Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2019

Operațiuni de piață

Tratamentul raportării în cadrul OTRTL-II a anumitor operațiuni care implică conversii ale datoriilor în capital propriu

Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la tratamentul raportării – care prezintă relevanță în contextul calculelor ratei dobânzii pentru OTRTL-II – a anumitor operațiuni efectuate de un participant la OTRTL-II în 2017. Operațiunile au implicat conversii ale datoriilor în capital propriu, prin care împrumuturile acordate societăților nefinanciare de participantul la OTRTL-II au fost înlocuite cu capitalul deținut de acesta la societățile nefinanciare respective. Valoarea finanțării furnizate de participantul la OTRTL-II economiei reale nu a fost redusă ca urmare a acestor operațiuni. Consiliul guvernatorilor a decis că operațiunile ar trebui raportate ca reclasificare, și nu ca rambursare a împrumuturilor acordate societăților nefinanciare. Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) nu a prevăzut o astfel de situație. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, că același tratament poate fi aplicat și altor participanți la OTRTL-II care au efectuat operațiuni similare.

Infrastructura pieței și plăți

Decizia privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities

La data de 25 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/3 privind Comitetul pentru infrastructura pieței și de abrogare a Deciziei BCE/2012/6 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities. Acest act juridic succede unei analize a funcționării Comitetului privind infrastructura pieței, în urma căreia s-a concluzionat că nu sunt necesare formate specifice, precum Comitetul pentru T2S, pentru funcționarea eficientă a acestui comitet. În consecință, noua decizie simplifică funcționarea Comitetului pentru infrastructura pieței ca organism de guvernanță al Eurosistemului, responsabil de atribuțiile de gestionare tehnică și operațională în domeniul infrastructurii și platformelor pieței. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la remunerarea directorilor executivi și a conducerii superioare a Narodowy Bank Polski

La data de 30 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/3, la solicitarea Parlamentului polonez (Seimului).

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar în Spania

La data de 1 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/4, la solicitarea Banco de España, în numele Secretariatului de Stat pentru Finanțe din Spania.

Avizul BCE cu privire la interzicerea bancnotelor cu cupiura de 500 euro și cu privire la anumite modificări ale legislației privind combaterea spălării banilor în Danemarca

La data de 12 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/5, la solicitarea Finanstilsynet (Autoritatea de Supraveghere Financiară din Danemarca).

Avizul BCE cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

La data de 13 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/6, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la autorizarea și supravegherea furnizorilor de microcredite în Grecia

La data de 15 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/7, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg

La data de 14 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2019/6 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banque centrale du Luxembourg. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Conturile anuale 2018 ale BCE

La data de 20 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2018. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă pe această temă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 21 februarie 2019. Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 a fost publicat ca parte a Conturilor anuale ale BCE.

Membrii Comitetului de etică și ai Comitetului de audit din cadrul BCE

La data de 20 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor l-a renumit pe dl Patrick Honohan pentru un nou mandat de trei ani în funcția de membru al Comitetului de etică și al Comitetului de audit din cadrul BCE începând cu 1 aprilie 2019.

Statistică

Feedbackul din partea sectorului privind Cadrul de raportare integrată (Integrated Reporting Framework – IReF) al SEBC, destinat raportării statistice a băncilor

La data de 14 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea unui raport care prezintă rezultatele unui chestionar de inventariere calitativă privind Cadrul de raportare integrată al SEBC, precum și modificările aduse în consecință paginilor web ale BCE, în special celor aferente Dicționarului privind raportarea integrată a băncilor (Banks’ Integrated Reporting Dictionary – BIRD) și Cadrului de raportare integrată. Raportul, întocmit de Comitetul de statistică al SEBC, furnizează informații factuale privind feedbackul primit din partea sectorului bancar cu privire la considerațiile generale și întrebările tehnice de înaltă prioritate cuprinse în chestionar. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Președinția Comitetului de statistică

La data de 20 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Silke Stapel-Weber, directoare generală a Direcției generale statistică, în funcția de președinte al Comitetului de statistică al Eurosistemului/SEBC. Numirea are loc cu efect imediat și este valabilă până la 31 decembrie 2019, dată care coincide cu expirarea mandatelor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC.

Supraveghere bancară

Decizia privind delegarea competenței de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului național

La data de 31 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a adopta Decizia BCE/2019/4 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului național. Decizia stabilește cadrul în care BCE, în calitate de autoritate competentă, poate delega, de la Consiliul guvernatorilor la cadrele de conducere de nivel superior ale BCE, competența adoptării unui număr substanțial de decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului național, în vederea facilitării procesului decizional. Decizia va fi publicată în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Decizii ale BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La datele de 31 ianuarie și 19 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere referitoare la modificarea caracterului semnificativ al unor instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și poate fi consultată pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE. O revizuire anuală a caracterului semnificativ al instituțiilor de credit este, de asemenea, efectuată, iar rezultatul acesteia este pus la dispoziția publicului (a se vedea comunicatul de presă pe această temă publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 14 decembrie 2018).

Raportul privind rezultatele agregate ale testării la stres din anul 2018

La data de 1 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un raport privind rezultatele agregate ale testării la stres efectuate în 2018 la nivelul întregului Mecanism unic de supraveghere. Raportul, însoțit de un comunicat de presă pe această temă, este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Metodologia și modelul pentru testarea la stres privind lichiditatea din 2019

La data de 5 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a adopta metodologia și modelul pentru testarea la stres privind lichiditatea care urmează să fie efectuată în 2019. Ambele documente, alături de un comunicat de presă pe această temă și o prezentare generală privind analiza senzitivității referitoare la riscul de lichiditate, preconizată a constitui testarea la stres în scopul supravegherii din anul 2019, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu ghidurile ABE

La data de 15 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la intenția BCE de a respecta, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, Ghidul ABE privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare (EBA/GL/2018/02), Ghidul revizuit al ABE privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (EBA/GL/2018/03) și Ghidul ABE privind simulările de criză ale instituțiilor (EBA/GL/2018/04).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media