European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2019

Externá komunikácia

Zverejnenie výšky výnosov, ktoré Eurosystém dosiahol v rámci programu pre trhy s cennými papiermi

Dňa 22. marca Rada guvernérov schválila zverejnenie odpovede ECB na podnety Európskeho parlamentu uvedené v jeho uznesení o výročnej správe ECB za rok 2017 na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov rozhodla zverejniť v tomto dokumente údaje o výnosoch, ktoré Eurosystém dosiahol v rámci programu pre trhy s cennými papiermi (Securities Markets Programme – SMP) z írskeho, gréckeho, španielskeho, talianskeho a portugalského portfólia v období rokov 2010 až 2017, a o očakávaných výnosoch v období od roku 2018 do úplnej amortizácie programu SMP. Odpoveď ECB Európskemu parlamentu bola zverejnená na internetovej stránke ECB spolu s Výročnou správou ECB za rok 2018.

Menová politika

Rozhodnutie ECB o zákaze menového financovania a usmernenie ECB o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bank

Dňa 9. apríla 2019 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2019/7 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bank (prepracované znenie) a rozhodnutie ECB/2019/8, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami. Zmeny týchto právnych predpisov odrážajú výsledky pravidelnej revízie regulačného rámca, ktorý upravuje domáce operácie riadenia aktív a pasív. Právne predpisy budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Začlenenie požiadaviek nariadenia o sekuritizácii týkajúcich sa zverejňovania informácií do kolaterálového rámca Eurosystému

Dňa 22. marca 2019 Rada guvernérov rozhodla upraviť kritériá akceptovateľnosti kolaterálu stanovené v kolaterálovom rámci Eurosystému s cieľom zohľadniť požiadavky na zverejňovanie informácií a proces registrácie registrov sekuritizácií stanovené v regulačnom rámci sekuritizácií platnom od 1. januára 2019 (nariadenie (EÚ) č. 2017/2402 (nariadenie o sekuritizácii)). Bližšie informácie sa nachádzajú v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Harmonizácia agentúrnych koncepcií v menovopolitickom rámci Eurosystému

Dňa 26. marca 2019 Rada guvernérov rozhodla o zvýšení harmonizácie agentúrnych koncepcií v súčasnosti používaných v menovopolitickom rámci Eurosystému a o zjednotení kritérií pre uznávané agentúry v kolaterálovom rámci a agentúry akceptovateľné v rámci programu nákupu aktív verejného sektora (Public Sector Purchase Programme – PSPP). Na tento účel bude menovopolitický rámec Eurosystému obsahovať harmonizovaný zoznam agentúr vychádzajúci zo súboru spoločných kvalitatívnych kritérií, ktoré budú stanovené v usmernení o všeobecnej dokumentácii[1]. Na tieto agentúry sa nebudú vzťahovať nové kritériá akceptovateľnosti týkajúce sa nezabezpečených bankových dlhopisov (článok 81a) ani limit koncentrácie nezabezpečených bankových dlhopisov (článok 141). Všetky agentúry z harmonizovaného zoznamu budú navyše akceptovateľné v rámci programu PSPP. Rada Guvernérov tiež rozhodla zaviesť súbor kvantitatívnych kritérií, na základe ktorých sa agentúry zaraďujú do kategórie zrážok II. Do tejto kategórie budú zaradené len agentúry spĺňajúce tieto kvantitatívne kritériá. Harmonizovaný zoznam agentúr s informáciami o tom, či jednotlivé agentúry spĺňajú kvantitatívne kritériá na zaradenie do kategórie oceňovacích zrážok II, bude zverejnený na internetovej stránke ECB. Tieto zmeny budú súčasťou pripravovanej aktualizácie usmernenia o všeobecnej dokumentácii.

Ročná revízia akceptovateľných neregulovaných trhov, emitentov zaradených medzi multilaterálne rozvojové banky alebo medzinárodné organizácie a emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II

Dňa 26. marca 2019 Rada guvernérov na základe ročnej revízie týchto zoznamov rozhodla, že zoznam akceptovateľných neregulovaných trhov pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému a zoznam emitentov zaradených medzi multilaterálne rozvojové banky alebo medzinárodné organizácie ponechá nezmenený. Čo sa týka zoznamu emitentov zaradených medzi agentúry v kategórii zrážok II, Rada guvernérov v dôsledku svojho rozhodnutia o harmonizácii agentúrnych koncepcií nepovažuje zmeny v tomto zozname za potrebné. Všetky zoznamy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Správa o kartových platbách v Európe

Dňa 22. marca 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie správu pod názvom „Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective“ (Kartové platby v Európe – súčasný stav a vyhliadky do budúcna: pohľad Eurosystému) a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa prezentuje analýzu Eurosystému o aktuálnej situácii v oblasti kartových platieb v Európe a zdôrazňuje, že aj napriek legislatívnym zmenám a technologickému pokroku, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili prostredie kartových platieb, ešte stále chýba harmonizovaná, konkurenčná a inovatívna európska oblasť kartových platieb. Správa prezentuje postoj Eurosystému k možným opatreniam v tejto oblasti.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám štruktúry riadenia v Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/12 dňa 26. marca 2019 na žiadosť belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/13 dňa 27. marca 2019 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k požiadavke na súhlas dlžníkov s prevodom úverov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na bývanie v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/14 dňa 29. marca 2019 na žiadosť predsedu spoločného výboru pre financie, verejné výdavky a reformy írskeho parlamentu a írskeho premiéra.

Správa a riadenie

Vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad ECB

Dňa 9. apríla 2019 Rada guvernérov navrhla vymenovať Yvesa Merscha, člena Výkonnej rady ECB, za podpredsedu Rady pre dohľad ECB. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v rámci výberu zástupcov ECB v Rade pre dohľad

Dňa 9. apríla 2019 Rada guvernérov schválila oznámenie o voľnom pracovnom mieste v rámci výberu najviac troch zástupcov ECB v Rade pre dohľad. V súlade s rozhodnutím ECB/2014/4 o vymenovaní zástupcov Európskej centrálnej banky v Rade pre dohľad budú zástupcovia ECB v Rade pre dohľad vybraní spomedzi uchádzačov, ktorí sú uznávanými a skúsenými odborníkmi v oblasti bankovníctva a financií. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste bude onedlho zverejnené na internetovej stránke ECB. Lehota na predkladanie žiadostí predstavuje štyri týždne.

Bankový dohľad

SREP: zverejnenie metodickej príručky za rok 2018

Dňa 1. apríla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť celkové výsledky procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2018. Príručka obsahuje prehľad výsledkov procesu SREP za rok 2018 vrátane celkového skóre SREP v porovnaní so skóre za rok 2017, súhrnný prehľad objemu požadovaného kapitálu CET1 a dodatočné parametre súvisiace s opatreniami SREP. Podobne ako v prípade dokumentov zverejnených v minulosti obsahuje príručka o metodike SREP za rok 2018 aj prehľad právneho základu rozhodnutí SREP a prehľad metodiky hodnotenia SREP. Príručka je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Otvorenie verejnej konzultácie o navrhovaných zmenách rámca poplatkov za dohľad ECB

Dňa 4. apríla 2019 Rada guvernérov rozhodla o otvorení verejnej konzultácie o navrhovaných zmenách rámca poplatkov za dohľad ECB. V tejto súvislosti Rada guvernérov schválila podklady k verejnej konzultácii, a to návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad, a konzultačný dokument. Rada guvernérov sa okrem toho rozhodla zverejniť pripomienky prijaté v rámci prvej verejnej konzultácie, ktorá sa konala v roku 2017. Všetky dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

  1. [1]Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2014/60).
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá