Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. február

Piaci műveletek

A hitel–tőke-konverzióval járó bizonyos tranzakciók TLTRO-II adatszolgáltatásának kezelése

A Kormányzótanács döntést hozott a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatának (TLTRO-II) egy résztvevője által 2017-ben lebonyolított egyes ügyletek adatszolgáltatásának kezeléséről, amely a TLTRO-II-kamatlábszámítás szempontjából releváns. A tranzakciók során hitel–tőke-konverzió történt, amelynek keretében a TLTRO-II-résztvevő által a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott kölcsön helyett ezeknek a vállalatoknak a részvényei kerültek a résztvevő tulajdonába. Az ügyletek eredményeként nem csökkent a TLTRO-II-résztvevő által a reálgazdaságnak nyújtott finanszírozás mértéke. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy a tranzakciókat a nem pénzügyi vállalatoknak való visszafizetés helyett átsorolásként kell rögzíteni. Az (EU) 2016/810 (EKB/2016/10) határozat nem számolt ilyen helyzettel. A Kormányzótanács továbbá úgy döntött, hogy ugyanez az eljárás alkalmazható az ilyen ügyleteket lefolytató más TLTRO-II-résztvevők esetében is.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Határozat a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities (T2S) Tanács létrehozásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

A Kormányzótanács 2019. január 25-én elfogadta az EKB/2019/3 határozatot a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon kívül helyezéséről. A jogi aktust a Piaci Infrastruktúra Testület működésének felülvizsgálata előzte meg, amelynek során megállapították, hogy a testület hatékony működéséhez nincs szükség speciális alakzatra, mint például a T2S Tanácsra. Az új határozat így egyszerűsíti az eurorendszernek a piaci infrastruktúra és platformok területén a technikai és operatív üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokért felelős irányító testülete működését. A határozat szövege az EKB honlapján olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a vezetők és a felső vezetés javadalmazásáról a Narodowy Bank Polskinál

A Kormányzótanács 2019. január 30-án elfogadta a CON/2019/3 véleményt, amelyet a lengyel szejm (parlament) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a készpénzfizetések korlátozásáról Spanyolországban

2019. február 1-jén a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/4 véleményt, amelyet a spanyol pénzügyi államtitkár nevében eljáró Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az 500 eurós címletű bankjegyek használatának tilalmáról és a pénzmosás elleni küzdelemről szóló jogszabályok egyes módosításáról Dániában

A Kormányzótanács 2019. február 12-én elfogadta a CON/2019/5 véleményt, amelyet a Finanstilsynet (a dán pénzügyi felügyelet) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2019. február 13-án elfogadta a CON/2019/6 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a görögországi mikrohitel-szolgáltatók engedélyezéséről és felügyeletéről

A Kormányzótanács 2019. február 15-én elfogadta a CON/2019/7 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2019. február 14-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2019/6 ajánlást a Banque centrale du Luxembourg külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján.

Az EKB 2018-as Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2019. február 20-án elfogadta az EKB 2018. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az Éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2019. február 21-én megjelent az EKB honlapján. Az Éves beszámoló részeként közzétettük a 2018. évi gazdálkodási jelentést is.

Az EKB Etikai Bizottságának és Számvizsgáló Bizottságának tagsága

2019. február 20-án a Kormányzótanács 2019. április 1-ji hatállyal újabb hároméves időszakra meghosszabbította Patrick Honohan tagságát az EKB Etikai Bizottságában és az EKB Számvizsgáló Bizottságában.

Statisztika

A KBER banki statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó integrált adatszolgáltatási keretrendszeréhez (IReF) fűzött ágazati észrevételek

A Kormányzótanács 2019. február 14-én jóváhagyta a KBER IReF rendszeréről szóló, kvalitatív állapotfelmérő kérdőívet bemutató jelentés közzétételét, valamint az EKB kapcsolódó weboldalainak megfelelő módosítását, különösen a bankok integrált adatközlési szótárára és az IReF rendszerre vonatkozókét. A KBER Statisztikai Bizottsága által készített jelentés tényszerű információkat nyújt a kérdőívben feltett, kiemelt technikai kérdésekre és általános tényezőkre a banki ágazattól kapott visszajelzésekről. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

A Statisztikai Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2019. február 20-án Silke Stapel-Webert statisztikai főigazgatót nevezte ki az Eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottságának elnökévé. A kinevezés azonnali hatállyal életbe lép, és 2019. december 31-ig szól, hogy lejárata egybeessen a többi eurorendszer/KBER bizottsági elnök hivatali idejének végével.

Bankfelügyelet

Határozat a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról

A Kormányzótanács 2019. január 31-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatáskörök tekintetében a határozathozatali hatáskör átruházásáról szóló EKB/2019/4 határozatot. A határozatban létrehozzák azt a keretet, amelyen belül az EKB mint illetékes hatóság a döntéshozatali eljárás megkönnyítése érdekében a Kormányzótanácsról az EKB felső vezetőire ruházhatja át azt a hatáskört, hogy a nemzeti jogban biztosított felügyeleti hatásköröket érintő, jelentős számú határozatot fogadjon el. A határozat megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és rövidesen az EKB bankfelügyeleti honlapján is közzétesszük.

Az EKB határozatai a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2019. január 31-én és február 19-én nem emelt kifogást bizonyos felügyelt hitelintézetek jelentőségére vonatkozó minősítések módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslatok ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét rendszeresen aktualizáljuk, és közzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján. A hitelintézetek jelentőségét is évente felülvizsgáljuk, és az eredményt nyilvánosságra hozzuk (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2018. december 14-én e tárgyban közzétett sajtóközleményt).

Beszámoló a 2018. évi stresszteszt összesített eredményéről

A Kormányzótanács 2019. február 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jelentést tegyen közzé a 2018-ban az egész egységes felügyeleti mechanizmuson végrehajtott stresszteszt aggregált eredményeiről. A jelentés és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Módszertan és sablon a 2019. évi likviditási stresszteszthez

A Kormányzótanács 2019. február 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja a 2019-ben lefolytatandó likviditási stresszteszthez használandó módszertant és sablont. Mindkét dokumentum, valamint a kapcsolódó sajtóközlemény és a 2019-es felügyeleti stressztesztként előirányzott likviditási kockázati érzékenységelemzés általános leírása megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Megfelelés az EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2019. február 15-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy tájékoztassa az Európai Bankhatóságot (EBH), hogy – a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében – az EKB meg kíván felelni a nem kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatlábkockázat kezeléséről szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2018/02), a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat és a felügyeleti stresszteszt közös eljárásairól és módszertanairól szóló, átdolgozott EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2018/03), valamint az intézmények stressztesztelésére vonatkozó EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2018/04).

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok