Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2019

Markttransacties

Rapportage van bepaalde transacties betreffende de omzetting van leningen in een aandelenbelang, in het kader van TLTRO-II

De Raad van Bestuur heeft een besluit genomen over de rapportage, die relevant is voor de renteberekeningen bij TLTRO-II, van bepaalde transacties door een deelnemer van TLTRO-II in 2017. De transacties betroffen debt-to-equity-omzettingen, waarbij leningen van de TLTRO-II-deelnemer aan niet-financiële ondernemingen (non-financial corporation – NFC's) werden vervangen door een aandelenbelang aangehouden door dezelfde TLTRO-II-deelnemer in deze NFC. Het bedrag van de financiering die de TLTRO-II-deelnemer aan de reële economie verschafte, nam door deze transacties niet af. De Raad van Bestuur heeft besloten dat de transacties moeten worden gerapporteerd als een herclassificatie, en niet als een aflossing van de leningen aan de NFC's. In Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) was een dergelijke situatie niet voorzien. De Raad van Bestuur heeft bovendien besloten dat dezelfde behandeling kan gelden voor andere TLTRO-II-deelnemers die dergelijke transacties hebben uitgevoerd.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Besluit betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van het Besluit betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad

Op 25 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/3 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur en tot intrekking van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de TARGET2-Effectenraad. Deze rechtshandeling volgt op een evaluatie van de werking van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB). Uit de evaluatie is gebleken dat er voor de efficiënte werking van de MIB geen specifieke samenstellingen, zoals de TARGET2-Effectenraad, nodig waren. Het nieuwe besluit stroomlijnt dus de werking van de MIB als bestuursorgaan dat in het Eurosysteem verantwoordelijk is voor technische taken en taken van operationeel beheer op het gebied van marktinfrastructuur en platformen. Het besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake vergoeding voor kaderleden en hoger management in Narodowy Bank Polski

Op 30 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Sejm (Parlement), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/3.

Advies van de ECB inzake beperkingen van contante betalingen in Spanje

Op 1 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banco de España namens de Spaanse staatssecretaris voor Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/4.

Advies van de ECB inzake het verbod op het gebruik van bankbiljetten met een waarde van 500 euro en inzake bepaalde amendementen op de anti-witwaswetgeving in Denemarken

Op 12 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Finanstilsynet (de Deense Autoriteit voor Financieel Toezicht), zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/5.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Op 13 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/6.

Advies van de ECB inzake de vergunningverlening aan en het toezicht op verstrekkers van microkrediet in Griekenland

Op 15 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2019/7.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg

Op 14 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2019/6 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg. De aanbeveling wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Jaarrekening van de ECB over 2018

Op 20 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening van de ECB over het boekjaar 2018. De jaarstukken zijn, samen met een persbericht, op 21 februari 2019 gepubliceerd op de website van de ECB. Het managementverslag over 2018 is gepubliceerd als onderdeel van de jaarstukken van de ECB.

Lidmaatschap van het Ethisch Comité en Auditcomité van de ECB

Op 20 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur de heer Patrick Honohan herbenoemd als lid van het Ethisch Comité en het Auditcomité van de ECB, voor een nieuwe termijn van drie jaar, vanaf 1 april 2019.

Statistieken

Feedback van de sector over het geïntegreerde statistischerapportagekader (Integrated Reporting Framework – IReF) van het ESCB voor de statistische rapportage van banken

Op 14 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een verslag met de resultaten van een kwalitatieve bevraging over het IReF van het ESCB en de wijzigingen die in dat verband zijn aangebracht op de website van de ECB, in het bijzonder met betrekking tot het Banks’ Integrated Reporting Dictionary en het IReF. Het verslag, dat werd opgesteld door het Comité statistieken van het ESCB, verstrekt feitelijke informatie over de feedback van de banksector betreffende algemene overwegingen en technische vragen uit de vragenlijst met een hoge prioriteit. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Voorzitter van het Comité statistieken

Op 20 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur mevrouw Silke Stapel-Weber, directeur-generaal Statistieken, benoemd tot voorzitter van het Comité statistieken van het Eurosysteem/ESCB. De benoeming is met onmiddellijke ingang en loopt tot 31 december 2019, zodat het einde overeenkomt met het aflopen van de ambtstermijnen van de voorzitters van de andere Eurosysteem/ESCB-comités.

Bankentoezicht

Besluit inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen betreffende krachtens nationaal recht toegewezen toezichthoudende bevoegdheden

Op 31 januari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van Besluit ECB/2019/4 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen betreffende krachtens nationaal recht toegewezen toezichthoudende bevoegdheden. In dit besluit wordt het kader vastgesteld waarin de ECB, als de bevoegde autoriteit, haar bevoegdheid om een aanzienlijk aantal besluiten met betrekking tot toezichtsbevoegdheden goed te keuren, kan delegeren van de Raad van Bestuur aan senior managers van de ECB, met het doel het besluitvormingsproces te vergemakkelijken. Het besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en te zijner tijd ook op de website van de ECB.

Besluit van de ECB inzake de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 31 januari en 19 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de voorstellen van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van bepaalde onder toezicht staande kredietinstellingen te wijzigen. De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht. Daarnaast wordt een jaarlijkse toetsing van de significantie van kredietinstellingen uitgevoerd en worden de uitkomsten daarvan gepubliceerd (zie het persbericht van 14 december 2018 daarover op de website van ECB-Bankentoezicht).

Verslag over de geaggregeerde resultaten van de stresstest 2018

Op 1 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om een verslag te publiceren over de geaggregeerde resultaten van de stresstest die in 2018 in het gehele gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) werd uitgevoerd. Het verslag en een persbericht hierover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Methodologie en template voor de liquiditeitsstresstest van 2019

Op 5 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de methodologie en de template voor de liquiditeitsstresstest van 2019 goed te keuren. Beide documenten, samen met een persbericht en een algemene presentatie over de gevoeligheidsanalyse van het liquiditeitsrisico die in 2019 als stresstest in het kader van het toezicht wordt uitgevoerd, zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van EBA-richtsnoeren

Op 15 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) in te lichten over het voornemen van de ECB om, met betrekking tot de belangrijke kredietinstellingen onder direct toezicht, de EBA-richtsnoeren na te leven. Het betreft de EBA-richtsnoeren voor het beheer van het renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille (EBA/GL/2018/02), de EBA-richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (EBA/GL/2018/03), en de EBA-richtsnoeren voor stresstesten van instellingen (EBA/GL/2018/04).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media