Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2019 г.

Пазарни операции

Отчитане за целите на ЦОДР-ІІ на определени транзакции, включващи преобразуване на дълг в собствен капитал

Управителният съвет прие решение относно отчетното третиране в контекста на изчисляването на лихвения процент по ЦОДР-ІІ на определени транзакции, осъществени от участник в ЦОДР-ІІ през 2017 г. Транзакциите включваха преобразуване на дълг в собствен капитал, при което отпуснати от участника в ЦОДР-ІІ кредити на нефинансови предприятия (НФП) са заменени с притежаван от него капитал в тези НФП. В резултат от тези транзакции не е намален размерът на финансирането, предоставено от участника в ЦОДР-ІІ на реалната икономика. Управителният съвет реши, че транзакциите следва да бъдат отчетени като прекласификация, а не като изплащане на отпуснатите на НФП кредити. В Решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10) не са предвидени подобни обстоятелства. Управителният съвет също така реши, че същото третиране може да се прилага за други участници в ЦОДР-ІІ, извършили такива транзакции.

Пазарна инфраструктура и плащания

Решение относно Съвета за пазарна инфраструктура и отмяна на Решението относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities

На 25 януари 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/3 относно Съвета за пазарна инфраструктура и за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities (T2S). Правният акт е приет след преглед на работата на Съвета за пазарна инфраструктура. Заключението от прегледа е, че за ефективното функциониране на Съвета за пазарна инфраструктура не са необходими специални структури като Съвета за T2S. Така новото решение оптимизира функционирането на Съвета за пазарна инфраструктура като орган на Евросистемата, който отговаря за техническото и оперативното управление на пазарните инфраструктури и платформи. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно възнагражденията на ръководния персонал и висшето ръководство на Narodowy Bank Polski

На 30 януари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/3 по искане на полския Sejm (парламент).

Становище на ЕЦБ относно ограниченията на плащанията в брой в Испания

На 1 февруари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/4 по искане на Banco de España от името на държавния секретар по финансовите въпроси на Испания.

Становище на ЕЦБ относно забраната за използването на банкнотите с купюри от 500 евро и относно някои изменения на законодателството в областта на борбата срещу изпирането на пари в Дания

На 12 февруари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/5 по искане на Finanstilsynet (Службата за финансов надзор в Дания).

Становище на ЕЦБ относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

На 13 февруари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/6 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно лицензирането и надзора на доставчиците на микрокредити в Гърция

На 15 февруари 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/7 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg

На 14 февруари 2019 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2019/6 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2018 г.

На 20 февруари 2019 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2018 година. Годишният отчет, както и прессъобщение по темата, бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 21 февруари 2019 г. Докладът на ръководството за 2018 година бе публикуван като част от годишния отчет на ЕЦБ.

Член на Комитета по етика и Комитета за одит на ЕЦБ

На 20 февруари 2019 г. Управителният съвет преназначи г-н Патрик Хонахън за нов тригодишен мандат като член на Комитета по етика и Комитета за одит на ЕЦБ, считано от 1 април 2019 г.

Статистика

Обратна информация от сектора относно Интегрираната отчетна рамка на ЕСЦБ за статистическата отчетност на банките

На 14 февруари 2019 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклад, в който се представят резултатите от анкета за качествен преглед на Интегрираната отчетна рамка на ЕСЦБ, и съответните промени, внесени в уебстраниците на ЕЦБ, по-специално в страниците на Речника на интегрираното отчитане на банките и Интегрираната отчетна рамка. Докладът, изготвен от Комитета по статистика на ЕСЦБ, съдържа фактическа информация за получените от банковия сектор коментари по общи въпроси и приоритетни технически въпроси, поставени в анкетата. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Председател на Комитета по статистика

На 20 февруари 2019 г. Управителният съвет назначи г-жа Зилке Щапел-Вебер, генерален директор на ГД „Статистика“, за председател на Комитета по статистика на Евросистемата/ЕСЦБ. Назначението е с незабавно действие, за срок до 31 декември 2019 г., така че да съвпадне с изтичането на мандатите на останалите председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ.

Банков надзор

Решение за делегирането на правомощието за приемане на решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право

На 31 януари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да приеме Решение ЕЦБ/2019/4 за делегирането на правомощието за приемане на решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право. Решението определя рамката, според която ЕЦБ като компетентен орган може да делегира правомощието за приемане на значителен брой решения във връзка с надзорните правомощия, предоставени на основание националното право, от Управителния съвет към служители на висши ръководни длъжности в ЕЦБ с оглед на това да се улесни процесът на вземане на решения. Решението ще бъде публикувано своевременно в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Решения на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорните кредитни институции

На 31 януари и 19 февруари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложения на Надзорния съвет за промяна на значимостта на определени поднадзорни кредитни институции. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е наличен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. Провежда се също така годишен преглед на значимостта на кредитните институции и резултатът от него се оповестява (вижте прессъобщението по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 14 декември 2018 г.)

Доклад за общите резултати от стрес теста през 2018 г.

На 1 февруари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на доклад за общите резултати от проведения през 2018 г. стрес тест за целия единен надзорен механизъм. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Методология и образец за стрес теста на ликвидността през 2019 г.

На 5 февруари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за приемане на методологията и образеца за стрес теста на ликвидността, който ще се проведе през 2019 г. Двата документа, както и прессъобщение по темата и общо представяне на анализа на чувствителността по отношение на ликвидния риск, на който се предвижда да бъде посветен надзорният стрес тест през 2019 г., са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Съответствие с Насоките на ЕБО

На 15 февруари 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да бъде уведомен Европейският банков орган (ЕБО) за намерението на ЕЦБ да постигне съответствие, по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор, с Насоките на ЕБО относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл (EBA/GL/2018/02), Преразгледаните насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка и надзорните стрес тестове (EBA/GL/2018/03) и Насоките на ЕБО относно стрес тестването на институциите (EBA/GL/2018/04).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите