SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2019

Markedsoperationer

Behandling af TLTRO-II-indberetninger om visse transaktioner, som omfatter konverteringer af gæld til egenkapital

Styrelsesrådet traf beslutning om behandlingen af indberetninger af visse transaktioner, der blev gennemført af en deltager i TLTRO-II i 2017. Dette er af relevans for beregningerne af rentesatser for TLTRO-II. Transaktionerne omfattede konverteringer af gæld til egenkapital, hvorved lån ydet af TLTRO-II-deltageren til ikke-finansielle selskaber blev erstattet af egenkapital, som den pågældende deltager i TLTRO-II ejede i de ikke-finansielle selskaber. Det finansieringsbeløb, som deltageren i TLTRO-II ydede til realøkonomien, blev ikke nedsat ved disse transaktioner. Styrelsesrådet besluttede, at transaktionerne skal indberettes som en omklassifikation og ikke som en tilbagebetaling af lån til ikke-finansielle selskaber. Denne type situation er der ikke taget ikke højde for i afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10). Styrelsesrådet besluttede endvidere, at samme behandling kan anvendes på andre deltagere i TLTRO-II, der udførte sådanne transaktioner.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Afgørelse om Markedsinfrastrukturrådet og ophævelse af afgørelsen om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities

Den 25. januar 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/3 om Markedsinfrastrukturrådet og om ophævelse af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities. Denne retsakt følger en gennemgang af Markedsinfrastrukturrådets funktion. I gennemgangen konkluderes det, at der ikke er behov for særlige sammensætninger, som fx T2S-rådet, for at Markedsinfrastrukturrådet kan fungere effektivt. Den nye afgørelse strømliner således Markedsinfrastrukturrådets funktion som Eurosystemets ledelsesorgan med ansvar for tekniske og operationelle ledelsesopgaver inden for markedsinfrastrukturer og platforme. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om aflønning af ledende medarbejdere og direktion i Narodowy Bank Polski

Den 30. januar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/3 på anmodning af det polske parlament (Sejm).

ECB's udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger i Spanien

Den 1. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/4 på anmodning fra Banco de España på vegne af den spanske finansminister.

ECB's udtalelse om et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler og visse ændringer af lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge i Danmark

Den 12. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/5 på anmodning af Finanstilsynet.

ECB's udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

Den 13. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/6 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om udstedelse af tilladelse til og overvågning af udbydere af mikrokredit i Grækenland

Den 15. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/7 på anmodning af det græske finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg

Den 14. februar 2019 vedtog Styrelsesrådet en henstilling ECB/2019/6 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg. Henstillingen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's årsregnskab 2018

Den 20. februar 2019 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2018. Årsregnskabet blev offentliggjort på ECB's websted den 21. februar 2019 sammen med en pressemeddelelse. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2018 blev offentliggjort som en del af ECB's årsregnskab.

Medlemskab af ECB's etiske komité og revisionsudvalg

Den 20. februar 2019 genudnævnte Styrelsesrådet Patrick Honohan som medlem af ECB's etiske komité og ECB's revisionsudvalg for endnu en periode på tre år fra den 1. april 2019.

Statistik

Feedback fra sektoren om ESCB's IReF (integreret ramme for bankernes statistiske indberetning)

Den 14. februar 2019 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af en rapport med resultaterne af en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse om status for ESCB's IReF og deraf følgende ændringer på ECB's websider med relation hertil, særlig om bankernes integrerede rapporteringsordbog (Banks' Integrated Reporting Dictionary) og den integrerede rapporteringsramme (European Reporting Framework). Rapporten, der er udarbejdet af ESCB's statistiske komité, giver faktuelle oplysninger om den feedback, der er modtaget fra banksektoren om generelle overvejelser og overordnede tekniske spørgsmål, der stilles i spørgeskemaundersøgelsen. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Formanden for Den Statistiske Komité

Den 20. februar 2019 udnævnte Styrelsesrådet Silke Stapel-Weber, generaldirektør for statistik, som formand for Eurosystemets/ESCB's statistiske komité. Udnævnelsen sker med øjeblikkelig virkning indtil den 31. december 2019, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for alle øvrige formænd for Eurosystemets-/ESCB's komiteer.

Banktilsyn

Afgørelse om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret

Den 31. januar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage afgørelse ECB/2019/4 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national ret. Ved denne afgørelse oprettes en ramme, inden for hvilken ECB som den kompetente myndighed kan uddelegere sin beføjelse til at vedtage et betydeligt antal afgørelser, når det drejer sig om de tilsynsbeføjelser i henhold til national ret, som Styrelsesrådet tildeler ECB's øverste ledelse med henblik på at lette beslutningsprocessen. Afgørelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på et senere tidspunkt på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's afgørelser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 31. januar og den 19. februar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at ændre signifikansstatus for visse kreditinstitutter under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt og findes på ECB's banktilsynswebsted. Hvert år foretages der også en gennemgang af kreditinstitutternes signifikans, og resultatet heraf offentliggøres (se pressemeddelelsen herom, som blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 14. december 2018).

Rapport om de samlede resultater af stresstesten i 2018

Den 1. februar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en rapport om de samlede resultater af den stresstest, der blev gennemført i 2018 i hele Den Fælles Tilsynsmekanisme. Rapporten og en pressemeddelelse herom findes på ECB's banktilsynswebsted.

Metode og skemaer til likviditetsstresstesten i 2019

Den 5. februar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage metoden og skemaerne til den likviditetsstresstest, som skal gennemføres i 2019. Begge dokumenter findes på ECB's banktilsynswebsted sammen med en pressemeddelelse og en samlet fremstilling af den følsomhedsanalyse af likviditetsrisikoen, der er planlagt som stresstest i forbindelse med tilsynsprocessen i 2019.

Overholdelse af EBA's retningslinjer

Den 15. februar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA), at ECB, i relation til de signifikante kreditinstitutter under ECB's direkte tilsyn, har til hensigt at overholde EBA's retningslinjer for styring af renterisiko som følge af ikkehandelsmæssige aktiviteter (EBA/GL/2018/2), EBA's retningslinjer for de reviderede SREP og tilsynsmæssige stresstest (EBA/GL/2018/3) og EBA's retningslinjer for institutternes stresstest (EBA/GL/2018/4).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt