European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

február 2019

Operácie na trhu

Postup vykazovania určitých transakcií v rámci TLTRO-II, ktoré zahŕňajú konverzie dlhu na kapitál

Rada guvernérov rozhodla o postupe vykazovania určitých transakcií uskutočnených účastníkom TLTRO-II v roku 2017, ktorý je relevantný z hľadiska výpočtu úrokových sadzieb TLTRO-II. Súčasťou týchto transakcií boli konverzie dlhu na kapitál, v rámci ktorých došlo k zámene pôžičiek, ktoré účastník TLTRO-II poskytol nefinančným korporáciám, za majetkový podiel účastníka TLTRO-II v týchto korporáciách. Tieto transakcie neviedli k zníženiu objemu financovania, ktoré účastník TLTRO-II poskytol reálnej ekonomike. Rada guvernérov rozhodla, že tieto transakcie sa majú vykazovať ako reklasifikácia, a nie ako splatenie pôžičiek poskytnutých nefinančným korporáciám. Rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) vznik takejto situácie nepredpokladalo. Rada guvernérov zároveň rozhodla, že rovnaký postup možno uplatniť aj v prípade ostatných účastníkov TLTRO-II, ktorí takéto transakcie vykonali.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Rozhodnutie o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities

Dňa 25. januára 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/3 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities. Tento právny predpis nadväzuje na hodnotenie činnosti Rady pre trhovú infraštruktúru, ktoré dospelo k záveru, že na jej efektívne fungovanie nie sú potrebné žiadne špecializované útvary, ako napríklad Rada TARGET2-Securities. Nové rozhodnutie tak zefektívňuje fungovanie Rady pre trhovú infraštruktúru ako riadiaceho orgánu Eurosystému zodpovedného za úlohy technického a prevádzkového charakteru v oblasti trhovej infraštruktúry a platforiem. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k odmeňovaniu členov riadiacich orgánov a vyšších riadiacich pracovníkov v Narodowy Bank Polski

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/3 dňa 30. januára 2019 na žiadosť poľského Sejmu (parlamentu).

Stanovisko ECB o obmedzeniach platieb v hotovosti v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/4 dňa 1. februára 2019 na žiadosť Banco de España v mene španielskeho štátneho tajomníka pre financie.

Stanovisko ECB k zákazu používania bankoviek v nominálnej hodnote 500 EUR a k niektorým zmenám právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/5 dňa 12. februára 2019 na žiadosť Finanstilsynet (dánskeho úradu pre finančný dohľad).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/6 dňa 13. februára 2019 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k udeľovaniu povolení poskytovateľom mikropôžičiek a k dohľadu nad nimi v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/7 dňa 15. februára 2019 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg

Dňa 14. februára 2019 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2019/6 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg. Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2018

Dňa 20. februára 2019 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2018. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 21. februára 2019 na internetovej stránke ECB. Jej súčasťou je aj správa o činnosti za rok 2018.

Zloženie Etického výboru ECB a Výboru ECB pre audit

Dňa 20. februára 2019 Rada guvernérov opäť vymenovala Patricka Honohana za člena Etického výboru ECB a Výboru ECB pre audit na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. apríla 2019.

Štatistika

Názory a pripomienky predstaviteľov bankového sektora k integrovanému vykazovaciemu rámcu ESCB (IReF) na štatistické vykazovanie bánk

Dňa 14. februára 2019 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o výsledkoch kvalitatívneho prieskumu týkajúceho sa integrovaného vykazovacieho rámca ESCB a príslušné zmeny na súvisiacej internetovej stránke ECB, predovšetkým zmeny v  slovníku integrovaného vykazovania bánk a v IReF. Správa, ktorú zostavil Štatistický výbor ESCB, obsahuje faktické informácie o názoroch a pripomienkach predstaviteľov bankového sektora k základným témam a prioritným technickým otázkam uvedeným v dotazníku. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Predsedníčka Štatistického výboru

Dňa 20. februára 2019 Rada guvernérov vymenovala Silke Stapel-Weberovú, generálnu riaditeľku odboru štatistiky, za predsedníčku Štatistického výboru Eurosystému/ESCB. Vymenovanie nadobúda účinnosť okamžite, pričom jej funkčné obdobie sa skončí 31. decembra 2019, súbežne s funkčným obdobím predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi

Dňa 31. januára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať Rozhodnutie ECB/2019/4 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi. Rozhodnutie stanovuje rámec, v ktorom môže ECB ako príslušný orgán v záujme uľahčenia rozhodovacieho procesu delegovať svoje právomoci prijímať značný počet rozhodnutí na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi z Rady guvernérov na vyšších riadiacich pracovníkov ECB. Rozhodnutie bude v príslušnom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 31. januára a 19. februára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhom Rady pre dohľad na zmenu významnosti určitých dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Každoročne sa tiež vykonáva prehodnocovanie významnosti úverových inštitúcií a jeho výsledky sa zverejňujú (viac informácií v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 14. decembra 2018).

Správa o súhrnných výsledkoch záťažového testu v roku 2018

Dňa 1. februára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu o súhrnných výsledkoch záťažového testu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v roku 2018. Správa je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Metodika a vzor likviditného záťažového testu

Dňa 5. februára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať metodiku a vzor likviditného záťažového testu, ktorý sa uskutoční v roku 2019. Obidva dokumenty, ako aj súvisiaca tlačová správa a všeobecná prezentácia analýzy citlivosti likviditného rizika (predpokladaného dohľadového záťažového testu na rok 2019) sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Dodržiavanie usmernení EBA

Dňa 15. februára 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad upovedomiť Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) o zámere ECB zabezpečiť v súvislosti s významnými úverovými inštitúciami pod jej priamym dohľadom súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností mimo obchodnej knihy (EBA/GL/2018/02), s usmerneniami EBA o spoločných postupoch a metodikách procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu a záťažového testovania orgánmi dohľadu (EBA/GL/2018/03) a s usmerneniami EBA o záťažovom testovaní inštitúcií (EBA/GL/2018/04).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá