Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2019

Tržní operace

Způsob vykazování v rámci TLTRO-II, pokud jde o určité transakce zahrnující konverze dluhu na vlastní kapitál

Rada guvernérů rozhodla o způsobu vykazování, který je relevantní v kontextu výpočtů úrokových sazeb v rámci TLTRO-II, pokud jde o určité transakce prováděné v roce 2017 účastníkem TLTRO-II. Transakce zahrnovaly konverze dluhu na vlastní kapitál, kterými byly úvěry poskytnuté účastníkem TLTRO-II nefinančním podnikům nahrazeny vlastním kapitálem drženým tímto účastníkem TLTRO-II v těchto nefinančních podnicích. Objem financování poskytnutý účastníkem TLTRO-II reálné ekonomice se v důsledku těchto transakcí nesnížil. Rada guvernérů rozhodla, že transakce by měly být vykazovány jako reklasifikace a nikoli jako splacení úvěrů nefinančním podnikům. Rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) tento druh situace nepředpokládalo. Dále Rada guvernérů rozhodla, že stejný postup lze uplatnit u dalších účastníků TLTRO-II, kteří takové transakce uzavřeli.

Tržní infrastruktura a platební styk

Rozhodnutí o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí o zřízení Rady TARGET2-Securities

Rada guvernérů přijala 25. ledna 2019 rozhodnutí ECB/2019/3 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (T2S). Tento právní akt navazuje na přezkum fungování Rady pro tržní infrastrukturu (MIB). Přezkum konstatoval, že pro efektivní fungování MIB není třeba specializovaných formátů, jako je Rada T2S. Nové rozhodnutí tak zjednodušuje fungování MIB jakožto orgánu řízení v rámci Eurosystému, který odpovídá za řízení technických a provozních úkolů v oblasti tržní infrastruktury a platforem. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k odměňování členů řídících orgánů a vyšších řídících pracovníků Narodowy Bank Polski

Rada guvernérů přijala 30. ledna 2019 stanovisko CON/2019/3 na žádost polského Sejmu (parlamentu).

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 1. února 2019 stanovisko CON/2019/4 na žádost Banco de España jménem španělského tajemníka pro státní finance.

Stanovisko ECB k zákazu používání bankovek nominální hodnoty 500 EUR a k některým změnám právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz v Dánsku

Rada guvernérů přijala 12. února 2019 stanovisko CON/2019/5 na žádost orgánu Finanstilsynet (dánský orgán pro finanční dohled).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

Rada guvernérů přijala 13. února 2019 stanovisko CON/2019/6 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k udělování licencí poskytovatelům mikroúvěrů v Řecku a k dohledu nad nimi

Rada guvernérů přijala 15. února 2019 stanovisko CON/2019/7 na žádost řeckého ministerstva financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg

Rada guvernérů přijala 14. února 2019 doporučení ECB/2019/6 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banque centrale du Luxembourg. Doporučení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2018

Rada guvernérů schválila 20. února 2019 auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2018. Roční účetní závěrka a příslušná tisková zpráva byly 21. února 2019 zveřejněny na internetových stránkách ECB. Zpráva o činnosti za rok 2018 byla zveřejněna jako součást roční účetní závěrky ECB.

Členství v Etickém výboru ECB a Výboru pro audit

Rada guvernérů 20. února 2019 opětovně jmenovala Patricka Honohana od 1. dubna 2019 členem Etického výboru ECB a Výboru ECB pro audit na další tříleté období.

Statistika

Reakce odvětví na integrovaný rámec ESCB pro podávání zpráv (IReF) pro statistické výkaznictví bank

Rada guvernérů schválila 14. února 2019 zveřejnění zprávy obsahující výsledky kvalitativního inventarizačního dotazníku o integrovaném rámci ESCB pro podávání zpráv a příslušné změny souvisejících internetových stránek ECB, a to zejména těch, které se týkají Slovníku bank pro integrované výkaznictví a IReF. Zpráva, sestavená Výborem pro statistiku ESCB, nabízí faktické informace o reakci bankovního sektoru na obecná témata a vysoce prioritní technické otázky položené v dotazníku. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Předsedkyně Výboru pro statistiku

Rada guvernérů jmenovala 20. února 2019 Silke Stapel-Weberovou, generální ředitelku pro statistiku, do funkce předsedkyně Výboru pro statistiku Eurosystému/ESCB. Jmenování nabývá okamžité účinnosti a platí do 31. prosince 2019, aby se tak shodovalo se skončením funkčních období ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy

Rada guvernérů nevznesla 31. ledna 2019 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout rozhodnutí ECB/2019/4 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy. Rozhodnutí stanovuje rámec, v němž ECB jako příslušný orgán může s cílem usnadnit rozhodovací proces přenést svou působnost k přijímání značného počtu rozhodnutí ohledně pravomocí v oblasti dohledu udělovaných podle vnitrostátních právních předpisů z Rady guvernérů na vrcholové řídicí pracovníky ECB. Rozhodnutí bude včas zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí ECB o významnosti dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 31. ledna a 19. února 2019 námitky vůči návrhům Rady dohledu změnit status významnosti určitých dohlížených úvěrových institucí. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Prováděn je také roční přezkum významnosti úvěrových institucí a jeho výsledek je zveřejňován (viz související tisková zpráva zveřejněná 14. prosince 2018 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu).

Zpráva o souhrnných výsledcích zátěžového testu 2018

Rada guvernérů nevznesla 1. února 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu o souhrnných výsledcích zátěžového testu provedeného v roce 2018 v rámci celého jednotného mechanismu dohledu. Zpráva je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Metodika a šablona zátěžového testu likvidity v roce 2019

Rada guvernérů nevznesla 5. února 2019 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout metodiku a šablonu zátěžového testu likvidity, který proběhne v roce 2019. Oba dokumenty společně se související tiskovou zprávou a všeobecnou prezentací citlivostní analýzy likviditního rizika předpokládanou jako zátěžový test v oblasti dohledu pro rok 2019 jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování obecných pokynů EBA

Rada guvernérů nevznesla 15. února 2019 námitku proti návrhu Rady dohledu oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), že se ECB hodlá v souvislosti s významnými úvěrovými institucemi pod přímým dohledem ECB řídit obecnými pokyny orgánu EBA týkajícími se řízení úrokového rizika vzniklého z činností mimo obchodní knihu (EBA/GL/2018/02), obecnými pokyny orgánu EBA k upraveným společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocení a zátěžového testování v rámci dohledu (EBA/GL/2018/03) a obecnými pokyny orgánu EBA k zátěžovému testování institucí (EBA/GL/2018/04).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média