Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada februāris

Tirgus operācijas

ITRMO II pārskatu sniegšanas pieeja attiecībā uz noteiktiem darījumiem, kas ietver parāda konvertēšanu pašu kapitālā

Padome pieņēma lēmumu par ITRMO II procentu likmes aprēķināšanas kontekstā izmantojamo pārskatu sniegšanas pieeju attiecībā uz noteiktiem darījumiem, ko 2017. gadā veicis ITRMO II dalībnieks. Darījumi ietvēra parāda konvertēšanu pašu kapitālā, aizstājot ITRMO II dalībnieka nefinanšu sabiedrībām (NFS) izsniegtos aizdevumus ar ITRMO II dalībnieka turējumā esošajiem šo NFS kapitāla vērtspapīriem. Tādējādi ITRMO II dalībnieka reālajai tautsaimniecībai nodrošinātais finansējums šo darījumu rezultātā nesamazinājās. Padome nolēma, ka šie darījumi jāatspoguļo kā pārklasificēšana, nevis kā NFS aizdevumu atmaksa. Lēmumā (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) šāda veida situācija nebija paredzēta. Padome arī nolēma, ka tādu pašu pieeju var izmantot arī attiecībā uz citiem ITRMO II dalībniekiem, kas veikuši šāda veida darījumus.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Lēmums par Tirgus infrastruktūras valdi un ar ko atceļ Lēmumu par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi

Padome 2019. gada 25. janvārī pieņēma Lēmumu ECB/2019/3 par Tirgus infrastruktūras valdi un ar ko atceļ Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem (T2V) Valdes izveidi. Lēmums pieņemts pēc Tirgus infrastruktūras valdes darbības pārskatīšanas. Pārskatīšanas rezultāti liecina, ka Tirgus infrastruktūras valdes efektīvai darbībai nav nepieciešami vajadzīgi īpaši formāti (kā T2V Valde). Jaunais lēmums tādējādi vērsts uz Tirgus infrastruktūras valdes kā Eurosistēmas pārvaldības struktūras, kas kura atbild par tehniskajiem un operacionālajiem pārvaldības uzdevumiem tirgus infrastruktūras un platformu jomā, darbības pilnveidošanu. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Narodowy Bank Polski valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju atlīdzību

Padome 2019. gada 30. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2019/3 pēc Polijas parlamenta (Sejm) lūguma.

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem Spānijā

Padome 2019. gada 1. februārī pieņēma Atzinumu CON/2019/4 pēc Banco de España lūguma Spānijas valsts sekretāra finanšu jautājumos vārdā.

ECB atzinums par banknošu ar 500 euro nominālvērtību izmantošanas aizliegumu un dažiem grozījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktos Dānijā

Padome 2019. gada 12. februārī pieņēma Atzinumu CON/2019/5 pēc Dānijas finanšu uzraudzības iestādes Finanstilsynet lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu

Padome 2019. gada 13. februārī pieņēma Atzinumu CON/2019/6 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par mikrokredītu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību Grieķijā

Padome 2019. gada 15. februārī pieņēma Atzinumu CON/2019/7 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem

Padome 2019. gada 14. februārī pieņēma Ieteikumu ECB/2019/6 Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB 2018. gada finanšu pārskati

Padome 2019. gada 20. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2018. finanšu gadu. Finanšu pārskati kopā ar attiecīgo paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2019. gada 21. februārī. Kā ECB finanšu pārskatu daļa tika publicēts vadības ziņojums par 2018. gadu.

ECB Ētikas komitejas un Audita komitejas locekļi

Padome 2019. gada 20. februārī atkārtoti iecēla Patriku Honohanu (Patrick Honohan) par ECB Ētikas komitejas un ECB Audita komitejas locekli uz vēl trim gadiem, sākot ar 2019. gada 1. aprīli.

Statistika

Nozares pārstāvju viedokļi par ECBS integrēto pārskatu sniegšanas sistēmu banku statistikas pārskatu sniegšanai

Padome 2019. gada 14. februārī apstiprināja publicēšanai ziņojumu par ECBS integrētās pārskatu sniegšanas sistēmas kvalitatīvā apsekojuma rezultātiem un ar tiem saistītajiem labojumiem attiecīgajās ECB interneta vietnēs, īpaši banku integrētās pārskatu sniegšanas vārdnīcas un integrētās pārskatu sniegšanas sistēmas interneta vietnēs. Šis ECBS Statistikas komitejas sagatavotais ziņojums sniedz faktisku informāciju par saņemtajiem banku nozares pārstāvju viedokļiem attiecībā uz anketā ietvertajiem augsta līmeņa apsvērumiem un augstas prioritātes tehniskajiem jautājumiem. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē.

Statistikas komitejas priekšsēdētājs

Padome 2019. gada 20. februārī iecēla Statistikas ģenerāldirektori Zilki Štāpeli-Vēberi (Silke Stapel-Weber) par Eirosistēmas/ECBS Statistikas komitejas priekšsēdētāju. Viņas pilnvaru termiņš sākas nekavējoties un ilgs līdz 2019. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju pilnvaru termiņa beigām.

Banku uzraudzība

Lēmums par tiesību pieņemt lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām deleģēšanu

Padome 2019. gada 31. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt Lēmumu ECB/2019/4 par tiesību pieņemt lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām deleģēšanu. Lēmums izveido ietvaru, saskaņā ar kuru ECB kā kompetentā iestāde var deleģēt savas tiesības pieņemt ievērojamu skaitu lēmumu saistībā ar nacionālajos tiesību aktos piešķirtajām uzraudzības pilnvarām, Padomei nododot šīs pilnvaras ECB augstākā līmeņa vadītājiem ar mērķi atvieglot lēmumu pieņemšanas procesu. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un drīzumā tiks publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB lēmums par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2019. gada 31. janvārī un 19. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumiem attiecībā uz dažu uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīguma statusa maiņu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Tiek veikta arī ikgadēja kredītiestāžu nozīmīguma pārskatīšana, un tās rezultāts tiek publiskots (sk. 2018. gada 14. decembra attiecīgo paziņojumu presei ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

2018. gada stresa testa apkopotie rezultāti

Padome 2019. gada 1. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt pārskatu par 2018. gadā veiktā Vienotā uzraudzības mehānisma mēroga stresa testa apkopotajiem rezultātiem. Ziņojums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

2019. gada likviditātes stresa testa metodoloģija un veidne

Padome 2019. gada 5. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt likviditātes stresa testa, kas tiks veikts 2019. gadā, metodoloģiju un veidni. Abi dokumenti kopā ar attiecīgo informāciju presei un vispārīgu prezentāciju par likviditātes riska jutīguma analīzi, ko 2019. gadā paredzēts veikt kā uzraudzības stresa testu, pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

EBI pamatnostādņu ievērošana

Padome 2019. gada 15. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām kredītiestādēm ievērot EBI pamatnostādnes par procentu likmju riska pārvaldību, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām (EBA/GL/2018/02), EBI pamatnostādnes par pārskatītajām kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un uzraudzības stresa testos (EBA/GL/2018/03) un EBI pamatnostādnes par iestāžu spriedzes testiem (EBA/GL/2018/04).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem