto seznamy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Zpráva o kartových platbách v Evropě

Rada guvernérů vzala 22. března 2019 na vědomí zprávu s názvem „Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective“ a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva představuje analýzu Eurosystému zabývající se stávajícím stavem kartových plateb v Evropě a zdůrazňuje skutečnost, že i přes legislativní změny a značný technologický vývoj, který výrazně změnil prostředí pro kartové platby, není harmonizovaná, konkurenceschopná a inovativní evropská oblast pro platby kartami stále skutečností. Zpráva prezentuje pohled Eurosystému na to, co lze v tomto ohledu zlepšit.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám struktury správy a řízení Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Rada guvernérů přijala 26. března 2019 stanovisko CON/2019/12 na žádost belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 27. března 2019 stanovisko CON/2019/13 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k požadavku na souhlas dlužníků s převodem úvěrů zajištěných zástavním právem k obytné nemovitosti v Irsku

Rada guvernérů přijala 29. března 2019 stanovisko CON/2019/14 na žádost předsedy Společného výboru pro finance, veřejné výdaje a reformy Irského národního parlamentu (Oireachtas) a irského premiéra (Taoiseach).

Správa a řízení

Jmenování místopředsedy Rady dohledu ECB

Rada guvernérů navrhla 9. dubna 2019 jmenovat člena Výkonné rady ECB Yvese Mersche do funkce místopředsedy Rady dohledu ECB. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Oznámení o výběrovém řízení na funkci zástupců ECB do Rady dohledu

Rada guvernérů schválila 9. dubna 2019 oznámení o výběrovém řízení na funkci tří zástupců ECB v Radě dohledu. V souladu s rozhodnutím ECB/2014/4 o jmenování zástupců Evropské centrální banky do Rady dohledu budou zástupci ECB jmenovaní do Rady dohledu vybráni z kandidátů z řad renomovaných osobností s profesními zkušenostmi v oblasti bankovnictví a finančních záležitostí. Oznámení o výběrovém řízení bude zanedlouho zveřejněno na internetových stránkách ECB. Lhůta pro podání žádostí bude čtyři týdny.

Bankovní dohled

Zveřejnění příručky SREP 2018

Rada guvernérů nevznesla 1. dubna 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit souhrnný výsledek procesu dohledu a hodnocení (SREP). Příručka obsahuje přehled výsledků SREP 2018, pokud jde o úhrnné skóre SREP v porovnání s cyklem v roce 2017, úhrnný přehled požadavků na CET21 a další parametry související s hodnotami SREP. Příručka SREP 2018, podobně jako publikace v předchozích letech, obsahuje přehled právního základu pro rozhodnutí vyplývající ze SREP a přehled metodik pro hodnocení SREP. Příručka je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Zahájení veřejné konzultace k navrhovaným změnám rámce ECB pro poplatky za dohled

Rada guvernérů rozhodla 4. dubna 2019 zahájit veřejnou konzultaci ke změnám rámce ECB pro poplatky za dohled. V tomto kontextu Rada guvernérů schválila dokumentaci, k níž je veřejná konzultace zahajována – jmenovitě návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled, a konzultační dokument. Rada guvernérů dále rozhodla zveřejnit připomínky obdržené v rámci první veřejné konzultace, která k tomuto tématu proběhla v roce 2017. Všechny dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

  1. [1]Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60).
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média