Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2019

Comunicare externă

Publicarea cifrelor referitoare la veniturile Eurosistemului rezultate din Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

La data de 22 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea pe website-ul BCE a feedbackului BCE privind contribuția furnizată de Parlamentul European în cadrul rezoluției sale referitoare la Raportul anual 2017 al BCE. Consiliul guvernatorilor a decis să publice în documentul respectiv veniturile aferente portofoliilor irlandez, elen, spaniol, italian și portughez generate în cadrul Programului destinat piețelor titlurilor de valoare (Securities Markets Programme – SMP) în perioada 2010-2017, precum și veniturile estimate din 2018 până la amortizarea completă a SMP. Feedbackul BCE către Parlamentul European a fost publicat pe website-ul BCE împreună cu Raportul anual 2018 al BCE.

Politică monetară

Decizia BCE privind interdicția de finanțare monetară și Orientarea BCE privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale

La data de 9 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2019/7 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (reformare) și Decizia BCE/2019/8 de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrației publice de către băncile centrale naționale. Modificările aduse actelor juridice reflectă rezultatele reexaminării periodice a cadrului de reglementare a operațiunilor naționale de administrare a activelor și pasivelor. Actele juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și sunt disponibile pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Integrarea în cadrul de garantare al Eurosistemului a cerințelor de informare prevăzute în Regulamentul privind securitizarea

La data de 22 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis ajustarea criteriilor de eligibilitate ale cadrului de garantare al Eurosistemului în vederea reflectării cerințelor de informare și a procesului de înregistrare pentru registrele de securitizări menționate în cadrul de reglementare a securitizărilor aplicabil de la 1 ianuarie 2019 [a se vedea Regulamentul (UE) nr. 2017/2402 (Regulamentul privind securitizarea)]. Informații detaliate sunt prezentate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website−ul BCE.

Armonizarea conceptelor de agenție în cadrul de politică monetară al Eurosistemului

La data de 26 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis armonizarea în continuare a conceptelor de agenție utilizate în prezent în cadrul de politică monetară al Eurosistemului și alinierea criteriilor aplicate agențiilor recunoscute în cadrul de garantare și celor eligibile pentru programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public (Public Sector Purchase Programme – PSPP). În acest scop, cadrul de politică monetară al Eurosistemului va dispune de o listă armonizată de agenții, bazată pe o serie de criterii calitative comune, care vor fi menționate în Orientarea privind documentația generală[1]. Aceste agenții vor fi exceptate de la aplicarea noilor criterii de eligibilitate pentru obligațiunile bancare negarantate [articolul 81 litera (a)] și a limitei referitoare la concentrările de obligațiuni bancare negarantate (articolul 141). În plus, toate agențiile din lista armonizată vor fi eligibile pentru PSPP. Nu în ultimul rând, Consiliul guvernatorilor a decis să aplice un set de criterii cantitative pentru a determina care agenții ar trebui alocate categoriei II de marje de ajustare. Numai agențiile care îndeplinesc criteriile cantitative vor fi alocate acestei categorii. Lista armonizată a agențiilor va fi publicată pe website-ul BCE, specificându-se, pentru fiecare agenție, dacă au fost îndeplinite criteriile cantitative pentru categoria II de marje de ajustare a valorii. Aceste modificări vor fi incluse în viitoarea actualizare a Orientării privind documentația generală.

Reexaminarea anuală a piețelor nereglementate considerate acceptabile, a emitenților clasificați ca bănci de dezvoltare multilaterală sau organizații internaționale și a emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare

La data de 26 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis, ca urmare a reexaminării anuale a acestor liste, să mențină nemodificate lista piețelor nereglementate considerate acceptabile pentru activele eligibile ca garanție pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și lista emitenților clasificați ca bănci de dezvoltare multilaterală sau organizații internaționale. În ceea ce privește lista emitenților clasificați ca agenții în categoria II de marje de ajustare, ca urmare a deciziei sale privind armonizarea conceptelor de agenție, Consiliul guvernatorilor a considerat că nu sunt necesare modificări ale acestei liste. Toate listele sunt disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Raportul privind plățile cu cardul în Europa

La data de 22 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul intitulat „Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective” și a aprobat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul prezintă analiza Eurosistemului cu privire la situația actuală a plăților cu cardul în Europa și evidențiază faptul că, în pofida schimbărilor legislative și a evoluțiilor tehnologice considerabile care au reconfigurat semnificativ contextul plăților cu cardul, o zonă europeană de plăți cu cardul care să fie armonizată, competitivă și inovatoare nu a devenit încă o realitate. Raportul prezintă opiniile Eurosistemului cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în această privință.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la schimbări ale structurii de guvernanță a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

La data de 26 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/12, la solicitarea ministrului finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate în Slovenia

La data de 27 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/13, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la solicitarea consimțământului debitorilor pentru transferurile de împrumuturi garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative în Irlanda

La data de 29 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/14, la solicitarea președintelui Comitetului comun pentru finanțe, cheltuieli publice și reformă din cadrul Oireachtas (Parlamentul național irlandez) și a Taoiseach (prim-ministrul Irlandei).

Guvernanță corporativă

Numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al BCE

La data de 9 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a propus numirea dlui Yves Mersch, membru al Comitetului executiv al BCE, în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCE. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Anunțul de post vacant pentru selecția reprezentanților BCE în Consiliul de supraveghere

La data de 9 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat anunțul de post vacant pentru selecția a până la trei reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere. În conformitate cu Decizia BCE/2014/4 privind numirea reprezentanților Băncii Centrale Europene în Consiliul de supraveghere, reprezentanții BCE numiți în Consiliul de supraveghere vor fi selectați din rândul candidaților cu reputație și experiență recunoscute în domeniul financiar-bancar. Anunțul de post vacant va fi publicat în scurt timp pe website-ul BCE, având un termen de patru săptămâni pentru depunerea candidaturilor.

Supraveghere bancară

Publicarea broșurii SREP 2018

La data de 1 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica rezultatele agregate ale Procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) din 2018. Broșura include o prezentare generală a rezultatelor SREP 2018 în ceea ce privește scorurile SREP agregate comparativ cu ciclul din 2017, o sinteză agregată a cererii de fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) și caracteristicile suplimentare legate de măsurile SREP. În plus, similar publicațiilor din anii anteriori, broșura SREP 2018 conține o prezentare generală a temeiului juridic al deciziilor SREP, precum și a metodologiei care stă la baza evaluării SREP. Broșura, alături de un comunicat de presă pe această temă, a fost pusă la dispoziție pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Lansarea consultării publice referitoare la propunerile de modificare a cadrului privind taxele de supraveghere al BCE

La data de 4 aprilie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze o consultare publică referitoare la propunerile de modificare a cadrului privind taxele de supraveghere al BCE. În acest context, Consiliul guvernatorilor a aprobat documentația care face obiectul consultării publice lansate, respectiv un proiect de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 privind taxele de supraveghere și documentul de consultare. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis să publice observațiile primite în contextul primei consultări publice pe această temă, care a avut loc în 2017. Toate documentele sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

  1. [1]Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60).
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media