European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Helmikuu 2019

Markkinaoperaatiot

Tiettyjen velanmuuntotapahtumien raportointitapa toisen sarjan kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa

EKP:n neuvosto teki päätöksen erään toisen sarjan kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuneen pankin vuonna 2017 suorittamien taloustoimien raportointitavasta operaatioiden koron määrittämisen yhteydessä. Päätöksessä (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) ei ollut otettu huomioon tällaisia tilanteita, joissa osallistujapankin myöntämiä yrityslainoja muutettiin osuuksiksi lainansaajayritysten omasta pääomasta. Koska taloustoimet eivät vähentäneet osallistujapankin reaalitaloudelle antaman rahoituksen määrää, EKP:n neuvosto päätti, että ne tulee ilmoittaa luokitusmuutoksina eikä lainojen takaisinmaksuina. EKP:n neuvosto päätti myös, että muutkin osallistujapankit voivat ilmoittaa tällaiset taloustoimet samalla tavalla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Päätös markkinainfrastruktuurilautakunnasta ja TARGET2-Securities-johtokunnan lakkauttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 25.1.2019 päätöksen EKP/2019/3 markkinainfrastruktuurilautakunnasta sekä TARGET2-Securities-johtokunnan perustamisesta annetun päätöksen EKP/2012/6 kumoamisesta. Päätös perustui markkinainfrastruktuurilautakunnan toiminnan uudelleentarkasteluun, jossa todettiin, että lautakunnan tehokas toiminta ei enää edellytä T2S-johtokunnan kaltaisia kohdennettuja toimintamuotoja. Päätöksellä siis selkeytetään organisaatiota, jolla markkinainfrastruktuurilautakunta huolehtii markkinainfrastruktuurien ja ‑alustojen teknisistä ja operatiivisista hallinnointitehtävistä eurojärjestelmässä. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Narodowy Bank Polskin johtajien ja toimivan johdon palkkauksesta

EKP:n neuvosto antoi 30.1.2019 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2019/3.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2019 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2019/4. Pyyntö esitettiin varainhoidosta vastaavan Espanjan valtiosihteerin puolesta.

EKP:n lausunto 500 euron setelien käytön kiellosta ja tietyistä rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön muutoksista Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 12.2.2019 Tanskan finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2019/5.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä

EKP:n neuvosto antoi 13.2.2019 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2019/6.

EKP:n lausunto mikrolainojen myöntäjien toimiluvista ja valvonnasta Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 15.2.2019 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/7.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Luxemburgin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2019 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2019/6). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tilinpäätös vuodelta 2018

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.2.2019 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen tilikaudelta 2018. Tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 21.2.2019. Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistiin myös johdon raportti vuodelta 2018.

EKP:n eettisen komitean ja tarkastuskomitean jäsenyys

EKP:n neuvosto nimitti 20.2.2019 Patrick Honohanin EKP:n eettisen komitean ja tarkastuskomitean jäseneksi uudeksi kolmen vuoden toimikaudeksi 1.4.2019 alkaen.

Tilastot

Pankkialan palaute EKPJ:ssä käytettävästä pankkien yhtenäisestä tilastoraportointijärjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 14.2.2019 luvan julkaista EKPJ:n tilastokomitean laatiman tulosraportin pankkien yhtenäistä tilastoraportointijärjestelmää koskevasta laadunarviointikyselystä. Raporttiin on koottu tiedot pankkialan vastauksista yleisiin sekä keskeisiä teknisiä näkökohtia koskeviin kysymyksiin. EKP:n neuvosto hyväksyi myös kyselyn tuloksista johtuvat muutokset raportointijärjestelmää ja yhtenäistä raportointihakemistoa koskeville EKP:n verkkosivuille. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastokomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 20.2.2019 EKP:n tilastoinnin pääosaston johtajan Silke Stapel-Weberin eurojärjestelmän/EKPJ:n tilastokomitean puheenjohtajaksi. Hänen toimikautensa alkoi välittömästi, ja se päättyy 31.12.2019 eli samaan aikaan kuin eurojärjestelmän/EKPJ:n muiden komiteoiden puheenjohtajien toimikaudet.

Pankkivalvonta

EKP:n päätös kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvien päätösten antamista koskevan toimivallan siirtämisestä

EKP:n neuvosto jätti 31.1.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa päätös EKP/2019/4, jonka rajoissa EKP voi toimivaltaisena viranomaisena siirtää kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvää päätöksentekovaltaansa EKP:n neuvostolta EKP:n ylimmälle johdolle. Valtuuksien siirrolla sujuvoitetaan päätöksentekoa, sillä tällaisia päätöksiä on huomattava määrä. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n päätökset valvottavien luottolaitosten merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 31.1. ja 19.2.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnoksia eräiden valvottavien luottolaitosten merkittävyysluokan muuttamisesta. Laitosten merkittävyys arvioidaan vuosittain, ja arvioinnin tulokset julkistetaan EKP:n pankkivalvontasivuilla (ks. 14.12.2018 julkaistu lehdistötiedote). Luetteloa valvottavista laitoksista päivitetään arviointien pohjalta säännöllisesti, ja se on niin ikään nähtävissä EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Raportti vuoden 2018 stressitestin kokonaistuloksista

EKP:n neuvosto jätti 1.2.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti vuonna 2018 toteutetun, yhteisen valvontamekanismin laajuisen stressitestin kokonaistuloksista. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Maksuvalmiutta koskeva vuoden 2019 stressitesti: testausmenetelmät ja raportointilomake

EKP:n neuvosto jätti 5.2.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta vahvistaa maksuvalmiutta koskevassa vuoden 2019 stressitestissä käytettävät menetelmät ja raportointilomake. Menetelmäkuvaus ja raportointilomake ovat saatavilla EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla on julkaistu myös yleisesittely vuoden 2019 stressitestistä (likviditeettiriskiä koskevasta herkkyysanalyysista) sekä aiheesta kertova lehdistötiedote.

EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 15.2.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa suoraan valvomiensa merkittävien luottolaitosten suhteen EPV:n ohjeita muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta (EBA/GL/2018/02), EPV:n tarkistettuja ohjeita valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä sekä valvonnallisista stressitesteistä (EBA/GL/2018/03) sekä EPV:n ohjeita laitosten stressitestauksesta (EBA/GL/2018/04).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle