Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2019

Turuoperatsioonid

Teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-II) seotud aruandlusnõuded teatavate tehingute puhul, mis hõlmavad võla konverteerimist omakapitaliks

EKP nõukogu tegi otsuse aruandlusnõuete kohta 2017. aastal TLTRO-IIs osaleja poolt tehtud teatavate tehingute puhul. See on oluline TLTRO-II intressimäärade arvutamisel. Tehingud hõlmasid võla konverteerimist omakapitaliks, mille raames TLTRO-IIs osaleja poolt mittefinantsettevõtetele antud laenud asendati kõnealusele TLTRO-IIs osalejale kuuluva omakapitaliga nendes mittefinantsettevõtetes. Nende tehingute tulemusel ei vähenenud TLTRO-IIs osaleja poolt reaalmajandusele pakutud rahastamise maht. EKP nõukogu otsustas, et neid tehingud tuleks aruandluses käsitleda pigem ümberliigitamisena kui mittefinantsettevõtetele antud laenude tagasimaksetena. Otsuses (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) ei ole sellist olukorda käsitletud. EKP nõukogu otsustas ka, et samu aruandlusnõudeid võib kohaldada teiste samasuguseid tehinguid teinud TLTRO-IIs osalejate suhtes.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Otsus turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ja TARGET2-Securities juhatuse asutamise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta

25. jaanuaril 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/3 turuinfrastruktuuri nõukogu kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2012/6 TARGET2-Securities juhatuse asutamise kohta. Õigusakt võeti vastu pärast turuinfrastruktuuri nõukogu tegevuse läbivaatamist, mille käigus ilmnes, et nõukogu tõhusaks toimimiseks ei ole erikoosseisud (nt T2S juhatus) vajalikud. Uue otsusega ühtlustatakse turuinfrastruktuuri nõukogu toimimist eurosüsteemi juhtorganina, mis vastutab tehniliste ja käitamise juhtimise ülesannete täitmise eest turuinfrastruktuuride ja platvormide valdkonnas. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Narodowy Bank Polski juhatuse ja tippjuhtide tasustamise kohta

30. jaanuaril 2019 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi alamkoja (Sejm) taotlusel vastu arvamuse CON/2019/3.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Hispaanias

1. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu Hispaania rahandusküsimuste riigisekretäri nimel tegutsenud Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2019/4.

EKP arvamus 500-eurose nimiväärtusega pangatähtede kasutamise keelustamise kohta ja rahapesu tõkestamise õigusaktide teatavate muudatuste kohta Taanis

12. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu Taani finantsjärelevalveasutuse (Finanstilsynet) taotlusel vastu arvamuse CON/2019/5.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

13. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2019/6.

EKP arvamus mikrolaenu pakkujate tegevuslubade andmise ja järelevalve kohta Kreekas

15. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/7.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourg'i [Luksemburgi keskpank] välisaudiitorite kohta

14. veebruaril 2019 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2019/6 Luksemburgi keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP raamatupidamise aastaaruanne 2018

20. veebruaril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2018. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 21. veebruaril 2019. EKP raamatupidamise aastaaruande osana avaldati ka 2018. aasta tegevusaruanne.

EKP eetikakomitee ja auditikomitee koosseis

20. veebruaril 2019 nimetas EKP nõukogu Patrick Honohani alates 1. aprillist 2019 veel kolmeks aastaks EKP eetikakomitee ja EKP auditikomitee liikmeks.

Statistika

Pangandussektori tagasiside pankade statistiliseks aruandluseks moodustatud EKPSi integreeritud raamistiku kohta

14. veebruaril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada aruanne, milles antakse ülevaade EKPSi integreeritud aruandlusraamistikku käsitleva kvalitatiivse küsitluse tulemustest. Ühtlasi andis nõukogu heakskiidu seonduvatele muudatustele EKP asjaomastel veebilehtedel (eelkõige pankadele mõeldud integreeritud aruandlusjuhiseid ja integreeritud aruandlusraamistikku käsitlevad veebilehed). EKPSi statistikakomitee koostatud aruanne sisaldab faktilist teavet tagasiside kohta, mida saadi pangandussektorilt seoses küsitluses toodud üldiste kaalutluste ja esmatähtsate tehniliste aspektidega. Aruanne on avaldatud EKP veebilehel.

Statistikakomitee esimees

20. veebruaril 2019 nimetas EKP nõukogu eurosüsteemi/EKPSi statistikakomitee esimehena ametisse statistika peadirektoraadi peadirektori Silke Stapel-Weberi. Ametiaeg algab kohe ja kestab 31. detsembrini 2019, mil lõpevad ka teiste eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeeste volitused.

Pangandusjärelevalve

Otsus riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta

31. jaanuaril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta otsus EKP/2019/4 riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta. Otsusega seatakse sisse raamistik, mille kohaselt EKP kui pädev asutus võib otsustusprotsessi hõlbustamise eesmärgil delegeerida EKP nõukogult EKP kõrgema astme juhtidele oma volitused vastu võtta arvukalt otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja peatselt ka EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

31. jaanuaril ja 19. veebruaril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekutele teatavate järelevalvealuste krediidiasutuste staatuse muutmise kohta. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Samuti vaadatakse krediidiasutuste staatus igal aastal uuesti läbi ja tulemused avalikustatakse (vt 2018. aasta 14. detsembri pressiteade EKP pangandusjärelevalve veebilehel).

2018. aasta stressitesti koondtulemuste aruanne

1. veebruaril 2019 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada aruanne ühtse järelevalvemehhanismi 2018. aasta stressitesti koondtulemuste kohta. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

2019. aastal tehtava likviidsuse stressitesti metoodika ja vormid

5. veebruaril 2019 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule heaks kiita 2019. aastal tehtava likviidsuse stressitesti metoodika ja vormid. Mõlemad dokumendid koos seonduva pressiteatega on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Samas on avaldatud ka üldine tutvustus likviidsusriski tundlikkusanalüüsi kohta, mis kujutab endast 2019. aastaks kavandatud järelevalvealast stressitesti.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste järgimine

15. veebruaril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest täita enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul nõuded, mis on sätestatud EBA suunistes kauplemisportfellivälisest tegevustest tuleneva intressiriski juhtimise kohta (EBA/GL/2018/02), EBA muudetud suunistes järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta (EBA/GL/2018/03) ning EBA suunistes finantseerimisasutuste stressitestide kohta (EBA/GL/2018/04).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid