Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2019

Tržne operacije

Poročanje v okviru druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II) o nekaterih transakcijah, ki vključujejo pretvorbe dolga v lastniški kapital

Svet ECB je sprejel sklep o poročanju nekaterih transakcij, ki jih je v letu 2017 izvedla banka, sodelujoča v CUODR-II, kar je relevantno za izračunavanje obrestne mere v CUODR-II. Transakcije so vključevale pretvorbe dolga v lastniški kapital, s katerimi so se posojila, ki jih je banka, sodelujoča v CUODR-II, odobrila nefinančnim družbam, nadomestila z lastniškim kapitalom nefinančnih družb v imetju banke, ki sodeluje v CUODR-II. Znesek financiranja, ki ga je banka, sodelujoča v CUODR-II, zagotovila realnemu gospodarstvu, se zaradi teh transakcij ni zmanjšal. Svet ECB je sklenil, da je treba transakcije poročati kot prerazvrstitev in ne kot odplačilo posojil nefinančnim družbam. V Sklepu (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) takšna situacija ni bila predvidena. Svet ECB je sklenil tudi, da lahko na enak način poročajo tudi druge banke, ki sodelujejo v CUODR-II in so izvedle takšne transakcije.

Tržna infrastruktura in plačila

Sklep o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities

Svet ECB je 25. januarja 2019 sprejel Sklep ECB/2019/3 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (T2S). Pravni akt je bil sprejet po pregledu delovanja Odbora za tržno infrastrukturo. V pregledu je bilo ugotovljeno, da za učinkovito delovanje Odbora za tržno infrastrukturo niso potrebne namenske sestave, kakršen je na primer Odbor T2S. Novi sklep tako poenostavlja delovanje Odbora za tržno infrastrukturo kot organa upravljanja v Eurosistemu, ki je odgovoren za naloge tehničnega in operativnega upravljanja na področju tržne infrastrukture in platform. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o prejemkih članov upravnega odbora in višjega vodstva centralne banke Narodowy Bank Polski

Svet ECB je 30. januarja 2019 Mnenje CON/2019/3 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta (Sejm).

Mnenje ECB o omejitvah gotovinskih plačil v Španiji

Svet ECB je 1. februarja 2019 Mnenje CON/2019/4 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España, ki je za mnenje zaprosila v imenu španskega državnega sekretarja za finance.

Mnenje ECB o prepovedi uporabe bankovcev v apoenu 500 eurov in nekaterih spremembah zakonodaje o preprečevanju pranja denarja na Danskem

Svet ECB je 12. februarja 2019 Mnenje CON/2019/5 sprejel na zahtevo danskega urada za finančni nadzor (Finanstilsynet).

Mnenje ECB o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

Svet ECB je 13. februarja 2019 Mnenje CON/2019/6 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o izdajanju dovoljenj ponudnikom mikroposojil in njihovem nadzoru v Grčiji

Svet ECB je 15. februarja 2019 Mnenje CON/2019/7 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg

Svet ECB je 14. februarja 2019 sprejel Priporočilo ECB/2019/6 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Zaključni račun ECB 2018

Svet ECB je 20. februarja 2019 potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2018. Zaključni račun je bil skupaj s sporočilom za javnost 21. februarja 2019 objavljen na spletnem mestu ECB. V okviru zaključnega računa ECB je bilo objavljeno tudi poslovno poročilo za leto 2018.

Članstvo v Odboru ECB za poklicno etiko in v Revizijskemu odboru ECB

Svet ECB je 20. februarja 2019 ponovno imenoval Patricka Honohana za člana Odbora ECB za poklicno etiko in člana Revizijskega odbora ECB za triletni mandat z začetkom 1. aprila 2019.

Statistika

Povratne informacije iz bančnega sektorja o integriranem okviru ESCB za poročanje pri statističnem poročanju s strani bank

Svet ECB je 14. februarja 2019 odobril objavo poročila, v katerem so predstavljeni rezultati kvalitativnega preglednega vprašalnika o integriranem okviru ESCB za poročanje, in ustrezne spremembe s tem povezanih spletnih strani ECB, zlasti strani za bančni integrirani slovar poročanja in integrirani okvir poročanja. V poročilu, ki ga je pripravil Odbor ESCB za statistiko, so dejstva o povratnih informacijah iz bančnega sektorja, in sicer o splošnih vidikih in najpomembnejših strokovnih vprašanjih, zastavljenih v vprašalniku. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Predsednica Odbora za statistiko

Svet ECB je 20. februarja 2019 imenoval Silke Stapel-Weber, generalno direktorico GD Statistika, za predsednico Odbora Eurosistema/ESCB za statistiko. Imenovanje začne veljati takoj in traja do 31. decembra 2019, kar sovpada s potekom mandata drugih predsednikov odborov Eurosistema/ESCB.

Bančni nadzor

Sklep o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu

Svet ECB 31. januarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Sklep ECB/2019/4 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu. S sklepom je vzpostavljen okvir, v katerem lahko ECB kot pristojni organ svojo pristojnost, da sprejme večje število odločitev v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, podeljenimi po nacionalnem pravu, prenese s Sveta ECB na višje vodstvo ECB, da se olajša postopek sprejemanja odločitev. Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Sklepi ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 31. januarja in 19. februarja 2019 ni ugovarjal predlogom Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti nekaterih nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Vsako leto se izvede tudi letni pregled pomembnosti kreditnih institucij in se objavi rezultat pregleda (glej sporočilo za javnost, ki je bilo 14. decembra 2018 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru).

Poročilo o skupnih rezultatih stresnega testa 2018

Svet ECB 1. februarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poročilo o skupnih rezultatih stresnega testa na ravni enotnega mehanizma nadzora, ki je bil izveden v letu 2018. Poročilo in sporočilo za javnost sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Metodologija in predloga za likvidnostni stresni test 2019

Svet ECB 5. februarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme metodologijo in predlogo za likvidnostni stresni test, ki bo izveden v letu 2019. Oba dokumenta sta skupaj s sporočilom za javnost in splošno predstavitvijo analize občutljivosti likvidnostnega tveganja, ki je predvidena za nadzorniški stresni test v letu 2019, na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Upoštevanje smernic EBA

Svet ECB 15. februarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti Evropski bančni organ (EBA) o namenu ECB, da bo v zvezi s pomembnimi kreditnimi institucijami pod njenim neposrednim nadzorom upoštevala Smernice EBA o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2018/02), Spremenjene smernice EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja ter nadzorniškem stresnem testiranju (EBA/GL/2018/03) in Smernice EBA za stresno testiranje institucij (EBA/GL/2018/04).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije