Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

veljača 2019.

Tržišne operacije

Izvještavanje u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-II) o određenim transakcijama koje uključuju konverzije duga u vlasnički kapital

Upravno vijeće donijelo je odluku koja je važna za izračun kamatnih stopa u sklopu TLTRO-II i odnosi se na način izvještavanja o određenim transakcijama koje je u 2017. provela jedna banka koja sudjeluje u TLTRO-II. Transakcije su uključivale konverzije duga u vlasnički kapital kojima su krediti koje je banka koja sudjeluje u TLTRO-II odobrila nefinancijskim društvima zamijenjeni vlasničkim kapitalom koji ta banka drži u tim nefinancijskim društvima. Iznos financiranja kojim je ta banka pridonijela realnom gospodarstvu nije se smanjio zbog tih transakcija. Upravno vijeće odlučilo je da bi te transakcije trebalo prijaviti kao reklasifikacije, a ne otplate kredita odobrenih nefinancijskim društvima. Odlukom (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) nije predviđena takva situacija. Upravno vijeće također je odlučilo da se isti način izvještavanja može primijeniti i na druge banke koje sudjeluju u TLTRO-II, a koje su provodile takve transakcije.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Odluka o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities

Upravno vijeće donijelo je 25. siječnja 2019. Odluku ESB/2019/3 o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities. Taj pravni akt donesen je nakon preispitivanja djelovanja Odbora za tržišnu infrastrukturu. Preispitivanje je pokazalo da za učinkovito funkcioniranje Odbora za tržišnu infrastrukturu nisu potrebni namjenski oblici kao što je Odbor sustava TARGET2-Securities. Nova odluka time povećava učinkovitost Odbora za tržišnu infrastrukturu kao upravljačkog tijela Eurosustava odgovornog za zadaće tehničkog i operativnog upravljanja u području tržišne infrastrukture i platformi. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o naknadama za rukovoditelje i više rukovodstvo u središnjoj banci Narodowy Bank Polski

Upravno vijeće donijelo je 30. siječnja 2019. Mišljenje CON/2019/3 na zahtjev poljskog parlamenta (Sejm).

Mišljenje ESB‑a o ograničenjima gotovinskih plaćanja u Španjolskoj

Upravno vijeće donijelo je 1. veljače 2019. Mišljenje CON/2019/4 na zahtjev koji je središnja banka Banco de España uputila u ime španjolskog državnog tajnika za financije.

Mišljenje ESB‑a o zabrani uporabe novčanica u apoenu od 500 eura i o određenim izmjenama zakonodavstva o sprječavanju pranja novca u Danskoj

Upravno vijeće donijelo je 12. veljače 2019. Mišljenje CON/2019/5 na zahtjev danskog tijela za financijski nadzor Finanstilsynet.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

Upravno vijeće donijelo je 13. veljače 2019. Mišljenje CON/2019/6 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o izdavanju odobrenja za rad pružateljima usluga mikrokreditiranja i o nadzoru pružatelja usluga mikrokreditiranja

Upravno vijeće donijelo je 15. veljače 2019. Mišljenje CON/2019/7 na zahtjev grčkog Ministarstva financija.

Upravljanje

Preporuka ESB‑a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque centrale du Luxembourg

Upravno vijeće donijelo je 14. veljače 2019. Preporuku ESB/2019/6 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque centrale du Luxembourg. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnji financijski izvještaji ESB‑a za 2018.

Upravno vijeće odobrilo je 20. veljače 2019. revidirane financijske izvještaje ESB‑a za financijsku godinu 2018. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB‑a 21. veljače 2019. Izvješće o poslovanju za 2018. objavljeno je u sklopu godišnjih financijskih izvještaja ESB‑a.

Članovi Odbora ESB‑a za etiku i Odbora ESB‑a za reviziju

Upravno vijeće 20. veljače 2019. ponovno je imenovalo Patricka Honohana članom Odbora ESB‑a za etiku i Odbora ESB‑a za reviziju na razdoblje od tri godine s početkom 1. travnja 2019.

Statistika

Povratne informacije bankarskog sektora o okviru za integrirano izvještavanje ESSB‑a za statističko izvještavanje banaka

Upravno vijeće odobrilo je 14. veljače 2019. objavu izvješća s rezultatima kvalitativnog upitnika za utvrđivanje stanja okvira za integrirano izvještavanje ESSB-a i odgovarajuće promjene povezanih mrežnih stranica ESB‑a, prije svega stranice Rječnika za integrirano izvještavanje banaka (BIRD) i okvira za integrirano izvještavanje. Izvješće, koje je pripremio Odbor ESSB‑a za statistiku, sadržava podatke o povratnim informacijama bankarskog sektora povezanim s općenitim razmatranjima i najvažnijim tehničkim pitanjima postavljenima u upitniku. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Predsjednica Odbora za statistiku

Upravno vijeće imenovalo je 20. veljače 2019. Silke Stapel-Weber iz glavne uprave Statistika predsjednicom Odbora Eurosustava/ESSB‑a za statistiku. Imenovanje na razdoblje do 31. prosinca 2019. stupa na snagu odmah i traje do isteka mandata predsjednika drugih odbora Eurosustava/ESSB-a.

Nadzor banaka

Odluka o prenošenju ovlasti za donošenje odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom

Upravno vijeće 31. siječnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese Odluku ESB/2019/4 o prenošenju ovlasti za donošenje odluka u vezi s nadzornim ovlastima dodijeljenim nacionalnim pravom. Tom se odlukom uspostavlja okvir unutar kojeg ESB, kao nadležno tijelo, može prenijeti s Upravnog vijeća na više rukovoditelje ESB‑a ovlasti za donošenje velikog broja odluka koje se odnose na nadzorne ovlasti dodijeljene nacionalnim pravom, kako bi se olakšao proces odlučivanja. Odluka će biti pravodobno objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Odluke ESB‑a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće 31. siječnja i 19. veljače 2019. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora o promijeni statusa značajnosti određenih nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Također se provodi godišnje preispitivanje značajnosti kreditnih institucija, a ishod preispitivanja objavljuje se (vidi povezano priopćenje za javnost objavljeno 14. prosinca 2018. na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Izvješće o agregatnim rezultatima testiranja otpornosti na stres provedenog u 2018.

Upravno vijeće 1. veljače 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da objavi izvješće o agregatnim rezultatima testiranja otpornosti na stres provedenog u 2018. na razini jedinstvenog nadzornog mehanizma. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Metodologija i predložak za testiranje otpornosti na likvidnosni stres u 2019.

Upravno vijeće 5. veljače 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese metodologiju i predložak za testiranje otpornosti na likvidnosni stres koje će se provesti u 2019. Oba dokumenta, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost i općim prikazom analize osjetljivosti na likvidnosni rizik koja je predviđena u sklopu testiranja otpornosti na stres za 2019. godinu, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA-inim smjernicama

Upravno vijeće 15. veljače 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) o namjeri ESB-a da se, u vezi sa značajnim kreditnim institucijama koje izravno nadzire, uskladi s EBA-inim smjernicama o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2018/02), smjernicama o revidiranim zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene te nadzorno testiranje otpornosti (EBA/GL/2018/03) i smjernicama o testiranju otpornosti na stres institucija (EBA/GL/2018/04).

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije