Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2019

Operacje rynkowe

Podejście sprawozdawcze w ramach TLTRO-II do pewnych transakcji wiążących się z konwersją długu na udziały

Rada Prezesów podjęła decyzję o podejściu sprawozdawczym, jakie należy zastosować do pewnych transakcji przeprowadzonych w 2017 przez jednego z uczestników TLTRO-II; jest to istotne dla obliczania oprocentowania operacji TLTRO-II. Transakcje te polegały na konwersji długu na udziały: w zamian za pożyczki udzielone przez siebie przedsiębiorstwom uczestnik TLTRO-II objął udziały w ich kapitale. Transakcje nie spowodowały zmniejszenia kwoty finansowania dostarczonego przez tego uczestnika gospodarce realnej. Rada Prezesów postanowiła, że transakcje te powinny zostać wykazane nie jako spłata pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom, lecz jako zmiana klasyfikacji. W decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) nie przewidziano takich sytuacji. Rada Prezesów postanowiła ponadto, że to samo podejście można zastosować do innych uczestników TLTRO-II, którzy przeprowadzali tego rodzaju transakcje.

Infrastruktura rynku i płatności

Decyzja w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku oraz uchylenie decyzji w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities

25 stycznia 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/3 w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylającą decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities. Akt ten został przyjęty w następstwie przeglądu działalności Rady ds. Infrastruktury Rynku. Przegląd wykazał, że do sprawnego działania Rady ds. Infrastruktury Rynku nie jest potrzebna praca w wyspecjalizowanych składach, takich jak Rada TARGET2-Securities. Nowa decyzja upraszcza więc działalność Rady ds. Infrastruktury Rynku jako organu zarządzającego Eurosystemu odpowiedzialnego za zadania techniczne i zadania z zakresu zarządzania operacyjnego w odniesieniu do infrastruktury i platform rynkowych. Decyzja jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu i osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/3 w dniu 30 stycznia 2019 na wniosek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/4 w dniu 1 lutego 2019 na wniosek Banco de España złożony w imieniu hiszpańskiego Sekretarza Stanu ds. Finansów.

Opinia EBC w sprawie zakazu posługiwania się banknotami o nominale 500 euro oraz w sprawie niektórych zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Danii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/5 w dniu 12 lutego 2019 na wniosek Finanstilsynet (duńskiego organu nadzoru finansowego).

Opinia EBC dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/6 w dniu 13 lutego 2019 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności przez podmioty udzielające mikrokredytów i nadzoru nad tymi podmiotami w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/7 w dniu 15 lutego 2019 na wniosek greckiego Ministerstwa Finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

14 lutego 2019 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2019/6 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg. Zalecenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej EBC.

Roczny raport finansowy EBC 2018

20 lutego 2019 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2018. Roczny raport finansowy EBC wraz z komunikatem prasowym został opublikowany 21 lutego 2019 na stronie internetowej EBC. Raport ten obejmuje także sprawozdanie z działalności za rok 2018.

Członek Komitetu EBC ds. Etyki oraz Komitetu EBC ds. Audytu

20 lutego 2019 Rada Prezesów ponownie mianowała Patricka Honohana członkiem Komitetu ds. Etyki i Komitetu ds. Audytu na kolejną trzyletnią kadencję od 1 kwietnia 2019.

Statystyka

Uwagi branży bankowej na temat obowiązujących w ESBC ram zintegrowanej sprawozdawczości statystycznej banków

14 lutego 2019 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu przedstawiającego wyniki ankietowego badania jakościowego na temat obowiązujących w ESBC ram sprawozdawczości zintegrowanej oraz zmiany wprowadzone na podstawie wyników badania na odnośnych stronach internetowych EBC, dotyczące w szczególności słownika zintegrowanej sprawozdawczości banków i ram sprawozdawczości zintegrowanej. Raport ten, opracowany przez Komitet ESBC ds. Statystyki, przedstawia rzeczowe informacje o uwagach zgłoszonych przez branżę bankową na temat zagadnień ogólnych oraz ważnych kwestii technicznych zawartych w ankiecie. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Przewodniczący Komitetu ds. Statystyki

20 lutego 2019 Rada Prezesów powołała Silke Stapel-Weber, dyrektor generalną ds. statystyki, na przewodniczącą Komitetu Eurosystemu/ESBC ds. Statystyki. Jej kadencja rozpoczyna się natychmiast, a kończy 31 grudnia 2019, wraz z upływem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC.

Nadzór bankowy

Decyzja w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego

31 stycznia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie decyzji EBC/2019/4 w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego. Decyzja ta wprowadza przepisy, zgodnie z którymi EBC jako właściwy organ może w celu ułatwienia procesu decyzyjnego przenieść z Rady Prezesów na kierowników wyższego szczebla w EBC uprawnienia do przyjmowania znacznej liczby decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego. Decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w stosownym czasie zamieszczona na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

31 stycznia i 19 lutego 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotności niektórych nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i ogłaszana na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu. Co roku przeprowadzany jest także przegląd istotności instytucji kredytowych, którego wyniki są podawane do wiadomości publicznej (zob. komunikat prasowy opublikowany 14 grudnia 2018 na stronie nadzoru bankowego).

Raport w sprawie zbiorczych wyników testu warunków skrajnych z roku 2018

1 lutego 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację raportu w sprawie zbiorczych wyników testu warunków skrajnych przeprowadzonego w 2018 w skali całego jednolitego mechanizmu nadzorczego. Raport wraz z komunikatem prasowym jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Metodologia i formularz testu warunków skrajnych w zakresie płynności na rok 2019

5 lutego 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie metodologii i formularza testu warunków skrajnych w zakresie płynności zaplanowanego na rok 2019. Oba dokumenty, wraz z komunikatem prasowym i ogólną prezentacją analizy wrażliwości na ryzyko płynności przewidzianej jako nadzorczy test warunków skrajnych na rok 2019, są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zgodność z wytycznymi EUNB

15 lutego 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) o zamiarze zastosowania się przez EBC, w odniesieniu do istotnych instytucji kredytowych objętych jego bezpośrednim nadzorem, do wytycznych EUNB w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego (EBA/GL/2018/02), zmienionych wytycznych EUNB dotyczących wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej oraz nadzorczych testów warunków skrajnych (EBA/GL/2018/03), jak również wytycznych EUNB dotyczących testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje (EBA/GL/2018/04).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami