Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. vasario mėn.

Rinkos operacijos

TITRO II atskaitomybės tvarka, taikoma tam tikriems sandoriams, susijusiems su paskolų konvertavimu į akcinį kapitalą

Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl TITRO II dalyvio tam tikrų 2017 m. sudarytų sandorių atskaitomybės tvarkos; ši tvarka yra svarbi apskaičiuojant TITRO II palūkanų normas. Minėti sandoriai susiję su paskolų konvertavimu į akcinį kapitalą: TITRO II dalyvio ne finansų bendrovėms suteiktos paskolos buvo pakeistos TITRO II dalyviui priklausančiu šių ne finansų bendrovių akciniu kapitalu. Dėl tokių sandorių TITRO II dalyvio realiajai ekonomikai teikiamo finansavimo dydis nesumažėjo. Valdančioji taryba nusprendė, kad tokie sandoriai turėtų būti nurodomi kaip perklasifikavimas, o ne kaip paskolų, suteiktų ne finansų bendrovėms, grąžinimas. Sprendimu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) tokia situacija nebuvo numatyta. Be to, Valdančioji taryba nusprendė, kad tokia pati tvarka gali būti taikoma ir kitiems tokius sandorius vykdžiusiems TITRO II dalyviams.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Sprendimas dėl Rinkos infrastruktūros valdybos ir Sprendimo dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo panaikinimo

2019 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/3 dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo panaikinimas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo. Šis teisės aktas priimtas peržiūrėjus Rinkos infrastruktūros valdybos veiklą. Padaryta išvada, kad tam, jog Rinkos infrastruktūros valdyba veiksmingai veiktų, specialios formos nėra reikalingos. Todėl naujuoju sprendimu racionalizuojamas Rinkos infrastruktūros valdybos veikimas, numatant, kad tai yra Eurosistemos valdymo organas, atsakingas už techninio ir operacinio valdymo uždavinius rinkos infrastruktūros ir platformų srityje. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vadovų ir vyresniosios vadovybės atlygio

2019 m. sausio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/3 Lenkijos Seimo (parlamento) prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų Ispanijoje

2019 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/4 Banco de España prašymu, kuris buvo pateiktas Ispanijos finansų reikalų valstybės sekretorės vardu.

ECB nuomonė dėl draudimo naudoti 500 eurų nominalo banknotus ir dėl tam tikrų kovos su pinigų plovimu teisės aktų pakeitimų Danijoje

2019 m. vasario 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/5 Danijos finansų priežiūros institucijos Finanstilsynet prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

2019 m. vasario 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/6 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl mikrokreditų teikėjų licencijavimo ir priežiūros Graikijoje

2019 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/7 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus

2019 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Sąjungos Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2019/6 dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB 2018 m. metinės ataskaitos

2019 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2018 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės ataskaitos ir atitinkamas pranešimas spaudai 2019 m. vasario 21 d. paskelbti ECB interneto svetainėje. Kaip ECB metinių ataskaitų dalis paskelbta ir 2018 m. vadovybės ataskaita.

Narystė ECB Etikos komitete ir Audito komitete

2019 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba paskyrė Patricką Honohaną ECB Etikos komiteto ir ECB Audito komiteto nariu dar vienai trejų metų kadencijai nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Statistika

Grįžtamoji informacija iš sektoriaus dėl ECBS integruotos atskaitomybės struktūros, skirtos bankų statistinių duomenų teikimui

2019 m. vasario 14 d. Valdančioji taryba pritarė ataskaitos, kurioje pristatomi kokybinio apžvalginio klausimyno apie ECBS integruotos atskaitomybės struktūrą rezultatai, paskelbimui ir atitinkamiems pakeitimams susijusiuose ECB tinklalapiuose, visų pirma tuose, kurie skirti Bankų integruotos atskaitomybės žinynui ir Integruotos atskaitomybės struktūrai. ECBS Statistikos komiteto parengtoje ataskaitoje pateikiama faktinė informacija apie bankų sektoriaus atsiliepimus, susijusius su bendrais aspektais ir klausimyne pateiktais didelio prioriteto techniniais klausimais. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Statistikos komiteto pirmininkas

2019 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba paskyrė Statistikos generalinio direktorato generalinę direktorę Silkę Stapel-Weber Eurosistemos ir ECBS Statistikos komiteto pirmininke. Šias pareigas ji pradeda eiti iš karto. Įgaliojimai truks iki 2019 m. gruodžio 31 d., kad jų pabaiga sutaptų su kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų įgaliojimų pabaiga.

Bankų priežiūra

Sprendimas dėl įgaliojimo priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo

2019 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui priimti Sprendimą ECB/2019/4 dėl įgaliojimo priimti sprendimus dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, delegavimo. Sprendimu nustatoma sistema, pagal kurią ECB, kaip kompetentinga institucija, gali deleguoti Valdančiosios tarybos įgaliojimus ECB vyresniesiems vadovams, kad šie galėtų priimti daug sprendimų dėl priežiūros įgaliojimų, suteiktų pagal nacionalinę teisę, ir taip būtų palengvintas sprendimų priėmimo procesas. Sprendimas netrukus bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2019 m. sausio 31 d. ir vasario 19 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymams pakeisti tam tikrų prižiūrimų kredito įstaigų svarbos statusą. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. Taip pat atliekama metinė kredito įstaigų svarbos statuso peržiūra, o jos rezultatai skelbiami viešai (žr. 2018 m. gruodžio 14 d. bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje paskelbtą pranešimą spaudai).

Ataskaita apie bendrus 2018 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus

2019 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui paskelbti ataskaitą, kurioje būtų pateikti apibendrinti Bendrame priežiūros mechanizme 2018 m. vykdyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai. Ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2019 m. likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika ir duomenų teikimo forma

2019 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui patvirtinti likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, kuris bus atliekamas 2019 m., metodiką ir duomenų teikimo formą. Abu šie dokumentai kartu su atitinkamu pranešimu spaudai ir bendro pobūdžio pristatymu apie likvidumo rizikos jautrumo analizę, numatomą atlikti vykdant priežiūrinius testavimus nepalankiausiomis sąlygomis 2019 m., paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių laikymasis

2019 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI) apie ECB ketinimą vykdant tiesioginę jo prižiūrimų svarbių kredito įstaigų priežiūrą laikytis reikalavimų, nustatytų EBI gairėse dėl palūkanų normos rizikos, kylančios iš ne prekybos knygos veiklos, valdymo (EBA/GL/2018/02), EBI gairėse dėl peržiūrėtos bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos bei metodikos ir priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (EBA/GL/2018/03) ir EBI gairėse dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (EBA/GL/2018/04).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai